نتایج جستجو برای مهارتهای مدرس

تعداد نتایج: 8026  
پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391

با بازخوانی نه رمان از آثار این نویسنده که دارای بیشترین جلوه های مدرنیستی بود، به بیان این ویژگی ها پرداختیم. داده های ما نشان می دهد که آثار جعفر مدرّس صادقی را باید از جمله آثار مدرن در گستر? ادبیات جهان دانست. با استناد به مطالعات کتابخانه ای و با استفاده از روش استقرایی می-توان گفت، رمان های گاوخونی، سفر کسری، شریک جرم، کلّ? اسب، ناکجا آباد، بیژن و منیژه، عرض حال، دیدار در حلب و توپ شبانه آث...

ژورنال: مجلس و راهبرد 2015

نوآوری یکی از نیازهای پایه‌ای توسعه است. برای رسیدن به هدف‌های توسعه علمی باید نوآوری علمی در کشور گسترش یابد. سیاستگذاری در‌زمینه توسعه علمی نیازمند شناخت درست از عامل‌های اثرگذار بر آن است. یکی از ویژگی‌های جامعه‌های دینی نفوذ و اثرگذاری برخی عناصر دینی در کارکردهای آن و در نتیجه مردم است. در اینجا کوشش می‌شود با پایه‌های علمی و ابزار به‌کار رفته در جهان، سنجه‌ای برای اندازه‌گیری دسترسی به من...

ژورنال: مدیریت نظامی 2012

امروزه، استفاده از مدیریت دانش به عنوان یک دارایی راهبردی، بسیار باب شده است. از این رو، مدیریت دانش از نظر بسیاری از اندیشمندان اهمیت خاصی دارد. تمام پژوهش‌های مدیریت دانش، سعی دارند چرخة 4 حلقه‌ای مدیریت دانش را ارتقاء دهند. این پژوهش هم یکی از حلقه‌های اصلی مدیریت دانش یعنی تسهیم دانش را هدف گرفته است. برای این منظور به بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر تمایل کارکنان در به اشتراک گذاشتن دانش در ...

موسوی نسب, سید نورالدین, نوریان, عباسعلی, وکیلی, محمدمسعود,

  Background and Objective : Although educational conditions and facilities play an important role in learning process, human power, in particular the teacher is one of the key components of educational environment. The teacher is central to create ideal situations in order to achieve educational goals. The teacher can compensate for the subject matter and educational equipment deficiency ...

ژورنال: اندیشه دینی 2015

اصالت وجود به همراه وحدت وجود، اساس حکمت متعالیه‌ی صدرالمتألهین است و دو معنی دارد که در معنای نخست، تنها وجود است که عالمِ واقع را تشکیل می‌دهد و ماهیت جز به‌نحو مجازی، تحققی در خارج ندارد. این معنا با وحدت شخصیه‌ی وجود، سازگار است. در معنای دوم، تنها وجود است که تحقق بالذات دارد، اما ماهیت هم به‌تبع وجود، در خارج تحقق دارد. این معنا با وحدت تشکیکی وجود، مطابقت دارد. اگرچه صدرا معنای نخست را، ک...

Introduction: Clinical training is an important aspect of nursing education which transfers students from theoretical training to clinical settings. This study aimed to identify the characteristics of effective clinical Instructors from the viewpoint of nursing students and clinical faculties. Methods: This descriptive-analytic study was conducted on 305 nursing students and 26 clinical Inst...

هدف از این پژوهش بررسی خصوصیات استاد خوب از نظر دانشجویان است. طرح پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه مورد مطالعه تحقیق 155 نفر از دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده110 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محتوایی آن را جمعی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی ت...

ژورنال: حکمت صدرایی 2019

در فلسفۀ مشائیان مسلمان، کندی و فارابی نگاهی نوافلاطونی به نحوۀ ارتباط نفس با بدن دارند و آن را از سنخ رابطۀ صورت با ماده‌ می‌پندارند. ولی ابن‌سینا اگرچه در برخی مواضع این نگاه را تأیید نموده ولی با توجه به اینکه نفس ناطقۀ انسانی را محل دریافت معقولات کلی مجرد می‌داند، نفس را ذاتاً جوهری مجرد می‌پندارد و بر همین اساس، نگاهش به نحوۀ ارتباط نفس با بدن آن است که بدن نمی‌تواند محل برای نفس باشد و نف...

ژورنال: :نشریه توسعه کارآفرینی 2012
اسدا... کردنائیج, پرویز احمدی, زهرا قربانی, نازیلا نیاکان لاهیجی,

با توجه به تحولات دنیای امروز، بازارهای جهانی فردا از آن شرکت هایی است که به ریسک پذیری کارآفرینانه بها می دهند. این تحولات بیش از هر چیز، حوزه ی آموزش را تحت تأثیر قرار داده است. به همین دلیل در این مقاله ویژگی های دانشگاه کارآفرینی در دانشگاه تربیت مدرس بررسی می شود. این تحقیق توصیفی و کاربردی بوده و جامعه ی آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه تربیت مدرس (کارمندان و هیات علمی) به تعداد 1500 نفر م...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود