نتایج جستجو برای نقش ریاضی

تعداد نتایج: 115762  

ببرخی ریاضی را شاهراه مهندسی و برخی دیگر دروازه­بانی برای ورود افراد بااستعداد به مهندسی می­دانند.  به گزارش پژوهشها و مشاهده­های میدانی، افت تحصیلی و گاه انصراف دانشجویان از رشتة مهندسی ریشه در درس ریاضی دارد. هدف پژوهش حاضر در گام اول، شناسایی مهم‌ترین درس پیش­بینی­کنندة عملکرد تحصیلی دانشجویان مهندسی از بین دروس ریاضی (1)، ریاضی (2) معادلات دیفرانسیل و ریاضی مهندسی است...

ژورنال: فناوری آموزش 2011
الهه امینی فر, بهرام صالح صدق پور, فاطمه ولی نژاد ترکمانی,

به منظور بررسی تاثیر تکنولوژی در یادگیری ریاضی از دو کلاس دانش آموزان دختر دوره پیش- دانشگاهی ریاضی و فیزیک شهر ترکمنچای، یک کلاس به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به عنوان کنترل انتخاب شدند. مبحث گراف کتاب ریاضیات گسسته به گروه آزمایش با استفاده از نرم افزار آموزشی نیوگراف که نوعی نرم افزار تعاملی پویا است، و به گروه کنترل بدون استفاده از این نرم افزار تدریس شد. در آغاز دوره آموزشی پیش آزمون و ...

ژورنال: فناوری آموزش 2013
سید سعید ترابی, محمد علی محمدی فر, معصومه خسروی, نسرم شایان, هیوا محمد جانی,

اضطراب ریاضی از عواملی است که عملکرد در درس ریاضی را تحت تأثیر قرار می دهد. این اضطراب علاوه بر عوامل فردی ومحیطی از عوامل فرهنگی و نقش جنسیتی نیز تأثیر می پذیرد. در این مقاله سعی شده تا تأثیر این عوامل بر عملکرد در درس ریاضیمورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری عبارت بود از کلیه دان ش آموزا ن- دختر و پسر مقطع متوسطه سال اول، دوم، سوم ( رشته ی انسان...

الهه حجازی, باقر حجازی, علی خان زاده, مانا شهنی کرم زاده,

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر متغیر انگیزشی جهت‌گیری هدفی و اضطراب امتحان بر عملکرد درس ریاضی‏، با میانجی‌گری خودکارآمدی ریاضی‏، می‌باشد. برای انجام این تحقیق 240 دانش‌آموز، 120دختر و 120پسر‏‏، پایه دوم رشته ریاضی دبیرستان‌های دولتی شهر تهران به روش تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های جهت‌گیری هدفی، خودکارآمدی ریاضی و اضطراب ریاضی را تکمیل نمودند. همچنین، به منظور سنجش میزان عملکرد تح...

عشق و علاق بشر برای به دست آوردن یافته های جدید همیشه باعث پیشرفت در هر زمینه ای بوده است. تجربه نشان می دهد که اگر این علاقه را در جهت یادگیری به کار بریم، نتیجه ای چندجانبه به دست خواهد آمد. روش این است که دانش آموز یا دانشجو را با مساله حل نشده ای که در حد معلوماتش است، آشنا کنیم و برای حل آن به وی انگیزه دهیم. تجربه دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شریف در برگزاری دوره های تابستانی برای دان...

ژورنال: پژوهشنامه اخلاق 2017

پیچیدگی عمل تفکر و یادگیری در انسان از یک سو و دشواری طبیعی مفاهیم، مهارت‌ها و استدلال‌های ریاضی از سوی دیگر و نیز ضعف برخی از معلمان و شفاف نبودن هدف‌های برنامه‌ای و عامل‌هایی دیگر موجب ناکامی بسیاری از فراگیران در کسب نتایج مطلوب در دروس ریاضی و در نتیجه بیزاری و دلسردی آنان در این قلمرو مهم از دانش بشری شده است. در واقع به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران ریاضیات عرصه‌ای است دشوار هم برای تدریس و...

علیرضا کیامنش, نصیبه پور اصغر,

تحقیق حاضر به بررسی تفاوت جنسیتی در متغیرهای خودپنداره­ی ریاضی، انگیزش یادگیری ریاضی، پیشرفت ریاضی و عملکرد قبلی ریاضی در بین دانش­آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان می­پردازد. بدین منظور نمونه­ای تصادفی مرکب از 300 نفر از دانش­آموزان دختر و پسر از دانش­آموزان دختر و پسر از دانش­آموزان منطقه­ی 6 تهران در سال تحصیلی 83-82 انتخاب شد و اطلاعات لازم از طریق اجرای مقیاس خودپنداره ریاضی و انگیزش یادگ...

ژورنال: :فناوری آموزش 2011
الهه امینی فر, بهرام صالح صدق پور, فاطمه ولی نژاد ترکمانی,

به منظور بررسی تاثیر تکنولوژی در یادگیری ریاضی از دو کلاس دانش آموزان دختر دوره پیش- دانشگاهی ریاضی و فیزیک شهر ترکمنچای، یک کلاس به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به عنوان کنترل انتخاب شدند. مبحث گراف کتاب ریاضیات گسسته به گروه آزمایش با استفاده از نرم افزار آموزشی نیوگراف که نوعی نرم افزار تعاملی پویا است، و به گروه کنترل بدون استفاده از این نرم افزار تدریس شد. در آغاز دوره آموزشی پیش آزمون و ...

ژورنال: :فناوری آموزش 2013
سید سعید ترابی, محمد علی محمدی فر, معصومه خسروی, نسرم شایان, هیوا محمد جانی,

اضطراب ریاضی از عواملی است که عملکرد در درس ریاضی را تحت تأثیر قرار می دهد. این اضطراب علاوه بر عوامل فردی ومحیطی از عوامل فرهنگی و نقش جنسیتی نیز تأثیر می پذیرد. در این مقاله سعی شده تا تأثیر این عوامل بر عملکرد در درس ریاضیمورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری عبارت بود از کلیه دان ش آموزا ن- دختر و پسر مقطع متوسطه سال اول، دوم، سوم ( رشته ی انسان...

هدف از اجرای ژوهش حاضر، پیش­بینی عملکرد ریاضی دانش­آموزان از طریق مهارت­های مطالعه ریاضی و خودکارآمدی ریاضی بود.روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش را همه دانش­آموزان مقطع اول متوسطه شهر جغتای به تعداد 354 نفر (176 نفر دختر و 178 نفر پسر) تشکیل می­دادند. روش نمونه­گیری، روش سرشماری بود و به‌منظور گردآوری داده­ها، از نمره‌های ریاضی نیمسال اول تحصیلی 94-1393 برای عملکرد ریاضی، پر...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود