نتایج جستجو برای نوع تمرین

تعداد نتایج: 145337  
ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 0
امیر رشیدلمیر, a rashidlamir اکرم علیزاده, a alizadeh احمد ابراهیمی عطری, a ebrahimiatri مصطفی داستانی, m dastani,

مقدمه: دارچین به عنوان یک گیاه دارویی، توانایی کاهش قند و لیپوپروتئین های خون را در بیماران دیابتی دارد. با توجه به اثرات مثبت فعالیت های ورزشی بر بیماران دیابتی، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر 4 هفته تمرین هوازی به همراه مصرف دارچین بر شاخص های لیپوپروتئینی و قند خون زنان دیابتی نوع دو انجام گرفت. روش بررسی: 30 زن دیابتی به طور داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه؛ تمرین هوازی، تمرین ه...

ژورنال: :کودکان استثنایی 0
حمید اراضی, hamid arazi rasht, 10th km tehran roa..., fatemeh moayeri rad rasht, 10th km te..., shima aboutalebi rasht, 10th km tehra...,

هدف از پژوهش حاضر مقایسه­ی آثار دو نوع  تمرینات هوازی (طناب­زنی و دویدن) بر عوامل آمادگی جسمانی دانش­آموزان پسر کم توان ذهنی 12-10 سال بود.30 دانش­آموز پسر کم توان ذهنی با میانگین سن 96/0±81/10 سال، قد 94/7±67/141 سانتی­متر و وزن 16/5±22/36 کیلوگرم به روش خوشه ای تصادفی از مدرسه استثنایی ابتدایی انتخاب شدند و به طور تصادفی به سه گروه طناب­زنی (10نفر)، دویدن (10نفر) و کنترل (10نفر) تقسیم شدند. ا...

ژورنال: :پژوهش در رفتار حرکتی 2014
بهروز عبدلی,

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر تداخل زمینه ای و نوع تمرین (مشاهده ای، بدنی و ترکیبی) بر یادگیری سرویس کوتاه، بلند و تیز بدمینتون انجام شد. بدین منظور 96 دانشجوی پسر داوطلب، راست دست و مبتدی با میانگین سنی 5/1±22 سال انتخاب و به صورت تصادفی به 6 گروه 16 نفری (تمرین بدنی قالبی، تمرین بدنی تصادفی، تمرین مشاهده ای قالبی، تمرین مشاهده ای تصادفی، تمرین ترکیبی قالبی و تمرین ترکیبی تصادفی) تقسیم شدند. شرک...

ژورنال: :مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان 0
وحید تأدیبی, tadibi v (phd) نشانی : کرمانشاه ، باغ..., bayat z (ma),

زمینه و هدف : دیابت نوع 2 به عنوان اختلال متابولیکی جدی، کیفیت زندگی افراد مبتلا را تحت تأثیر قرار می دهد. این مطالعه به منظور تعیین اثر مداخله دارویی و تمرین هشت هفته تمرین هوازی بر کیفیت زندگی زنان دیابتی نوع 2 انجام شد. روش بررسی : این کارآزمایی بالینی روی 52 زن مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به مرکز دیابت بیمارستان طالقانی کرمانشاه از اردیبهشت لغایت تیرماه 1389 انجام شد. بیماران به طور ت...

ژورنال: :حرکت 2008
محسن ثالثی, توراندخت امینیان, عباسعلی گائینی, محمدرضا کردی,

هدف از این پژوهش، مطالعة اثر نوع تمرین و استروژن بر یکی از شاخص های التهابی پیشگویی کنندة بیماری قلبی عروقی (پروتئین واکنش دهندة c) و برخی دیگر از عوامل خطرزا (چربی ها و لیپوپروتئین های سرم) در زنان مسن بود. به همین منظور از میان داوطلبان شرکت در این تحقیق 71 فرد واجد شرایط انتخاب شدند. از این بین، 11 نفر از کسانی که استروژن مصرف می کردند برای گروه استروژن جدا شدند و بقیه به صورت تصادفی به سه گ...

ژورنال: :مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 0
سکینه نوروزیان, sakineh norozi اداره آموزش و پرورش، ق..., afsaneh shemshaki 1faculty of sport s..., parichehr hanachi دانشکده علوم پایه گ...,

مقدمه: فعالیت ورزشی برخلاف این که با ایجاد فشار اکسایشی موجب افزایش رادیکال های آزاد می شود، با افزایش تولید آنزیم های ضداکسایشی موجب کاهش رادیکال های آزاد در بدن نیز می گردد. یافته های به دست آمده از تمرین های بدنی مختلف در افزایش یا کاهش رادیکال های آزاد، پرسشی اساسی در مورد نوع تمرین به حساب می آید. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات دو نوع فعالیت اکسنتریک و کانسنتریک بر برخی عوامل اکسایشی و ضد ا...

ژورنال: :فیض 0
مریم قدیر, maryam ghadir محسن غفرانی, mohsen ghofrani department of sport p..., laleh bagheri,

سابقه و هدف: دیابت با اختلالات متابولیکی زیادی از جمله تغییر در آدیپوکاین ­هایی مثل واسپین همراه است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی هوازی بر سطح سرمی واسپین در زنان دیابتی نوع 2 بود. مواد و روش­ها: برای انجام این مطالعه نیمه تجربی 18 خانم مبتلا به دیابت نوع 2 به­ صورت در دسترس از کلینیک شهید باهنر کرمان انتخاب شده و به­ روش تصادفی ساده  در دو گروه آزمایش و کنترل (هر ...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 0
رحمان سوری, soori department of exercise physiolo..., fardin fardin sohrabi paradis of albo..., sirous choobineh department of exerci..., ali-asghar ravasi department of exerc..., kazem baesi department of hepatitis a..., sadegh abbasian faculty of physical e...,

زمینه و هدف: پروتئین-تیروزین فسفاتاز 1 نوع b (ptp1b) یک آنزیم کلیدی در دفسفوریله کردن گیرنده انسولینی (ir) و ایجاد مقاومت انسولینی است. هدف از تحقیق، تعیین اثر 12 هفته تمرین هوازی بر بیان ژن پروتئین-تیروزین فسفاتاز 1 نوع b و مقاومت انسولینی رت‎های دیابتی بود. مواد و روش‏ها: در این تحقیق حاضر 16 سر رت نژاد ویستار در دو گروه تمرین هوازی و کنترل قرار گرفتند. پس ازالقای دیابت به روش درون صفاقی، رت‎...

ژورنال: :hormozgan medical journal 0
محمد طاهر افشون پور, mohammad taher afshounpour دکتر عبدال..., abdolhamid habibi دکتر روح الله رنجبر, ruohollah ranjbar,

چکیده مقدمه: آپلین و رزیستین از آدیپوکاین های جدید هستندکه نقش مهمی در بهبود مقاومت به انسولین دارد. از این رو، هدف از این مطالعه بررسی تأثیر تمرین ترکیبی (هوازی و مقاومتی) بر غلظت پلاسمایی آدیپوکاین های جدید آپلین، رزیستین و مقاومت به انسولین در مردان بیمار مبتلابه دیابت نوع 2 بود. روش کار: 24 مرد بیمار مبتلابه دیابت نوع 2 با دامنه سنی (30 تا 50 سال) به طور نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، سپس...

ژورنال: :دانشور پزشکی 0
بهروز عبدلی, behrouz abdoli school of physical edu..., amir shams school of physical educati..., parvaneh shamsipour dehkordi school o...,

مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر مقایسه تأثیر نوع تمرین (بدنی، ذهنی و ترکیبی) بر تعادل ایستا و پویای سالمندان زن 60 تا 75 سال بدون سابقه زمین­خوردن بود.    مواد و روش ها: نمونۀ آماری این تحقیق را 45 نفر از سالمندان زن بدون سابقه زمین­خوردن با دامنۀ سنی 60 تا 75 سال تشکیل­دادند که به­صورت تصادفی به سه گروه آزمایشی تقسیم­شدند. در این تحقیق برای اندازه­گیری تعادل ایستای سالمندان زن از آزمون شارپند ر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید