نتایج جستجو برای نوع تمرین

تعداد نتایج: 145337  
ژورنال: :مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین 0
مجتبی ایزدی, m. eizadi corresponding address: mojt..., m. karimy مهدی کهندل, m. kohandel حسین دوعلی, h. doaly,

زمینه: لپتین یک هورمون مترشح از بافت چربی است که در تعادل انرژی و تنظیم متابولیسم کربوهیدرات و چربی نقش مهمی دارد.   هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر تمرین­های هوازی طولانی مدت بر سطوح لپتین سرم و مقاومت انسولین در بیماران دیابتی انجام شد.   مواد و روش­ها: این مطالعه نیمه تجربی در سال 1389 بر روی 30 مرد چاق بزرگ سال مبتلا به دیابت نوع دو در قالب دو گروه شاهد و تجربی انجام شد. قبل و بعد از یک برنا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1388

هدف از مطالعه حاضر سنجش شدت و حجم مطلوب تمرینات مقاومتی که اثربخشی بیشتری برعوامل خطرزای قلبی- عروقی را داشته باشد، بود. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و کاربردی می باشد. بدین منظور 30 مرد جوان غیر ورزشکار سالم (18-24 سال) در 2 گروه تمرینی1 و 2 و گروه کنترل قرارگرفتند. گروه تمرینی 1 (10 n= ) تمرینات مقاومتی را با شدت پایین و حجم بالا 3 ست 10-12 تکرار با 45-55% 1rm) و گروه تمرینی 2 (10 n= ) تمرینا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

چکیده: تغییرات در غلظت هورمون ها تحت تأثیر شدت، مدت و نوع تمرین قرار می گیرند. هدف از تحقیق حاضر تغییرات غلظت کورتیزول پلاسما نسبت به دو نوع تمرین مقاومتی متفاوت می باشد. در این تحقیق 20 مرد ورزشکار (با میانگین سنی 6/1 ± 28/20 سال و وزن :1/6 ± 2/70 کیلوگرم ، قد: 95/6±175سانتی متر) شرکت کردند.آزمودنی ها بعد از پر کردن فرم رضایت نامه، به صورت تصادفی به دو گروه ده نفره تقسیم شدند. تمرینات گروه ...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده تربیت بدنی علوم ورزشی 1390

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی پاسخ برخی از هورمون های آنابولیک و کاتابولیک نسبت به دو نوع برنامه تمرین مقاومتی سبک با انسداد عروق(lro) و تمرین مقاومتی شدید بدون انسداد عروق(hr) بود. روش تحقیق: طرح تحقیق متقاطع بود که با همکاری 14 داوطلب دختر جوان دانشجو، در سه حالت کنترل (c)، lro و hr انجام شد. ورزش مقاومتی با شدت کم با 1rm 30-20% و 3 ست تا خستگی، هم چنین با استراحت 5-3 دقیقه بین حرکات انجام شد و ش...

پایان نامه :دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1394

فاکتور های رشد فیبروبلاست (fgf) از جمله fgf21 در آغاز و تشدید دیابت نوع دوم و چاقی و دیگر بیماری های متابولیکی نقش کلیدی ایفا می کند. پژوهش حاضر تاثیر نوع تمرین بر سطوح پلاسمایی fgf21 خون در 30 زن یائس? چاق غیرفعال را مورد مطالعه قرار داده است. به این منظور شرکت کنندگان به صورت تصادفی درگروه های استقامتی، مقاومتی و گروه کنترل تقسیم شدند. گروه استقامتی، در تمرینات دویدن روی تردمیل با شدت 80-60 د...

پایان نامه :دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1393

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر نوع تمرین تکلیف تحریک دوگانه و پیچیدگی محرک اول بر دوره بی پاسخی روانشناختی اجتماعی (sprp) دختران جوان بود. بدین منظور 32 نفر از دانشجویان دختر غیرتربیت بدنی دانشگاه الزهرا با میانگین سنی 0/9±21/28سال، با ویژگی های نیم کره چپ برتر، راست دست و دارای بهره هوشی هم سطح (متوسط) و بینایی همه طبیعی، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در یک طرح پژوهش پیش آزمون- پس آزمون گروه ...

ژورنال: :مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 0
وحید تأدیبی, tadibi v کرمانشاه، باغ ابریشم، دانشگا..., behpour n مهرعلی رحیمی, rahimi ma صیاد رشیدی, rashidi s محمداحسان دلبری, delbari me پیمان یوسفی پور, usefipour p زهرا بیات,

زمینه و هدف : هورمون لپتین نقش مهمی در چاقی و دیابت نوع 2 دارد. این مطالعه به منظور مقایسه اثر هشت هفته تمرین هوازی و ترکیبی (تمرین هوازی و مقاومتی) بر سطوح هورمون لپتین و گلوکز سرم مردان مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد. روش بررسی : این کارآزمایی بالینی روی 24 مرد مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به مرکز دیابت بیمارستان طالقانی کرمانشاه در سال 1391 انجام شد. بیماران به طور تصادفی در سه گروه هشت ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک 1388

هدف: هدف پژوهش حاضر مطالعه اثر تمرین استقامتی بر سطوح سرمی آدیپونکتین و رزیستین در مردان مبتلا به دیابت نوع دو و ارتباط آنها با شاخص مقاومت انسولینی بود. روش: 30 مرد مبتلا به دیابت نوع دو به طور تصادفی به دو گروه، آزمایش (15 نفر با دامنه سنی 6/68±58/80 سال و 3/75±26/38 bmi= ) و گروه کنترل (12 نفر با دامنه سنی 50/4±50/53 سال و 2/17±26/31 bmi= ) قرارگرفتند. نمونه های خون جهت اندازه گیری سطوح سرمی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

سابقه و هدف: مطالعات مختلف نشان دهنده نقش عوامل التهابی در ایجاد و پیشرفت عوارض ناشی از دیابت هستند و بیان می کنند که این عوامل در افراد دیابتی بیشتر از افراد غیر دیابتی است. در میان این بیومارکرهای التهابی پروتئین واکنش دهنده c، سریع ترین واکنش دهنده فاز حاد است که افزایش می یابد و متعاقب درمان موفقیت آمیز به سرعت به حد طبیعی باز می گردد. مطالعات متعددی اثر ضدالتهابی تمرینات ورزشی در مطالعات م...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1390

چکیده با توجه به اینکه شیوه زندگی فعال با کاهش خطر بیماریهای مرتبط با چاقی مرتبط شده است، اطلاعات در خصوص نوع تمرین به خوبی شناخته نشده است. این تحقیق اثر کوتاه مدت و بلند مدت تمرین را بر نسبت لپتین به آدیپونکتین (l/a) و شاخص گلیسمیک در مردان غیر فعال بررسی کرد. چهل آزمودنی به طور تصادفی جهت شرکت برای 12 هفته برنامه تمرینی در یکی از 4 گروه (هوازی، مقاومتی، ترکیبی و کنترل) انتخاب شدند. برای ان...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید