نتایج جستجو برای متغیرهای مالی بنیادی صورت سود و زیان

تعداد نتایج: 748687  
متین حسن نژاد, یحیی حساس یگانه,

در تحقیق حاضر، فایده مندی اطلاعات ترازنامه و سود و زیان در مقایسه با اطلاعات صورت سود و زیان برای توضیح بازده سهام بررسی میشود. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382 الی 1390 شامل 104 شرکت است. سرمایهگذاران هنگام سرمایه گذاری در سهام شرکتها، بازده سهام آتی را در نظر میگیرند به دلیل وجود خلا تحقیقاتی در این زمینه و عدم توجه به اهمیت صورت های ما...

دکتر ویدا مجتهدزاده, مرضیه مؤمنی,

محصول نهایی گزارشگری مالی. صورت های مالی است. هر صورت مالی منعکس کننده اطلاعاتی است که در مجموع می تواند تصویر روشنی از واحد تجاری مورد نظر ارائه نماید. صورت سود و زیان جامع یکی از صورت های مالی است که میزان افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه را از بابت درآمدها و هزینه های مختلف نشان میدهد. سرمایه گذاران. اعتباردهندگان. مدیریت و سایرین جهت اتخاذ تصمیم های اقتصادی به اطلاعاتی در مورد علل تغییر د...

رحمان سجادپور, محمدعلی آقایی,

افشای سود جامعه و اقلام آن سهامداران را برای ارزیابی بازده سهام کمک میکند و به مدیران برای بهبود تخصیص منابع مالی یاری می رساند. صورت سود و زیان جامع علاوه بر سود خالص دوره، سود و زیان تسعیر ارز، سود و زیان تحقق نیافته سرمایه گذاری ها و تعدیلات سنواتی را شامل میشود. انتظار میرود گزارش طبقه بندی صورت سود و زیان جامع بار اطلاعاتی گزارشهای مالی را افزایش دهد. مربوط بودن سود جامع و فزاینده بودن محت...

ژورنال: :مطالعات تجربی حسابداری مالی 2015
یحیی حساس یگانه, متین حسن نژاد,

در تحقیق حاضر، فایده مندی اطلاعات ترازنامه و سود و زیان در مقایسه با اطلاعات صورت سود و زیان برای توضیح بازده سهام بررسی میشود. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1382 الی 1390 شامل 104 شرکت است. سرمایهگذاران هنگام سرمایه گذاری در سهام شرکتها، بازده سهام آتی را در نظر میگیرند به دلیل وجود خلا تحقیقاتی در این زمینه و عدم توجه به اهمیت صورت های ما...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز 1388

هدف این پژوهش، بررسی رابطه ی بین متغیرهای مالی بنیادی ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و نسبت های مالی بنیادی با ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در سال های 1385، 1386 و 1387 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که از میان هفت متغ...

ژورنال: :فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی 2003
دکتر ویدا مجتهدزاده, مرضیه مؤمنی,

محصول نهایی گزارشگری مالی. صورت های مالی است. هر صورت مالی منعکس کننده اطلاعاتی است که در مجموع می تواند تصویر روشنی از واحد تجاری مورد نظر ارائه نماید. صورت سود و زیان جامع یکی از صورت های مالی است که میزان افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه را از بابت درآمدها و هزینه های مختلف نشان میدهد. سرمایه گذاران. اعتباردهندگان. مدیریت و سایرین جهت اتخاذ تصمیم های اقتصادی به اطلاعاتی در مورد علل تغییر د...

آرزو جلیلی, حسین علوی طبری,

هدف اصلی این مقاله بررسی سودمندی متغیرهای بنیادی در پیش‌بینی رشد سود عملیاتی است. چهار متغیر بنیادی ( مستقل) ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، قیمت سهام، سود تقسیمی و سود عملیاتی، انتخاب و ارتباط آن با رشد سود عملیاتی سال آتی طی دوره زمانی 1378تا 1382 مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌ها از فنون آماری رگرسیون چند متغیره و پانل دیتا بهره گرفته شد. نتایج به‌دست آمده بیان‌گر آن است که به غیر ا...

حسن غیاثی, عباس طالب بیدختی,

تکیه بر شاخص‌های سود و زیانی در مورد ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی به تنهایی کافی نیست. از آنجا که بهره‌وری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت می‌باشد و ارتقاء و بهبود آن از جمله وظایف مهم مدیران در سازمان‌ها بوده و رشد و بهبود سازمان‌ها در گرو توجه به بهره‌وری می¬باشد، لازم است ارتباط بین شاخص‌های بهره‌وری و سود و زیان تبیین گردد. این تحقیق به دنبال این موضوع است که آیا در شرکت‌های ن...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود