نتایج جستجو برای مشارکت جمعی

تعداد نتایج: 27486  

هنرمندان نوآور نیاز به نهادهایی دارند که آفرینش‌های نوآورانه آن‌ها را حمایت کند؛ آن‌ها با فعالیت‌های جمعی، جهت تأسیس اجتماعات، گروه‌ها و انجمن‌های هنری به این تأیید، تثبیت و حمایت دست می‌یابند. اما فعالیت‌های جمعی در هنر مدرن با موانعی مواجه است؛ موانعی همچون انزواگزینی رومانتیک هنرمندان و حاشیه‌نشینی آنان در ساختار جامعه که از مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های جمعی می‌کاهد. از این رو در مقاله حاضر به...

اسماعیل عالی زاده, محمد حسین پناهی,

مسئله مشارکت سیاسی مسئله ای است که در جامعه ما، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از جایگاه خاصی برخوردار شده است، به نحوی که برخی از سطوح آن، به ویژه رفتار رای دهی، همواره مورد حمایت و تاکید نظام سیاسی قرار دارد و تبلیغات سیاسی گسترده ای برای آن صورت می پذیرد. در این میان، وسایل ارتباط جمعی به عنوان مهمترین مجرای ارتباط سیاسی جامعه می توانند نقش تعیین کننده ای در افزایش یا کاهش میزان مشارکت ...

ژورنال: :فصلنامه علوم اجتماعی 0
محمد حسین پناهی, هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اسما..., دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی,

مسئله مشارکت سیاسی مسئله ای است که در جامعه ما، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از جایگاه خاصی برخوردار شده است، به نحوی که برخی از سطوح آن، به ویژه رفتار رای دهی، همواره مورد حمایت و تاکید نظام سیاسی قرار دارد و تبلیغات سیاسی گسترده ای برای آن صورت می پذیرد. در این میان، وسایل ارتباط جمعی به عنوان مهمترین مجرای ارتباط سیاسی جامعه می توانند نقش تعیین کننده ای در افزایش یا کاهش میزان مشارکت ...

ژورنال: :جامعه شناسی هنر و ادبیات 2012
محمدرضا مریدی,

هنرمندان نوآور نیاز به نهادهایی دارند که آفرینش های نوآورانه آن ها را حمایت کند؛ آن ها با فعالیت های جمعی، جهت تأسیس اجتماعات، گروه ها و انجمن های هنری به این تأیید، تثبیت و حمایت دست می یابند. اما فعالیت های جمعی در هنر مدرن با موانعی مواجه است؛ موانعی همچون انزواگزینی رومانتیک هنرمندان و حاشیه نشینی آنان در ساختار جامعه که از مشارکت آن ها در فعالیت های جمعی می کاهد. از این رو در مقاله حاضر به...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391

جوینت ونچر یا به تعبیری مشارکت جمعی و یا مشارکت انعطاف پذیر، سازوکار حقوقی است که فعالان اقتصادی با انگیزه های مختلف، برای ارتباطات تجاری خود و هم افزایی توانمندی های یکدیگر و دستیابی به اهداف طرفین، از آن بهره میگیرند و از آنجا که مرکز فعالیتهای مشترک در یک مکان خاص جغرافیایی(که میتواند هر نقطه از جهان باشد) صورت میگیرد، رعایت شکلها و قوانین محلی، از ارکان اولیه تشکیل و بقا مشارکتها خواهد بود ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی 1388

چکیده ندارد.

مشارکت شهروندان، نیاز اساسی برای دستیابی به محله ایده آل محسوب می شود و منجر به بهبود سطح کیفی زندگی می گردد. فضاهای جمعی موجود در سطح محله‌ها به‌عنوان کانون هایی برای تجمعات افراد در زندگی نقش مؤثری را ایفاء می کنند. ویژگی های موجود در بستر این فضاها باعث جذب افراد، ماندگاری آن‌ها در فضا و شکل‌گیری مشارکت بین آن‌ها می شود. در پژوهش حاضر هدف بر آن است که میزان مشارکت اجتماعی در سطح محله فرحزاد ...

موضوع مقاله‌‌ی حاضر بررسی رابطه میان استفاده از وسایل ارتباط جمعی داخلی و خارجی و مشارکت سیاسی غیرانتخاباتی است. روش پژوهش در این تحقیق پیمایشی و برای جمع آوری داده‌های مورد نیاز از ابزار پرسش‌نامه استفاده شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق شامل تمامی افراد 18 سال به بالای شهر همدان است که در زمان تحقیق (خردادماه، 1390) در این شهر سکونت داشته‌اند. حجم نمونه 400 نفر و شیوه‌ی نمونه‌گیری هم خوشه‌ای چند ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی نقش رسانه های جمعی در توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان اردبیل بود. برای گردآوری اطلاعات از بررسی اسناد و مدارک، ادبیات پیشینه و نظرسنجی استفاده شد. در نظر سنجی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شدکه روایی صوری آن توسط چند تن از صاحب نظران و استادان مدیریت ورزشی و روایی سازه پرسشنامه با تأیید عاملی تاییدی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ(9...

ژورنال: :وقایع علوم کاربردی ورزش 0
صدیقه محمودی صاحبی, sedigheh mahmoodi sahebi department o..., seyed mohammad hossein razavi departm..., hamid ghasemi department of physical ...,

در این تحقیق نقش رسانه های جمعی در توسعه مشارکت بخش خصوصی در ورزش استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور 130 نفر از نمونه ها شامل دو گروه مدیران وکارشناسان ورزش و رسانه در تحقیق شرکت کردند. در نظر سنجی از پرسشنامه ی محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری آن توسط چند تن از صاحب نظران و استادان مدیریت ورزشی و روایی سازه پرسشنامه با تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی به وسیله نرم افزار...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید