نتایج جستجو برای قیمت‌های بازاری

تعداد نتایج: 1226  

ژورنال: مدلسازی اقتصادی 2020

هدف این مقاله بررسی روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت رفتار قیمت­های گاز و نفت در بازارهای منطقه­ای و تاثیرپذیری آن­ها از یکدیگر با استفاده از روش تصحیح خطای برداری (VECM) طی دوره 2000 - 2019 است. بدین منظور، به دلیل گستردگی متغیرها در هر منطقه، از تکنیک پروکسی برای تحلیل بازارهای منطقه­ای گاز و نفت استفاده شده است. یافته‌ها نشان می­دهد میان قیمت­های منطقه­ای بازار گاز و نفت در آسیا و اروپا (برخلاف باز...

ژورنال: تحقیقات اقتصادی 2013

در این مقاله با استفاده از مدل تعمیم یافته‌ی راجر، شاخص لرنر برای صنایع فعال در کد چهار رقمی ISIC  در طی دوره‌ی زمانی 1374 تا 1386 محاسبه شده است. یافته‌های این مطالعه بیانگر آن است که در 38 صنعت از 131 صنعت، شاخص لرنر بین 8 صدم تا 16 صدم بوده است. هم‌چنین شاخص لرنر در صنایع مختلف نشان می‌دهد که بیش از 50 درصد صنایع ایران دارای قدرت انحصاری بوده و توانسته‌ است شکاف قابل توجهی بین قیمت و هزینه‌ی...

چکیدهدر مقاله حاضر با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورمی با پراکندگی قیمت‌های نسبی در ایران با استفاده از اطلاعات ماهانه طی دوره 1370-1391 می‌پردازیم. در این راستا از تکنیک GARCH به منظور مدل‌سازی و محاسبه متغیر نااطمینانی تورمی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که افزایش نااطمینانی تورمی باعث افزایش پراکندگی قیمت‌های نسبی می‌شود. همچنی...

ژورنال: اقتصاد کشاورزی 2010
صدیقه پرون, عبدالکریم اسماعیلی,

هدف از این مطالعه براورد ارزش بازاری جنگل حرا در استان هرمزگان برای دو گروه استفاده‌کننده از این جنگل شامل صیاد و دام‌دار است. برای محاسبه‌ی ارزش بازاری، از سه روش ارزش نهایی (تابع تولید)، بازده خالص (تابع سود) و هزینه‌ی اجتناب برای دو گروه صیادان و دام‌داران منطقه استفاده شد. ارزش بازاری به دست امده‌ی هر هکتار جنگل حرا برای صیاد با استفاده از روش ارزش نهایی (تابع شفرد) معادل 7347700 ریال در سا...

این مقاله قصد دارد تا تاثیر سهم بازاری بانک‌ها و تعداد شعب آن بر سودآوری بانک‌های منتخب ایران را مطالعه کند. برای این کار داده‌ها و اطلاعات مربوط به 11 بانک منتخب کشور در دوره زمانی 1394-1386 از پایگاه اطلاعاتی بانک مرکزی و ترازنامه­های آن‌ها استخراج شده و مدل مدنظر با استفاده از روش داده‌های تابلویی برآورد شده است. در این تحقیق از دو شاخص نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام و نرخ بازدهی دارایی‌ها به‌ع...

زینب امیدوار, یعقوب زراعت کیش,

هدف اصلی در این مقاله برآورد قدرت بازاری ماهی قزل‌آلای پرورشی در ایران می‌باشد بدین منظور به تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری مربوط به حاشیه بازاریابی، مقدار تولید قزل‌آلا سر استخر و مقدار توزیع آن در بازار و همچنین هزینه‌های حمل و نقل و بسته‌بندی ماهی قزل‌آلا پرداخته می‌شود. دوره زمانی مورد بررسی در این مقاله سالهای 1365 الی 1393 می‌باشد و روش مورد استفاده در این مقاله، روش حداقل مربعات غیرخطی می‌ب...

Developing models for accurate natural gas spot price forecasting is critical because these forecasts are useful in determining a range of regulatory decisions covering both supply and demand of natural gas or for market participants. A price forecasting modeler needs to use trial and error to build mathematical models (such as ANN) for different input combinations. This is very time consuming ...

این مقاله قصد دارد تا تأثیر سهم بازاری بانک‌ها و تعداد شعب آن بر سودآوری بانک‌های منتخب ایران را مطالعه کند. برای این کار داده‌ها و اطلاعات مربوط به 11 بانک منتخب کشور در دوره زمانی 1394-1386 از پایگاه اطلاعاتی بانک مرکزی و ترازنامه­های آن‌ها استخراج شده و مدل مدنظر با استفاده از روش داده‌های تابلویی برآورد شده است. در این تحقیق از دو شاخص نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام و نرخ بازدهی دارایی‌ها به‌ع...

در مقاله حاضر بررسی این ایده مد نظر است که آیا قیمت‌های سهم در بازار، انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به ارزش اختیارهای واقعی را منعکس می‌‌کند؟ به این منظور رابطه میان بخشی از ارزش بازاری سهام-شرکت که ناشی از اختیارهای واقعی است(ROR) و متغیرهایی که با اختیارهای واقعی مرتبط هستند، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بررسی انجام شده بر اساس دادههای133 شرکت تولیدی-صنعتی طی دوره 10 ساله در قالب پانل دیتا جهت...

در این مطالعه اثر تمرکز بازار و کارایی هزینه در صنعت بانکداری کشور بر حاشیه نرخ سود بانکی با استفاده از مدل سازمان صنعتی تجربی جدید(NEIO) بررسی شده است. برای این منظور در راستای بررسی قدرت بازاری و کارایی هزینه، از مدل توسعه یافته توسط آزام (1997) استفاده شده و ساختار بانکی کشور براساس 15 بانک فعال در بازار متشکل پولی ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق بیانگر کاهش قدرت بازاری بانک‌ها در طی سال ها...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید