نتایج جستجو برای ناحیه بندی

تعداد نتایج: 79793  

ناحیه بندی تومورهای سرطانی در تصاویر ماموگرافی مرحله ی مهمی در سامانه های تشخیص کمک کامپیوتری (CAD) بوده و یک مساله ی پر چالش است. در این مقاله از اطلاعات ویژگی محلی (LFI-CV) بافت تصویر در مدل کانتور فعال چن-وسه برای ناحیه بندی تومور استفاده شده است. در این مدل، ابتدا نگاشت ویژگی های بافت از تصویر استخراج می شود. سپس اطلاعات ویژگی محلی بافت تصویر به عنوان مقادیر ضرایب نیروی مدل چن-وسه در نظر گر...

سابقه و هدف: سودوموناس آئروژینوزا یکی از شایع ترین عوامل عفونت­های ادراری در بیمارستان­ها می باشد. هدف از این مطالعه تعیین تیپ تعدادی از جدایه های بدست آمده از بیماران به روش MLVA به منظور رسیدن به یک الگوی ژنتیکی مشخص برای دسته بندی آنها می­باشد. مواد و روش ­ها: در این مطالعه 70 سویه سودموناس آئروژینوزا از نمونه ادراری بیماران در بیمارستان های تهران جمع آوری شد. برای بررسی ژنوتیپی بر اساس روش ...

ژورنال: جغرافیایی سرزمین 2016

بهره برداری بیش از اندازه از منابع آب های زیر زمینی در دراز مدت منجر به خسارت های قابل توجه به ویژه از نظر اقتصادی و بر اثر پدیده فرونشست زمین خواهد گردید. از اینرو این تحقیق باهدف علل شناسایی علل فرونشست زمین وتعیین نقاطی که دچار فرونشست شده در منطقه بوئین زهرای مرکزی انجام شده است. بدین منظور، در ابتدا نقشه منطقه مورد مطالعه تهیه گردید. سپس عملیات میدانی جهت به نقشه در آوردن نقشه پراکنش فرونش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1394

تا کنون روش های زیادی برای خوشه بندی تومور و پیدا کردن لبه های آن در بخش های مختلف بدن و از جمله تومور ریه ارائه شده است. هر کدام از این روش ها دارای معایب و مزایایی می باشند. یکی از این روش ها که دقت و سرعت مناسبی دارد روش رشد ناحیه است که در این پروژه ما بر روی آن تمرکز کرده ایم. پایه الگوریتم جدیدی که برای خوشه بندی تومور ریه ارائه شده است بر اساس همین روش می باشد اما چندین مورد اساسی برای ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1377

گرمایش فلزات برای عملیات شکل دهی، در کوره هایی که بسته به نوع قرارگیری قطعه در آنها "پیوسته" یا "ناپیوسته" نامیده می شوند انجام می گیرد. در کوره های ناپیوسته قطعات کاری پس از قرار گرفتن در کوره حرکتی نداشته و برای گرمایش ، دمای کوره نسبت به زمان تغییر می کند اما دمای کوره در قسمتی مختلف تقریبا یکسان می بشاد. در کوره های پیوسته قطعات به طور پیوسته از یک طرف داخل کوره و از طرف دیگر پس از رسیدن به...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده فنی و مهندسی 1390

هدف در این پایان نامه ناحیه بندی و تعیین حجم کارپوس کالوزوم می باشد. در این پایان نامه سعی در اتوماتیک کردن ناحیه بندی کارپوس کالوزوم با دقت بالا بدون دخالت کاربر داریم که برای رسیدن به این هدف ناحیه بندی سطوح هم تراز را که مبتنی بر مرز می باشد پیشنهاد داده ایم که ناحیه اولیه برای شروع ناحیه بندی توسط کاربر باید انتخاب شود برای حل این مشکل از روش مبتنی بر ناحیه fcm استفاده کردیم و از ترکیب آن ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

امروزه موفقیت های بخش کشاورزی اساس اقتصادی بیشتر ملت ها است، لذا شناخت توان های محیطی نواحی برای توسعه کشاورزی امری ضروری است، اما الگوی نامناسب استفاده از سرزمین و تغییرات شدید در کاربری زمین باعث پیدایش بحران های زیست محیطی از جمله: تخریب و آلودگی منابع آب و خاک، فرسایش خاک، تهی شدن منابع، کاهش تنوع زیستی و استعداد و قابلیت بهره وری سرزمین و همچنین تغییر کاربری اراضی ارزشمند کشاورزی در بسیاری...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1389

امروزه شناسایی عنبیه بعنوان یک روش کارآمد جهت تشخیص هویت مطرح می شود. سیستم های تجاری موجود برای شناسایی عنبیه، نیازمند همکاری کامل فرد مورد بررسی می باشند. ناحیه بندی عنبیه در این فرآیند نقشی کلیدی دارد. در این تحقیق، هدف ناحیه بندی عنبیه در تصاویری است که در اخذ آنها، همکاری فرد با سیستم بسیار کم است. به این منظور یک روش ناحیه بندی بر مبنای استفاده از کانتورلت مطرح می شود. دلیل این انتخاب توا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1380

موضوع این پایان نامه استفاده از ویژگیهای بعد فرکتالی برای ناحیه بندی تصاویر بر اساس بافت آنهاست. در روش چادری و سرکار برای پنچ تصویراصلی ، سطح خاکستری بالا سطح خاکستری پایین هموار شده افقی و هموار شده عمودی ، بعد فرکتالی در پنجره ای اطراف هر پیکسل محاسبه می شود و 5 ویژگی به آن پیکسل نسبت داده می شود. دراین تحقیق یک ویژگی جدید معرفی شده است و تعاریف جدیدی نیز برای تصاویر سطح خاکستری بالا و پایین...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید