نتایج جستجو برای نوع تمرین

تعداد نتایج: 145337  
پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1389

مقدمه: هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر یک برنامه تمرین درمانی روی فاکتورهای جسمانی و روانی بیماران هموفیلی نوع a است. روش تحقیق: نمونه مورد استفاده در این تحقیق شامل 20 مرد مبتلا به هموفیلی نوع a (سن07/8 ± 55/22 سال، قد: 42/12 ± 17/172 سانتی متر، وزن:14/21 ± 88/60 کیلوگرم) بودند که توسط کانون هموفیلی استان اصفهان جهت شرکت در این پروژه معرفی گردیده بودند. پس از پر کردن فرم رضایتنامه توسط آزم...

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر تمرین جسمانی و تمرین حافظۀ کاری بر توانایی چرخش ذهنی بود. به این منظور 45 نفر دانشجوی دختر غیرورزشکار به‌صورت هدفمند انتخاب شدند و به‌طور تصادفی در یکی از گروه‌های تمرین ایروبیک، تمرین حافظۀ کاری و گروه کنترل قرار گرفتند (هر گروه 15 نفر). طرح تحقیق از نوع نیمه‌تجربی و به‌صورت پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل بود که از تمامی نمونه‌ها، آزمون چرخش ذهنی گرفته شد. گرو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده تربیت بدنی 1390

یکی از مهمترین موضوعاتی که باید مورد توجه مربیان و ورزشکاران قرار گیرد، موضوع از دست دادن توانایی ها و سازگاری های به دست آمده در اثر تمرین، در مرحله بی تمرینی است. نقش بی تمرینی از یک تا چندین هفته بی تمرینی بر بسیاری از مشخصه های فیزیولوژیکی، آنتروپومتریکی و حتی روان شناختی توسط بسیاری از محققان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. اما هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر بی تمرینی دو هفته ای پس از 2 ن...

ژورنال: :نشریه علوم زیستی ورزشی 2013
علی اصغر رواسی, پریسا پورنعمتی, محمد رضا کردی, مهدی هدایتی,

با افزایش نسبت افراد میانسال در جامعه و به موازات آن اختلال های شناختی و زوال عقلی ناشی از فشارهای زندگی، فعالیت ورزشی، یکی از راه حل های مناسب برای جلوگیری از اختلال در سیستم عصبی مرکزی محسوب می شود، به همین دلیل هدف پژوهش حاضر مقایسة دو نوع فعالیت ورزشی استقامتی و مقاومتی به مدت 8 هفته بر bdnf بود. به این منظور 150 سر موش صحرایی در تمرینات استقامتی (دویدن با سرعت m/min 25 – 10) و تمرینات مقاو...

ژورنال: :نشریه علوم زیستی ورزشی 2015
سید محمدعلی عظیمی دخت, مهدی مقرنسی, محمدخلیل کارگر شورکی, علی اصغر زارع زاده مهریزی,

دیابت نوع2 یک بیماری­ متابولیکی و متفورمین یکی از پرمصرف­ترین داروهای کاهندۀ قند خون در این بیماران است. مطالعات نشان­ داده است ورزش نقش مهمی در بهبود نیمرخ چربی و کنترل قند خون در بیماران دیابتی نوع2 دارد. هدف این پژوهش، بررسی اثر تمرین تناوبی روی دوچرخۀ کارسنج بر مقاومت ­به ­انسولین و نیمرخ چربی مردان دیابتی نوع2 تحت درمان با متفورمین بود. 36 مرد مبتلا به دیابت نوع2 مصرف کنندۀ متفورمین (میانگ...

ژورنال: :مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 0
محمداسماعیل افضل پور, me. afzalpour بیرجند، پردیس شوکت آباد...,

زمینه و هدف: بر اساس برخی مطالعات انجام شده، عامل اصلی در فرایندهای آتروسکلروز، میزان اکسیده شدن چربی ها، بویژه اکسیده شدن لیپوپروتئین کم چگال (ldl) (و نه غلظت ldl به تنهایی) است؛ همچنین گزارش شده است ورزش و فعالیت بدنی، فرایند اکسیده شدن ldl و خصوصیات کیفی این ذره لیپوپروتئینی را تحت تاثیر قرار می دهد؛ تحقیق حاضر با هدف تعیین تاثیر دو نوع تمرین هوازی (متوسط و شدید) بر میزان اکسیده شدن ldl و تع...

ژورنال: :مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 0
نادر شوندی, nader shavandi arak, shariati sq, fat..., shahaz sharjerdi arak, shariati sq, f..., rahman sheikh hoseini arak, shariati ..., akbar ghorbani,

مقدمه: دیابت شیرین گروهی هتروژن از بیماری های متابولیک است که مشخصه ی آنها افزایش مزمن قند خون و اختلال متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین است. مواد و روش ها: در این تحقیق نیمه تجربی از بین زنان مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به درمانگاه شرکت نفت اراک، 17 نفر انتخاب و در دو گروه است قدرتی (9 نفر) و شاهد (8 نفر) قرار گرفتند. گروه تمرین های قدرتی به مدت 8 هفته (3 جلسه در هفته و هر جلسه 50-30...

ژورنال: :ارمغان دانش 0
مریم ایزدی قهفرخی, m izadi ghahfarokhi department of phy..., m faramarzi department of physical ed..., m , mogharnasi department of exercise...,

زمینه و هدف: استفاده از تمرین های ورزشی به همراه مکمل های گیاهی یکی از شیوه های پیشنهادی برای کنترل چاقی و عوارض ناشی از آن مانند دیابت می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر 8  هفته تمرین های هوازی موزون و مصرف مکمل چای سبز بر hsp72 و bmi زنان چاق دیابتی نوع 2 بود. مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه نجربی تعداد 35 زن چاق دیابتی بیشتر یا مساوی 30  با دامنه سنی60ـ45 سال انتخاب و به طور تصادفی به ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده تربیت بدنی 1391

مقدمه: افزایش سطوح اینترلوکین-6 سرم با پیشرفت دیابت نوع 2 و افزایش مقاومت به انسولین مرتبط است. انجمن دیابت آمریکا و کالج پزشکی- ورزشی آمریکا توصیه کرده اند که برنامه توانبخشی برای بیماران دیابتی بهتر است ترکیبی از تمرینات هوازی و مقاومتی باشد. هدف تحقیق حاضر بررسی اثر دو نوع برنامه تمرین هوازی و ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر سطوح اینترلوکین-6 سرم در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 بود. روش های پژوهش: ...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 0
اکبر اعظمیان جزی, a azamian jazi department of exercise..., r shokouhi department of exercise phy...,

مقدمه: سطوح پایه ای استرس اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپیدی در بیماران دیابتی نوع دو از حد نرمال بالاتر است. بنابراین با توجه به اینکه تمرینات ورزشی و به ویژه تمرینات ترکیبی تأثیر مثبتی بر وضعیت آنتی اکسیداتیو افراد سالم دارند؛ هدف این تحقیق بررسی تأثیر هشت هفته تمرین ورزشی ترکیبی بر استرس اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپیدی در زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع دو تعیین شد. روش بررسی: در این تحقیق نیمه ت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید