نتایج جستجو برای مهندسی مجدد فرآیندها

تعداد نتایج: 59575  

حسین شیخی, مقصود امیری,

این مقاله یک مدل برنامه ریزی خطی صفر و یک چند هدفه با پارامترهای فازی را جهت انتخاب پرتفولیوی مناسبی از فرآیندها برای مهندسی مجدد در شرکت های تولیدی ارائه می کند. برای اندازه گیری و برآورد اثر مهندسی مجدد هر یک از فرآیندها در بهبود عملکرد شرکت، یک روش ارزیابی بر مبنای مجموع های جدید از شاخص های کمی و کیفی ایجاد شده است. به دلیل کلامی بودن برخی متغیرها و وجود داده های غیر قطعی از نظریه مجموعه ها...

شهرام گیلانی نیا,

یکی از ایده‌های جدیدی که به عنوان جانمایه تحولات مورد توجه قرار گرفته و در معماری بهینه فرآیندها با دیدگاهی سیستمی مورد استفاده می‌باشد فلسفه تفکر ناب است که در مقاله حاضر به تشریح مفهوم، اصول و چگونگی کاربرد این فلسفه در بهبود فرآیند مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی پرداخته شده است. فلسفه تفکر ناب یکی از کاربردی ترین ابزارهای مفهومی در طراحی فرآیندهای اطلاعاتی سازمان است.

ژورنال: :فصلنامه دانش مدیریت (منتشر نمی شود) 2006
شهرام گیلانی نیا,

یکی از ایده های جدیدی که به عنوان جانمایه تحولات مورد توجه قرار گرفته و در معماری بهینه فرآیندها با دیدگاهی سیستمی مورد استفاده می باشد فلسفه تفکر ناب است که در مقاله حاضر به تشریح مفهوم، اصول و چگونگی کاربرد این فلسفه در بهبود فرآیند مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی پرداخته شده است. فلسفه تفکر ناب یکی از کاربردی ترین ابزارهای مفهومی در طراحی فرآیندهای اطلاعاتی سازمان است.

ژورنال: فرآیند نو 2018

پژوهش حاضربا هدف شناسایی چارچوب مفهومی عوامل کلیدی موفقیت در پذیرش مهندسی مجدد فرآیندها به روش کمی- کیفی در سال 1395انجام شد. جامعه آماری این پژوهش در قسمت کیفی خبرگان در زمینه مهندسی فرآیند در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی چهارمحال و بختیاری و در قسمت کمی کارشناسان و تکنسین‌ها تشکیل داده اند. پس از تهیه پرسشنامه و توزیع آن بین کارشناسان و محاسبه ماتریس اولیه عوامل، مشخص شد 7 عامل، دارای ارزش و...

امروزه مهندسی مجدد به عنوان یکی از گسترده ترین و امن ترین بحثهای مدیریتی و کشتی نجاتی برای سازمانهای در حال نابودی و غـرق شدن تبدیل شده است. با وجود استفاده روزافزون سازمانها از مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار برای بهبود عملکرد خود، آمارها حاکی از شکست و ناتمام ماندن حدود 70-80 درصد این پروژه‌هاست. تحقیقات زیادی برای توجیه و یافتن دلایل این شکستها صورت گرفته است. فقدان یک رویکرد و نگرش متدولوژی...

دکتر محمد نقی شهیدی,

موضوعی که مورد علاقه محققان مدییت راهبردی است کارآمدی فرآیند تدوین و اجرای راهبرد است که تحقیق حاضر بر آن تاکید دارد. بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد که به رغم تحقیقات بسیار گسترده جهانی در رابطه با این موضوع هنوز هیچ تعریف منحصر به فردی در مورد تدوین راهبرد وجود ندارد. در نتیجه دامنه گسترده ای از چارچوب های مفهومی برای تدوین و اجرای راهبردها وجود دارد. تعداد کمی از آن ها بر شرایط عملی تاکید دا...

ژورنال: :پژوهش های مدیریت در ایران 0
جعفر محمودی, استادیار دانشگاه امام حسین غلامرضا بداقی, کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین(ع),

در این مقاله ابتدا مدل وضعیت موجود فرآیند امور سازمانی با استفاده از ابزار مدلسازی bpmn ترسیم شده و سپس با استفاده از نرم افزار شبیه سازی simprocess مدل شبیه سازی وضعیت موجود فرآیند مذکور ترسیم و پارامترهای مربوطه تعریف گردیدند. زمانبندیهای مورد نیاز در تعریف پارامترهای شبیه سازی بر اساس مستندات و سوابق سازمانی موجود در بایگانی استخراج و تنظیم شدند. سپس با استفاده از آزمونهای آماری مدل شبیه ساز...

ژورنال: :پژوهش های مدیریت در ایران 2012
جعفر محمودی, غلامرضا بداقی,

در این مقاله ابتدا مدل وضعیت موجود فرآیند امور سازمانی با استفاده از ابزار مدلسازی bpmn ترسیم شده و سپس با استفاده از نرم افزار شبیه سازی simprocess مدل شبیه سازی وضعیت موجود فرآیند مذکور ترسیم و پارامترهای مربوطه تعریف گردیدند. زمانبندیهای مورد نیاز در تعریف پارامترهای شبیه سازی بر اساس مستندات و سوابق سازمانی موجود در بایگانی استخراج و تنظیم شدند. سپس با استفاده از آزمونهای آماری مدل شبیه ساز...

کشاورزگیلده فاطمه, امیرتیموری علیرضا, , کردرستمی سهراب, , کشاورزگیلده فاطمه, ,

علی کرمانشاه, مهران سپهری,

نتایج شگفت‌انگیز اجرای مهندسی مجدد در سازمان تنها در مواردی تحقق یافته که مدیریت راهبردی مناسبی در مهندسی مجدد انتخاب شده، و استراتژی، فناوری، نیروی انسانی، ساختار و فرایندها در آن همخوانی داشته‌اند. در این نوشتار سعی شده تا پس از مرور اجمالی ادبیات موجود و در حال شکل‌گیری، مروری نقادانه بر نظریه‌های موجود مهندسی مجدد فرایندها انجام شود و از دیدگاه راهبردی چارچوبی تکمیلی همراه با چند فرضیه‌ی پی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید