نتایج جستجو برای مهارتهای مدرس

تعداد نتایج: 7970  

  زمینه: خلاقیتدربالاترینسطحفعالیت‌هایشناختی انسانقراردارد. خلاقیتپتانسیلوتواناییاستکهدرفکر، اندیشه،قلم، رفتار و عملانسانجلوهپیدامیکند و مستلزم حل کردن مسائلی است. افراد خلاق قبل از آنکه مسائل را حل کنند آنها را می آفرینند یا بر پیچیدگی آن می افزایند. پس تنها از راه ایجاد این توانایی هاست که می توان افراد را برای مقابله با شرایط متغیر زندگی و موقعیت‌های جدیدی که مرتباً با آنها روبرو می شوند آماد...

ژورنال: بیمارستان 2015

Background: The emotional intelligence of nurses has several effects on their behavior skills. In this study, the relation between Emotional Intelligence (EI) and Communication Skills (CS) among emergency unit nurses was assessed. Materials and Methods: In the descriptive analytical study, 253 nurses of fifteen IUMS hospitals were selected using census sampling method. The Golmans instrument...

Background and purpose: Given that marital conflict in women with infertility than fertile women, this study aimed to investigate the effect of communication skills training on marital conflicts in infertile women was conducted in the city of Babol. Materials and methods: A Quasi-experimental study with Pre-test/Post-test and control group design was performed (Year: 2014 Place: Fereshtegan Mi...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 2006
رشید رکابیان,

مقاله حاضر دیدگاه مرحوم حاج آقا نورالله نجفی و شهید مدرس را در مورد دفاع از امنیت ایران مورد بحث قرار می دهد. پرسش اصلی این است که مرحوم حاج آقا نورالله نجفی و شهید مدرس در امنیت ملی ایران چه نقشی داشتند؟ نتیجه بررسی در جواب پرسش مذکور این است که مرحوم حاج آقا نورالله با تأسیس شرکت اسلامی و تأکید بر داشتن قوه حربیه قوی در امنیت اقتصادی و نظامی ایران نقش عمده ای ایفا کرد. شهید مدرس با حضور در صح...

ژورنال: :پژوهش های فلسفی کلامی 2014
فردین جمشیدی مهر, عباس جوارشکیان,

ملاصدرا با براهین عقلی و برپایه ی مبانی فلسفی خود، توانست به گونه ای خاص، معاد جسمانی که مورد تصریح شرایع مقدسه قرار گرفته است، را مبرهن سازد. او معتقد شد که بدن عنصری با ارتقاء وجودی – زوال نقایص – و تبدیل به بدن مثالی، در نشئه ی دیگری مورد تعلق نفس قرار می گیرد. در عقیده ی صدرالمتألّهین با توجه به گره خوردن هویت شخصی، به بقای صورت و نیز حفظ بقای شخصی در مسئله ی اشتداد، عینیتِ بین بدن عنصری و بد...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 0
ابراهیم برزگر, استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طبا...,

یافته این نوشتار آن است که برای فهم اندیشه امام خمینی باید به دنبال شناخت سرمشق های امام یا به تعبیر دیگر شخصیت هایی بود که امام آمال خود را در اندیشه و رفتار آنان متجلی می دید. یکی از بارزترین این شخصیت ها، آیه الله مدرس است که به موارد قابل مقایسه زیادی در این دو شخصیت می توان رسید. با توجه به تقدم زمانی مدرس می توان شواهدی دال بر تأثیرپذیری امام از ایشان دست یافت. به نظر می رسد یافته این مقا...

ژورنال: :تأملات فلسفی 0
محمد رضا ارشادی نیا,

نظریه پردازی فلسفی بر وفاق متون دینی، و تفسیر مبتنی بر موازین عقلی از آن متون، از مقاصد عالیۀ حکمای متعالیه و سنت مستمر آنان در پهنۀ حکمت پردازی است. پس از صدرا، در همۀ ادوار این مهم دنبال شده و  آقاعلی مدرس نیز از این توانایی بهره مند و مقید به این سیره است. او در نظریۀ ویژه اش در بارۀ معاد جسمانی، به آیاتی چند استناد جسته است. محوریترین متنی که او به آن عنایت ویژه دارد، این آیۀ کریمه است: «قل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391

با بازخوانی نه رمان از آثار این نویسنده که دارای بیشترین جلوه های مدرنیستی بود، به بیان این ویژگی ها پرداختیم. داده های ما نشان می دهد که آثار جعفر مدرّس صادقی را باید از جمله آثار مدرن در گستر? ادبیات جهان دانست. با استناد به مطالعات کتابخانه ای و با استفاده از روش استقرایی می-توان گفت، رمان های گاوخونی، سفر کسری، شریک جرم، کلّ? اسب، ناکجا آباد، بیژن و منیژه، عرض حال، دیدار در حلب و توپ شبانه آث...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2015

نوآوری یکی از نیازهای پایه‌ای توسعه است. برای رسیدن به هدف‌های توسعه علمی باید نوآوری علمی در کشور گسترش یابد. سیاستگذاری در‌زمینه توسعه علمی نیازمند شناخت درست از عامل‌های اثرگذار بر آن است. یکی از ویژگی‌های جامعه‌های دینی نفوذ و اثرگذاری برخی عناصر دینی در کارکردهای آن و در نتیجه مردم است. در اینجا کوشش می‌شود با پایه‌های علمی و ابزار به‌کار رفته در جهان، سنجه‌ای برای اندازه‌گیری دسترسی به من...

ژورنال: مدیریت نظامی 2012

امروزه، استفاده از مدیریت دانش به عنوان یک دارایی راهبردی، بسیار باب شده است. از این رو، مدیریت دانش از نظر بسیاری از اندیشمندان اهمیت خاصی دارد. تمام پژوهش‌های مدیریت دانش، سعی دارند چرخة 4 حلقه‌ای مدیریت دانش را ارتقاء دهند. این پژوهش هم یکی از حلقه‌های اصلی مدیریت دانش یعنی تسهیم دانش را هدف گرفته است. برای این منظور به بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر تمایل کارکنان در به اشتراک گذاشتن دانش در ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود