نتایج جستجو برای مگس سفید

تعداد نتایج: 8203  

پرویز شیشه بر,

منظور بررسی مناسب بودن سنین مختلف Trialeurodes vaporariorum Westwood برای Encarsia inaron Walker مطالعاتی در آزمایشگاه انجام گردید. میزان پارازیتیسم، مرگ و میر، دوره رشد، نسبت جنسی و طول عمر پارازیتوئیدهای خارج شده از سنین مختلف مگس سفید گلخانه ثبت گردید E.inaron کلیه سنین را پارازیته نمود با این حال سن دوم لاروی بالاترین میزان (44%) و مرحله شفیرگی کمترین میزان پارازیتیسم (14%) را داشت. بالاتری...

ژورنال: صوت و ارتعاش 2021

مگس سفید یکی از آفاتی است که همواره خسارت‌های زیادی را به محصولات کشاورزی وارد کرده، و روش­های رایج مبارزه با این حشره مبتنی بر استفاده از سموم شیمیایی است. استفاده مکرر از سموم شیمیایی باعث مقاوم شدن حشرات به این دسته از سموم و افزایش هزینه­های مربوط به دفع این حشره شده است. از طرفی، مشکلات زیست محیطی ناشی از استفاده از سموم شیمیایی و افزایش تقاضا برای تولید محصولات سالم، باعث شده تا محبوبیت ر...

ژورنال: علوم آب و خاک 2000
حاتمی, بیژن , قهاری, حسن ,

The difficulties of control of greenhouse whitefly on crops and greenhouse plants make extensive studies and investigations necessary in different areas of Iran. Morphological and biological studies were carried out on a prevailing species of greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum Westwood, in Isfahan. In this study, six species of whiteflies T. vaporariorum on Althaea sp. and Lantana...

حاتمی, بیژن , قهاری, حسن ,

The difficulties of control of greenhouse whitefly on crops and greenhouse plants make extensive studies and investigations necessary in different areas of Iran. Morphological and biological studies were carried out on a prevailing species of greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum Westwood, in Isfahan. In this study, six species of whiteflies T. vaporariorum on Althaea sp. and Lantana c...

ژورنال: :مجله علوم کشاورزی ایران 2001
پرویز شیشه بر,

منظور بررسی مناسب بودن سنین مختلف trialeurodes vaporariorum westwood برای encarsia inaron walker مطالعاتی در آزمایشگاه انجام گردید. میزان پارازیتیسم، مرگ و میر، دوره رشد، نسبت جنسی و طول عمر پارازیتوئیدهای خارج شده از سنین مختلف مگس سفید گلخانه ثبت گردید e.inaron کلیه سنین را پارازیته نمود با این حال سن دوم لاروی بالاترین میزان (44%) و مرحله شفیرگی کمترین میزان پارازیتیسم (14%) را داشت. بالاتری...

ژورنال: :گیاه پزشکی 0
پرویز شیشه بر, استادیار دانشگاه شهید چمران,

0

به منظور ایمنی زیستی و کاهش اثرات سموم شیمیایی برای اولین بار در ایران استفاده از قارچ لکانیسیلیوم موسکاریوم و عصاره آبی انغوزه برای کنترل بیولوژیک تعدادی از آفات کلیدی که سالانه خسارات زیادی به محصولات وارد می‌کنند، صورت گرفت. سویه KB512 قارچ لکانیسیلیوم موسکاریوم از ایزوله‌های بومی استان جدا و شناسایی شد و تست‌های آلوده‌سازی، با اسپری مستقیم بر روی دو آفات مهم دنیا شته اقاقیا افیس فابا و مگس ...

ژورنال: :فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی 2014
زهرا زمانی,

به منظور ایمنی زیستی و کاهش اثرات سموم شیمیایی برای اولین بار در ایران استفاده از قارچ لکانیسیلیوم موسکاریوم و عصاره آبی انغوزه برای کنترل بیولوژیک تعدادی از آفات کلیدی که سالانه خسارات زیادی به محصولات وارد می کنند، صورت گرفت. سویه kb512 قارچ لکانیسیلیوم موسکاریوم از ایزوله های بومی استان جدا و شناسایی شد و تست های آلوده سازی، با اسپری مستقیم بر روی دو آفات مهم دنیا شته اقاقیا افیس فابا و مگس ...

ژورنال: :فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی جانوری تجربی 2013
زهرا زمانی, غلامرضا بخشی خانیکی, محمد مهدی امینایی,

بمنظور ایمنی زیستی و کاهش اثرات سموم شیمیایی برای اولین بار در ایران استفاده از قارچ انتوموپاتوژن lecanicillium muscarium و عصاره آبی آنغوزه ferula assafoetida)) برای کنترل بیولوژیک تعدادی از افات کلیدی که سالانه خسارات زیادی به محصولات وارد می کنند، صورت گرفت. قارچ lecanicillium muscarium از ایزوله های بومی استان جدا و شناسایی شد و تستهای آلوده سازی، با اسپری مستقیم بر روی دو آفات مهم دنیا aph...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید