نتایج جستجو برای مطالعات آزمایشگاهی

تعداد نتایج: 122415  

امیر حسین علیزاده, علیرضا صالح پور, علیرضا کشاورز, منوچهر حقیقی,

خالدی درویشان, عبدالواحد, صادقی, سیدحمیدرضا, همایون فر, وفا,

Despite of soil disturbance, transfer to the laboratory and preparation inside the plots which themselves lead to lower validity of the results, the experimental study on runoff and erosion at plot scale with many research advantages are inevitable. However, there has been less attention to evaluate the effects of soil preparation on runoff and sediment variables. The present study was therefor...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی 1357

چکیده ندارد.

حسین صمدی بروجنی, مهدی نادری بلداجی,

     سرعت سقوط ذرات رسوب از جمله ویژگیهائی است که در مطالعات انتقال رسوب نقش مهمی دارد. در این تحقیق، در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهرکرد آزمایش هایی در یک فلوم دایره ای با قطر بیرونی 9/1 متر انجام گرفت. رسوبات مورداستفاده، از نوع ریزدانه چسبنده از حوضه کارون شمالی برداشت شد. به  منظور محاسبه سرعت سقوط رسوبات چسبنده در این تحقیق، از رابطه اصلاح شده کرون استفاده شد و برای تعیین پارامترهای این م...

Ali Reza Keshavarz, Ali Reza Salehpour, Amir Hossein Alizadeh, Manouchehr Haghighi,

In this paper, the effect of flow rate on relative permeability curves was investigated in Iranian carbonate rocks. Core samples were prepared from outcrop of Asmari formation. The dynamic displacement experiments were performed at 2.55, 3.55, 4.55 and 5.55 cc/hr during waterflooding and oilflooding. Relative permeabilities have been calculated with the Jones and Roszelle method and then the fl...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی 1392

تجمع نامطلوب آلودگیها در سیال روی سطوح یکی از مشکلات اساسی در بسیاری از صنایع است. رسوب آلودگیها روی سطح تجهیزات، بازده تولید و زمان ماندگاری تجهیزات را در صنایع مختلف محدود میکند. یک روش جدید برای کم کردن این مشکل پوششهای دفعکننده مایعات هستند. در این رساله، پوشش فوق دفع کننده مایعات با استفاده از مواد با انرژی سطحی پایین و ایجاد یک ساختار سطح چند لایه بر روی سطوح فلزی تولید شد. خاصیت دفع مایع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده فنی 1394

نیاز به ساخت و سازهای گوناگون، همواره مهندسین عمران را با خاک‏های مسئله دار و مشکلاتی مانند نشست و کمبود ظرفیت باربری روبرو نموده است. از جمله خاک‏ها مسئله دار می‏توان به نهشته‏های ماسه‏های بادی در مناطق کویری اشاره کرد که لازم است قبل از احداث ‏سازه‏ها، بهسازی شوند. یکی از روش‏های کاربردی برای تثبیت خاک‏های ماسه‏ای، استفاده از میکروپایل‏ها یا ریزشمع‏هاست. در این تحقیق و در یک برنامه آزمایشگاهی...

ژورنال: :نشریه دانشکده فنی 2008
امیر حسین علیزاده, علیرضا کشاورز, منوچهر حقیقی, علیرضا صالح پور,

ژورنال: :علوم و مهندسی آبیاری 2011
حسین صمدی بروجنی, مهدی نادری بلداجی,

سرعت سقوط ذرات رسوب از جمله ویژگیهائی است که در مطالعات انتقال رسوب نقش مهمی دارد. در این تحقیق، در آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه شهرکرد آزمایش هایی در یک فلوم دایره ای با قطر بیرونی 9/1 متر انجام گرفت. رسوبات مورداستفاده، از نوع ریزدانه چسبنده از حوضه کارون شمالی برداشت شد. به  منظور محاسبه سرعت سقوط رسوبات چسبنده در این تحقیق، از رابطه اصلاح شده کرون استفاده شد و برای تعیین پارامترهای این معادله...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید