نتایج جستجو برای نقش ریاضی

تعداد نتایج: 115762  
ژورنال: :آموزش پژوهی 2016
رحیم بدری گرگری, سعید قره آغاجی,

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ی خودکارآمدی، ارزش تکلیف و جهت گیری هدف درونی- بیرونی با هیجان های تحصیلی لذت، ملالت، غرور و شرم در درس ریاضی بود. در این تحقیق از روش همبستگی استفاده گردید. جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های دولتی نواحی پنج گانه تبریز بود که در سال تحصیلی 93-92 به تحصیل اشتغال داشتند. از این جامعه، نمونه ای شامل 345 نفر (167 دختر، 178 پسر) به روش نمونه گیر...

ژورنال: :مجله روان شناسی و علوم تربیتی 2006
محمود کمالی زارچ, پروین کدیور, محمود قاضی طباطبایی, علیرضا کیامنش,

این مطالعه بر مبنای نظریه شناختی – اجتماعی بندورا (1986 ، 1997)و با استفاده از روش تحلیل معادلات ساختاری به بررسی اثرات مفروض منابع اطلاعات خود – کارآمدی بر ویژگی های شخصی ، خود کار آمدی ریاضی و عملکرد ریاضی پرداخته است . 848 نفراز دانش آموزان پسر و دختر دو ناحیه آموزشی شهر یزد به چهار پرشسنامه و دو آزمون روا سازی شده در این مطالعه پاسخ دادند . پس از تایید الگوهای اندازه گیری متغییرهای نهفته و ...

ژورنال: :مطالعات آموزش و یادگیری 0
فریده السادات حسینی, دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگا..., استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی...,

0

ژورنال: :فصلنامه تحقیقات روانشناختی 2011
سوزان امامی پور, مرجان جعفری روشن, راحله اقازاده,

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین راهبردهای شناختی و فراشناختی و اضطراب ریاضی با عملکرد ریاضی دانش آموزان بود. جامعة تحقیق حاضر شامل کلیة دانش آموزان پایه اول دبیرستانهای دخترانه شهر تهران بود که در سال تحصیلی90-89 در این مدارس مشغول به تحصیل بودند. که از این بین تعداد 180 دانش آموز سال اول متوسطه به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و در پژوهش حاضر شرکت نمودند. گروه نمونه با است...

ژورنال: :روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی 2012
انوشه امین زاده, حمیدرضا حسن آبادی,

هدف پژوهش حاضر تعیین مهارت های بنیادی 103 دانش آموز پایة چهارم دارای ناتوانی ریاضی بر اساس آزمون ایران کی مت (هومن و محمداسماعیل، 1381) و ناتوانی توأم ریاضی و خواندن بر اساس خرده‎آزمون خواندن کلمه ها در آزمون خواندن ( کرمی نوری و مرادی، 1387) بود. نمونه متشکل بود از سه گروه که از لحاظ بهرة هوش همگن شده بودند: کودکان واجد ناتوانی ریاضی و توانایی متوسط در خواندن (24 نفر)، ناتوانی توأم در خواندن و...

ژورنال: تعلیم و تربیت 2018

فعالیتهای درسی ریاضی مبتنی بر چارچوب برنامه‌ریزی درسی ریاضی DNR (دوگانی-  نیازهای فکورانه - استدلالهای پی­‌در­پی) ‏‎مسعود بهرامی بیدکلمه* دکتر زهرا گویا‎** چکیده ‏این‎ مقاله، بخشی از یک طرح تحقیقی است که هدف آن‏‏، ‏تبیین یک چارچوب نظری مناسب‏، برای کمک به تدوین و اجرای برنامۀ درسی ریاضی‏ ‎‏در‎ دورۀ متوسطه بوده است. با در‌نظر گرفتن مؤلفه‌هایی از پیشینۀ پژوهشی‏، یک چارچوب نظری موسوم به ‎DNR ‏(...

فلسفه ریاضی لاکاتوش یک فلسفه جدی است و از طرف فلاسفه ریاضی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. یکی از مهمترین نقادی ها از طرف ففرمن انجام شده است. در این مقاله، به بررسی نقد ففرمن از فلسفه ریاضی لاکاتوش می پردازیم.

در این مقاله، به ساختارگرایی به عنوان یک مبنای پیشنهادی برای ریاضیات می پردازیم.  هرچند ریشه های این مکتبِ فکری در ریاضیات بسیار قدیمی است، بروز آن به عنوان یک نظام فلسفی برای ریاضیات، به چالش هایی بر می گردد که بناسراف، فیلسوف معاصر ریاضی، پیش رویِ واقع گرایی در فلسفۀ ریاضی قرار داد. ساختارگرایی، مکتبی فلسفی است که مختص ریاضیات نیست، بلکه در فلسفۀ علوم تجربی به طور عام نیز می توان ساختارگرا بود....

ژورنال: فلسفه 2014
صبورا حاجی علی اورک‌پور, غلامعلی حداد عادل,

کانت در آثار متعدد دورۀ مابعد انتقادی از جمله تمهیدات و به ویژه دیباچۀ هر دو طبع کتاب نقد عقل محض، بر تقدم رتبی و زمانی بحث تعارضات عقل نسبت به دیگر بخش‌های نظام فلسفی خود تصریح کرده و وظیفۀ محوری فلسفه را مقابلۀ ریشه‌ای با تعارضات عقل محض دانسته است. وی راه حل تعارضات ریاضی را به مثابۀ دلیلی غیر مستقیم در اثبات و تحکیم ایدئالیسم استعلایی خود می‌داند چراکه این تعارضات سبب تنبّه عقل شده و آن را د...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود