× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای نقش ریاضی

تعداد نتایج: 118952  

فلسفه ریاضی لاکاتوش یک فلسفه جدی است و از طرف فلاسفه ریاضی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. یکی از مهمترین نقادی ها از طرف ففرمن انجام شده است. در این مقاله، به بررسی نقد ففرمن از فلسفه ریاضی لاکاتوش می پردازیم.

در این مقاله، به ساختارگرایی به عنوان یک مبنای پیشنهادی برای ریاضیات می پردازیم.  هرچند ریشه های این مکتبِ فکری در ریاضیات بسیار قدیمی است، بروز آن به عنوان یک نظام فلسفی برای ریاضیات، به چالش هایی بر می گردد که بناسراف، فیلسوف معاصر ریاضی، پیش رویِ واقع گرایی در فلسفۀ ریاضی قرار داد. ساختارگرایی، مکتبی فلسفی است که مختص ریاضیات نیست، بلکه در فلسفۀ علوم تجربی به طور عام نیز می توان ساختارگرا بود....

ژورنال: فلسفه 2002
دکتر علی لاریجانی,

فلسفه ریاضی کانت بخش مجزایی از نظام فلسفی وی نیست که بتوان جدای از سایر مسائل فلسفی کانت مد نظر قرار داد بلکه در درون سیستم فلسفی کانت باید چنین موضوعی را پژوهش نمود اما از آن جهت که کانت عمیقا خصوصیات ریاضیات را مورد توجه قرار داده است یعنی قضایای تالیفی ما تقدم که بر شهوئد ابتناء دارد تا از این طریق متافیزیکی جدید بنیان نهد در مبانی ریاضیات به آراء خاصی و اصل گردیده است که جای تامل و تحقیق دا...

جرالد دبر, رضا شیوا,

ساده سازی تئوری اقتصادی آثار مثبت بسیاری دارد. این عمل در رابطه با مفروضات تئوری سبب می شود با قضاوت منطقی، محدودۀ نفوذ هر تئوری را تعیین کرد و از هر تئوری در موقعیت خاصی بهره گرفت. ساده سازی و تأکید بر دقت ریاضی، به طور گسترده اقتصاددانان را به سوی درک عمیق تر مسائل و استفاده از روش های ریاضی رهنمون ساخت و موجب شد این مسائل بهتر حل شوند. ویژگی سادگی، تئوری را برای استفاده تعداد زیادی از پژوهشگ...

ژورنال: پژوهش های فلسفی 2018

با در نظر گرفتن دو جریان فراگیر فلسفی قرن نوزدهم یعنی ایده‌آلیسم و رئالیسم، آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می­گیرد این است که راسل بر پایه­ کدام نظام فلسفی منطق­گرایی خود را بنا کرد. طرح منطق­گرایی راسل در سه دوره­ فکری بررسی می­شود. در دوره­ اوّل راسل در بررسی­های منطقی خویش رویکرد ایده‌آلیستی دارد. در دوره­ دوّم با پایه­ریزی فلسفه­ رئالیستی خود نسخه­ اوّلیه­ منطق­گرایی­اش را در اصول می­آورد. ...

ژورنال: :فصلنامه علمی - پژوهشی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی 2013
بهرام صالح صدق پور, فاطمه غلامرضائی,

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش بازی رایانه ای دایمنشن بر انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی ریاضی با توجه به پیش­دانسته های زبان انگلیسی و ریاضی دانش آموزان است. این پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه پژوهش، دانش آموزان پسر پایه دوم راهنمایی شهر تهران بودند. 87 نفر از دانش آموزان، به روش تصادفی خوشه ای انتخاب و به دو گروه کنترل و دو گروه آزمایش تقسیم شدن...

ژورنال: فلسفه 2014
صبورا حاجی علی اورک‌پور, غلامعلی حداد عادل,

کانت در آثار متعدد دورۀ مابعد انتقادی از جمله تمهیدات و به ویژه دیباچۀ هر دو طبع کتاب نقد عقل محض، بر تقدم رتبی و زمانی بحث تعارضات عقل نسبت به دیگر بخش‌های نظام فلسفی خود تصریح کرده و وظیفۀ محوری فلسفه را مقابلۀ ریشه‌ای با تعارضات عقل محض دانسته است. وی راه حل تعارضات ریاضی را به مثابۀ دلیلی غیر مستقیم در اثبات و تحکیم ایدئالیسم استعلایی خود می‌داند چراکه این تعارضات سبب تنبّه عقل شده و آن را د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1390

هدف عمده این مطالعه، 1) بررسی رابطه بین تکلیف شب ریاضی انجام شده و عملکرد ریاضی و2) مطالعه نقش متغیرهای خودکارآمدی ریاضی، حافظه فعال، سبک شناختی، دانش قبلی ریاضی، تلاش روی تکلیف شب ریاضی دانش آموزان بر رابطه ی بین آنها، است. در این پژوهش،170 دانش آموز دختر سال اول دبیرستان (16-15ساله) از طریق آزمون های سبک شناختی ویتکین، حافظه فعال، خودکارآمدی ریاضی، پرسشنامه تکلیف شب و آزمون ریاضی مورد بررسی ق...

رنه دکارت در آثارش از تأثیری که علم ریاضی بر ذهن وی داشته سخن گفته است. او که در زمره پایه‌گذاران علم جبر و هندسه تحلیلی است، معتقد بود «تنها معرفت ریاضی است که می‌توان بر آن نام معرفت نهاد». با وجود این، پرسش این است که چرا بعضی مفسران، و نیز در اغلب منابع فارسی، روش دکارتْ روش «هندسی» معرفی می‌شود، در‌حالی‌که بیشتر محققان بر روش ریاضیِ دکارت تأکید کرده‌اند؟ او زمینه را برای بیان فیزیکِ ریاضی فرا...

ژورنال: :اندیشه های نوین تربیتی 1970
علی بنی اسدی, علی بنی اسدی, هادی پورشافعی, هادی پورشافعی,

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش انگیزش تحصیلی (درونی و بیرونی)، خودکارآمدی تحصیلی و رویکردهای مطالعه (عمیق، سطحی و راهبردی)در پیشرفت ریاضی دانش آموزان است. بدین منظور پژوهش حاضر با روش همبستگی انجام شد و از میان 1232 دانش آموز پایه های دوم، سوم و چهارم رشته های ریاضی و علوم تجربی شهر قاین 310 دانش آموز(155 دختر، 155 پسر و144 دانش آموز ریاضی، 166 دانش آموز تجربی) به صورت تصادفی و با روش خوشه ای چند مرح...