نتایج جستجو برای مهارتهای مدرس

تعداد نتایج: 7970  
ژورنال: متن پژوهی ادبی 2003
ساسان بالغی زاده,

خلاصه مقاله : این مقاله گزارشی درباره اولین دوره جامع تربیت مدرس درکانون زبان ایران می باشد . این دوره که با حضور13 دانشجو معلم تشکیل شده6 ماه به طول انجامید . برنامه دوره در ٢ ترم ارائه شد که مجموعا ١٢٠ ساعت آموزشی را دربرگرفت . این دوره شامل اموزش مهارتهای زبانی و مباحث تئوریکی بود. هدف این پژوهش بررسی سطح کیفی آموزشی درس اصول و مهارتهای روش تدریس زبان انگلیسی در این دوره بود . اطلاعات جمع آو...

ژورنال: گنجینه اسناد 1992
سید محمد حسین منظور الاجداد,

بیش از نیم قرن از آموزش معماریدر ایران می‌گذرد و طی این دوران همواره در سرفصل دوره‌های مختلف، دروس طراحی معماری یکی از مهم‌ترین دروس در زمینة آموزش معماری امروز ایران به‌شمار می‌آمده است.در روند عمومی آموزش این دروس، آموزش و درک مفاهیم بر اساس رابطه استاد و شاگردی شکل گرفته است که در آن دانشجو با قوه خلاق خود به دنبال ایده‌یابی و مدرس با دیدگاهی نقادانه به پردازش و ارزیابی ایده می‌پردازند. برخی...

ژورنال: پژوهشنامه تربیتی 2012
حسین زارع, عبدالله مفاخرى,

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مهارتهای فراشناختی وهوش معنوی دربین دانشجویان دانشگاه پیام نوراسفراین می باشد. تعداد 287 نفر به عنوان نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای مرحله ای انتخاب شدند. جهت سنجش فراشناخت ازپرسشنامه ولزوکارترایت (2004) و برای سنجش هوش معنوی از آزمون 29سوالی عبدالله زاده (1387) استفاده شد. نتایج تحلیل با روش همبستگی نشان داد که بین مهارتهاى فراشناختی و هوش معنوى...

مقدمه: پرستاری یک حرفه عملکردی است. مدرسان بالینی برای آماده کردن دانشجویان جهت ورود به دنیای واقعی ارایه مراقبت‌ها، باید ویژگی‌های مدرس بالینی اثربخش را کسب کنند. این ویژگی‌ها تحت تأثیر زمینه فرهنگی-اجتماعی محل انجام پژوهش قرار می گیرد. علی رغم انجام مطالعات کمی متعدد در سطح بین‌المللی، هنوز هم این ویژگی‌ها به روشنی تبیین نشده است. هدف از این مطالعه تبیین درک دانشجویان و مدرسین بالینی پرستاری ...

ژورنال: :بیمارستان 0
سید جمال الدین طبیبی, seyed j tabibi professor,health care ..., aa nasiripoor azad islamic university..., z zahiri abyaneh azad islamic univers...,

زمینه و هدف:مدتهاست که مساله مهارتهای ارتباطی مدیران و انگیزش کارکنان در بیمارستانهای کشور مطرح بوده است. پژوهش حاضر، تعیین رابطه مهارتهای ارتباطی مدیران با انگیزش کارکنان برای شناسایی وضعیت موجود و ارائه راهکارهایی مناسب به منظور ارتقاء سطح انگیزش کارکنان در بیمارستان مدرس تهران بود. مواد و روشها :پژوهش حاضر به روش توصیفی–همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش 66نفر بود که 11نفر مدیران ارشد و...

ژورنال: خانواده و پژوهش 2014

نقش خودکارآمدی و مهارتهای زندگی در پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی دانش‌آموزان مقطع متوسطه استان هرمزگان طاهره احمدی سرخونی1 سمیه سعادت‌زاده2 دکتر حسین زینلی پور3 چکیده هدف پژوهش حاضر ارزیابی نقش خودکارآمدی و مهارتهای زندگی در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان مقطع متوسطه استان هرمزگان است. این پژوهش از نوع توصیفی– همبستگی است که در آن از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله­ای استفاده شده است....

ژورنال: :گنجینه اسناد 0
سید محمد حسین منظور الاجداد,

0

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود