نتایج جستجو برای مرتع کوهستانی اولنگ

تعداد نتایج: 6031  
ژورنال: مجله مرتعداری 2016

تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط تنوع گونه‏ای گیاهان دارویی با عوامل محیطی و مدیریتی در مرتع ییلاقی اولنگ استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری در دو محدوده مدیریتی تحت چرای سبک و چرای سنگین با استفاده از100 پلات یک متر مربعی به روش تصادفی_سیستماتیک انجام شد. در داخل هر پلات، تراکم و درصد تاج پوشش گیاهان اندازه گیری شد. به منظور بررسی خصوصیات خاک منطقه از مرکز پلات‏ها به صورت یک در می...

ژورنال: :مجله مرتعداری 0
الهه گروسی, دانشگاه گنبد کاووس مجید محمداسمعیلی, دانشگاه گنبد کاووس بهاره بهمنش, عضو هیئت علمی دانشگاه گنبد غلامرضا عج..., اداره مرتع و آبخیزداری شهرستان آزادشهر,

تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط تنوع گونه‏ای گیاهان دارویی با عوامل محیطی و مدیریتی در مرتع ییلاقی اولنگ استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری در دو محدوده مدیریتی تحت چرای سبک و چرای سنگین با استفاده از100 پلات یک متر مربعی به روش تصادفی_سیستماتیک انجام شد. در داخل هر پلات، تراکم و درصد تاج پوشش گیاهان اندازه گیری شد. به منظور بررسی خصوصیات خاک منطقه از مرکز پلات‏ها به صورت یک در می...

تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر عوامل خاکی و توپوگرافی بر پراکنش گیاهان دارویی در مرتع کوهستانی اولنگ استان گلستان انجام گرفته است. در منطقه مورد مطالعه به روش تصادفی_سیستماتیک با استفاده از 100پلات یک متر مربعی اقدام به نمونه برداری گردید. پارامترهای گیاهی از قبیل تراکم، فراوانی، درصد تاج پوشش بدست آمد. به منظور بررسی خصوصیات خاک منطقه از بعضی پلات‏ها از عمق30-0 سانتی‏متر نمونه خاک برداشت شد. ...

ژورنال: :حفاظت زیست بوم گیاهان 0
الهه گروسی, elahe garousi بهاره بهمنش, bahareh behmanesh مجید محمد اسمعیلی3, majid mohammed-esmaeili رضا عجم نوروزی, reza ajam-norouzi,

تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر عوامل خاکی و توپوگرافی بر پراکنش گیاهان دارویی در مرتع کوهستانی اولنگ استان گلستان انجام گرفته است. در منطقه مورد مطالعه به روش تصادفی_سیستماتیک با استفاده از 100پلات یک متر مربعی اقدام به نمونه برداری گردید. پارامترهای گیاهی از قبیل تراکم، فراوانی، درصد تاج پوشش بدست آمد. به منظور بررسی خصوصیات خاک منطقه از بعضی پلات‏ها از عمق30-0 سانتی‏متر نمونه خاک برداشت شد. ...

تعیین شایستگی مرتع با استفاده از شرایط محدود­کننده روش فائو، به ­لحاظ تعدد عوامل و اینکه در برخی از موارد نیاز به عملیات آزمایشگاهی و تهیه نقشه دارد، زمان­بر بوده و امکان قابلیت کاربرد آن توسط تمامی کارشناسان، وجود ندارد. از اینرو دستورالعمل طبقه­ بندی شایستگی مرتع برای چرای انواع دام در مناطق مختلف آب و هوایی، از طرف دفتر فنی مرتع پیشنهاد شد. بر اساس دستورالعمل پیشنهادی، شایستگی مرتع برای چرای...

ژورنال: مرتع 2014

روش­های متفاوتی به منظور تعیین شایستگی مراتع از جنبه­های مختلف ارائه شده است. روش عامل محدود کننده فائو، رایج­ترین روش می­باشد. تعیین شایستگی مرتع با این روش به جهت تعدد عوامل و اینکه در برخی از موارد نیاز به عملیات آزمایشگاهی دارد، زمان­بر بوده و امکان قابلیت کاربرد آن توسط تمامی کارشناسان وجود ندارد. از اینرو ضرورت داشت دستورالعملی بدین منظور پیشنهاد گردد که ضمن علمی بودن، ساده و کم هزینه باش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده منابع طبیعی 1393

بررسی منابع و نتایج مطالعات مختلف بیانگر سیر نزولی وضعیت کمی و کیفی جنگلها و مراتع در سطح کشور می باشد. تخریب اراضی و منابع طبیعی بدلیل عدم وجود برنامه های احیایی اصلاحی و توسعه ای قابل ملاحظه می باشد. مراتع با دارا بودن پتانسیل هایی طبیعی، به عنوان منبع مهم تولید محصولات دامی و گیاهی به شمار می روند. به نظر می رسد که قبل از هر اقدامی لازم است تخریب منابع طبیعی متوقف شود و برنامه ای برای قطع تخ...

اطلاع از نیاز روزانه دام‌های چرا کننده در مرتع، یکی از ملزومات اساسی، به‌منظور محاسبه ظرفیت چرا در طرح‌های مرتعداری است. در همین راستا، نیاز انرژی متابولیسمی روزانه رده‌ای مختلف گوسفند سنگسری (میش، قوچ و بره) در مرتع بررسی شد. برای این منظور با توجه به میانگین مقادیر شاخص‌های کیفیت علوفه و سهم گونه‌ها در ترکیب گیاهی، مقدار انرژی متابولیسمی در یک کیلوگرم علوفه خشک در مراحل مختلف رشد مرتع، برآورد...

اطلاع از نیاز به مواد مغذی روزانه دام‌های چرا کننده در مراتع مناطق مختلف آب و هوایی، بمنظور محاسبه ظرفیت چرا در طرح‌های مرتعداری، ضروری است. در همین راستا، نیاز انرژی قابل متابولیسم روزانه در سطح نگهداری گوسفند قزل در مراتع کوهستانی سهند بررسی شد. برای این منظور با توجه به میانگین مقادیر شاخص‌های کیفیت علوفه گونه‌های مرتعی و سهم آنها در ترکیب گیاهی مرتع در مراحل مختلف رشد، مقدار انرژی قابل متاب...

ژورنال: مرتع و آبخیزداری 2016

بررسی رفتار چرایی دام­های چراکننده در مرتع یکی از ملزومات اساسی مدیریت دام در مناطق مختلف آب و هوایی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رفتار چرایی گوسفند نژاد ماکویی در مراتع کوهستانی کلیدداغی جلفا به‌عنوان مراتع معرف مناطق پراکنش گوسفند نژاد ماکویی در استان آذربایجان‌شرقی انجام شد. برای این منظور از یک گلۀ 300 رأسی، سه رأس میش بالغ (سه‌ساله) انتخاب و علامت‌گذاری شدند. در مرحلۀ بعد با نصب GPS به هر ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود