× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای مثلثات و حسابگان

تعداد نتایج: 784625  
ژورنال: ریاضی و جامعه 2017

سم استوانه ای همواره موضوعی بسیار جذاب بوده است و این از زمانی آغاز شد که ارشمیدس، تنها از طریق مفاهیم هندسی ثابت کردکه حجم سم استوانه ای 1/6 حجم مکعب محاطی آن است. در این مقاله با استفاده از مثلثات و حسابگان دیفرانسیل و انتگرال، چگونگی محاسبه حجم سم استوانه ای ارائه شده است.

Journal: :زبان و ادب فارسی 0

0

ژورنال: متن پژوهی ادبی 2003
منوچهر دانش پژوه,

درسروده های شاعران کهن فارسی زبان، نوعی شعر که آن را ملمعات نام نهاده اند دیده می شود که مصرع یا بیتی به زبان عربی و مصراع یا  بیتی دیگر به فارسی است . این نوع شعر مانند دیگر انواع شعر فارسی ،سابقه یی دیرین دارد که نخستین نمونه آن را از شهید بلخی شاعر قرن چهارم هجری نقل کرده اند و پس از او در دیوان های شاعران بزرگی مانند :سنائی ، نظامی ، سعدی ، مولوی ، حافظ و ملمع دیده می شود که درمیان آن بزرگا...

ژورنال: :متن پژوهی ادبی 0
منوچهر دانش پژوه, هیئت علمی دانشگاه علامه,

درسروده های شاعران کهن فارسی زبان، نوعی شعر که آن را ملمعات نام نهاده اند دیده می شود که مصرع یا بیتی به زبان عربی و مصراع یا  بیتی دیگر به فارسی است . این نوع شعر مانند دیگر انواع شعر فارسی ،سابقه یی دیرین دارد که نخستین نمونه آن را از شهید بلخی شاعر قرن چهارم هجری نقل کرده اند و پس از او در دیوان های شاعران بزرگی مانند :سنائی ، نظامی ، سعدی ، مولوی ، حافظ و ملمع دیده می شود که درمیان آن بزرگا...

ژورنال: :ریاضی و جامعه 0
علی اکبر محمدی, عضو هیات علمی دانشگاه غیر انتفاعی شیخ..., مدرس دانشگاه شیخ بهائی,

سم استوانه ای همواره موضوعی بسیار جذاب بوده است و این از زمانی آغاز شد که ارشمیدس، تنها از طریق مفاهیم هندسی ثابت کردکه حجم سم استوانه ای 1/6 حجم مکعب محاطی آن است. در این مقاله با استفاده از مثلثات و حسابگان دیفرانسیل و انتگرال، چگونگی محاسبه حجم سم استوانه ای ارائه شده است.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

این رساله دربار? تاریخ و فلسف? هندسه است. در بخ اول این رساله مثلثات کروی در دور? اسلامی مورد تحقیق قرار گرفته است. در بخش دوم رساله به هندس? اقلیدسی و کتاب اصول پرداخته شده است. بخش سوم نیز به کشف هندسه های نا اقلیدسی مربوط می شود. بخش اول رساله از نظر تاریخی به دور? تمدن اسلامی و علم در آن نظر دارد بخش دوم به دور? یونانی پدید آمدن هندسه مربوط می شود و بخش سوم در حوز? زمانی قرن های هجدهم و نوز...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - پژوهشکده علوم پایه کاربردی 1392

چکیده با توجه به کاربرد ریاضیات در ابعاد مختلف زندگی بشر، یادگیری صحیح و عمیق این علم ضروری است؛ پس مدل سازی ریاضی بخش مهمی از توانایی ریاضی محسوب می شود. هرچند برای توسعه تکالیف مدل سازی کارهای زیادی انجام گرفته است، اما به سختی می توان مشاهدات تجربی را پیداکرد که چه طور بایداین تکالیف را در کلاس ریاضی انجام داد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مدل سازی ریاضی بر یادگیری مثلثات می باشد. این ...

2016

شور و داوم اه : ،یبرجت همین قیقحت نیا رد 28 نیماتیو ،نیرمت ،لرتنک هورگ راهچ هب یفداصت روط هب و باختنا قاچ رتخد C یبیکرت و دندش میسقت . نیرمت تدش اب يزاوه 50 ات 70 ،رثکادح بلق نابرض دصرد 3 تدم هب و هتفه رد هسلج 8 هتفه دش ماجنا . هورگ ياه نیماتیو C و صرق یبیکرت 500 یلیم نیماتیو یمرگ C ار 3 فرصم هتفه رد راب دندومن . هنومن و لبق اتشان ینوخ ياه 48 هلخادم نیرخآ زا سپ تعاس اه عم...

2010
Mohammad-Ayman A. Safi,

تاسياقلما فلتخم ىلع ءوضلا ضعب ءاقلإ تم ةعجارلما هذه يف دضتسلماب دضلا تلاعافت ىلع دمتعت يتلا ةموسولما ةيعانلما ةيعانلما و ،ةيقلأتلا ةيعانلما تاسايقلما لمشت يتلاو Ag-Ab هذه فيرعت تم .)EIA, ELISA( ةييمزنلإا ةيعانلما و ،ةيعاعشلا و تلاعافتلا أدبلم رصتخم فصو عم لًاوأ ةثلاثلا تاسياقلما اهروطت حيضوتل يخيراتلا جردتلا بسح تشقون مث ،تاقيبطتلا امك .لماك لكشب ةيلآ ةينقت ىلإ ةياهنلا يف داق يذلا يجيردتلا ةخطلل...