× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای نظام اطلاعاتی حسابداری

تعداد نتایج: 65799  
ژورنال: حسابداری سلامت 2019

مقدمه: کاربران اصلی نظام اطلاعاتی حسابداری (حسابدار، حسابرس و یا مدیر) به‌منظور موفقیت در انجام وظایف خود باید از عوامل مؤثر بر طراحی نظام اطلاعاتی حسابداری و نقش آن­ها در اجرای عملیات حسابداری آگاهی داشته باشند. از این رو، در پژوهش حاضر عوامل احتمالی مؤثر بر طراحی نظام اطلاعاتی حسابداری از طریق متغیرهای روش­های حسابداری مدیریت، درجه رسمیت و ویژگی‌های اطلاعات بررسی شده است.<br ...

ژورنال: پژوهش حسابداری 2013
عاطفه زرابی, مهناز ملانظری,

در جهان امروز سرعت دسترسی به اطلاعات، در توسعه پایدار موسسه‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی استفاده‌کنندگان نقش حیاتی دارد. آنچه برای مدیران بانک‌ها‌ و شرکت‌ها‌ و موسسه‌ها دارای اهمیت است، آگاهی از رخدادهای شرکت و رسیدگی سریعتر به مشکلات و شناسایی فرصتهاست. در این میان، سیستم اطلاعاتی حسابداری ابزاری قدرتمند است که پیشرفت، کارایی و اثر بخشی فرایند گزارش‌گیری را آسان می‌کند. شرکت‌ها همانطو...

ژورنال: پژوهش حسابداری 2014

صدها متدولوژی ایجاد سیستم اطلاعاتی حسابداری وجود دارد که تا حد زیادی با یکدیگر متفاوت هستند. با این وجود، تعداد متدولوژی‌هایی که سازمانها در عمل از آنها استفاده می‌کنند، چندان زیاد نیست. به منظور انتخاب آگاهانه از بین متدولوژی‌های مختلف، باید آنها را طبقه‌بندی نمود به گونه‌ای ویژگی‌های اصلی و بنیادی آنها از ویژگی‌های غیراصلی مجزا شود. هدف این مقاله، ارائه یک طبقه‌بندی است تا به افراد دانشگاهی ...

سیستم نوین حسابداری مالیاتی کشور که در این مقاله معرفی میگردد، ماحصل یک پروژه تحقیقاتی دانشگاهی با عنوان "طرح مطالعه، طراحی و تدوین سیستم حسابداری مالیاتی کشور" است که مسئولیت اجرای آن به عهده نگارنده محول گردیده بود. این سیستم براساس ویژگی های محیط فعالیت و نیازهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و مبتنی بر مبانی نظری پذیرفته شده حسابداری بخش عمومی طراحی شده است. طولانی بودن فرآیند مالیات، م...

ژورنال: :پژوهش حسابداری 2014
عاطفه زرابی, مهناز ملانظری,

در جهان امروز سرعت دسترسی به اطلاعات، در توسعه پایدار موسسه های اقتصادی و تصمیم گیری های اقتصادی استفاده کنندگان نقش حیاتی دارد. آنچه برای مدیران بانک ها و شرکت ها و موسسه ها دارای اهمیت است، آگاهی از رخدادهای شرکت و رسیدگی سریعتر به مشکلات و شناسایی فرصتهاست. در این میان، سیستم اطلاعاتی حسابداری ابزاری قدرتمند است که پیشرفت، کارایی و اثر بخشی فرایند گزارش گیری را آسان می کند. شرکت ها همانطور...

ژورنال: :پژوهش حسابداری 2014
محمدحسین صفرزاده, محمد عرب مازار یزدی,

صدها متدولوژی ایجاد سیستم اطلاعاتی حسابداری وجود دارد که تا حد زیادی با یکدیگر متفاوت هستند. با این وجود، تعداد متدولوژی هایی که سازمانها در عمل از آنها استفاده می کنند، چندان زیاد نیست. به منظور انتخاب آگاهانه از بین متدولوژی های مختلف، باید آنها را طبقه بندی نمود به گونه ای ویژگی های اصلی و بنیادی آنها از ویژگی های غیراصلی مجزا شود. هدف این مقاله، ارائه یک طبقه بندی است تا به افراد دانشگاهی ...

ژورنال: حسابداری سلامت 2020

مقدمه: بخش­های مختلف هر سازمان، به منظور اثربخشی و کارآیی، نیازمند کنترل­های اقتضایی مرتبط به خود است. از جمله این کنترل‌ها استفاده از نظام اطلاعاتی حسابداری است که می‌تواند در تعامل حرفه‌­ای حسابداران با مدیران در فرایند تصمیم‌گیری مدیران مؤثر واقع شود. بنابراین، شناخت متقابل کارکردها و انتظارهای کارکنان حسابداری و مدیران سطوح مختلف از یکدیگر در راستای تحقق هدف‌های سازمان مفید بوده و ارزش افزو...

ژورنال: حسابداری سلامت 2014
اکبر رحیمی‌پور, دکتر عبدالمهدی انصاری, معصومه تدریس‌حسنی,

مقدمه: پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر در بکارگیری نظام اطلاعاتی حسابداری برای 10 شرکت دارویی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. روش پژوهش: داده‌های پژوهش از طریق توزیع پرسش‌نامه در بین 100 نفر از کارکنان شرکت‌های مورد بررسی جمع‌آوری شده است که بعد از اجرای پیش‌آزمون و محاسبه آلفای کرونباخ، بر اساس فرمول کوکران تعداد 70 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. روش آماری پژوهش، است...

ژورنال: حسابداری سلامت 2017
دکتر محسن مرادی, نصیبه قدرتی, کاظم رحیمی,

چکیده   مقدمه: تخصیص بهینه منابع محدود سازمانی از مهم‌ترین وظایف مدیریت به شمار می‌رود. مدیران برای انجام این مهم به اطلاعات نیاز دارند و در این میان اطلاعات و گزارش‌های مالی نقش بسزایی دارد. هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی نظام اطلاعاتی حسابداری به عنوان تأمین‌کننده اطلاعات و گزارش‌های مالی با تأکید بر نقش حسابداری تعهدی از دیدگاه مدیران و کارشناسان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است....

ژورنال: :ماهنامه شباک (شبکه اطلاعات کنفرانس های کشور) 0
مرتضی دانشمند, morteza daneshmand علی صنعتی, ali sanati,

گزارشگری بههنگام در حسابدار یا به زبان سادهتر حسابداری بههنگام مزایای بسیاری در مقایسه با گزارشگری دورهای معمولی ارائه میدهد. به طور معمول، شرکتها به گزارشگری مالی و یا غیرمالی بر اساس دورههای سهماهه و سالانه نیاز دارند. با این حال تغییرات سریع بازار و جامعه باعث میشوید این گزارشگری دورهای به سرعت منقضی شود. رقابت بیشتر در میان شرکتها مستلزم اطلاعات بهروزتر است تا مدیریت را قادر سازد به سرعت با...