نتایج جستجو برای نوع تمرین

تعداد نتایج: 145337  
ژورنال: :ارمغان دانش 0
محمدطاهر افشون پور, mt afshon pour department of sport ph..., ah habibi department of sport physiol..., ra ranjbar department of sport physio...,

چکیده زمینه و هدف: آپلین، آدیپوکاین جدیدی است که نقش مهمی در تنظیم هومئوستاز انرژی و بهبود مقاومت به انسولین دارد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تمرین هوازی تداومی بر غلظت آپلین پلاسما و شاخص مقاومت به انسولین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 بود. روش بررسی: این مطالعه از نوع کاربردی و به روش نیمه تجربی بود. در این مطالعه 24 مرد بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 شهر اهواز به روش هدفمند انتخاب شدند و به ...

ژورنال: :ارمغان دانش 0
صبا بهاری, s bahari محمد فرامرزی, m faramarzi اکبر اعظمیان جزی, a azamian jazi مجید چراغ چشم, m cheragh cheshm,

زمینه و هدف: دیابت از جمله بیماری های متابولیک است که مشخصه آن ها افزایش مزمن قند خون و اختلال متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین می باشد. هدف این مطالعه تعیین تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر شاخص های التهاب کبدی (سطوح در گردش آنزیم-های کبدی آلانین آمینوترانسفراز، گاماگلوتامیل ترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز ) زنان مبتلا به دیابت نوع دو بود. روش بررسی: در این مطالعه مداخله ای 20 زن مبتلا ...

ژورنال: :مجله زنان، مامایی و نازایی ایران 0
پریا پریا دشتی, paria dashti msc of corrective exerci..., mohammad shabani assistant professor,..., mahtab moazami assistant professor, d...,

مقدمه: ضعف تعادل از جمله عوامل خطرزای افتادن، آسیب دیدگی و یا حتی مرگ سالمندان به شمار می رود. با توجه به این که یکی از اصلی ترین عوامل زمین خوردن در بین سالمندان ضعف عملکرد عصبی- عضلانی و عدم تعادل می باشد، موضوع تعادل و بازتوانی آن مورد توجه محققان قرار گرفته است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تأثیر دو نوع تمرین منتخب تراباند و پیلاتس بر تعادل و قدرت اندام تحتانی زنان سالمند انجام شد. روش کار: ای...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 0
مژگان آقامحمدی, mozhgan aghamohammadi facalty of phys..., abdolhamid habibi department of exerc..., roohollah ranjbar department of exerc...,

زمینه و هدف: آیریزین، مایوکینی جدید است که اخیراً شناسایی شده و به نظر می رسد نقش مهمی در تنظیم هموستاز و بهبود مقاومت به انسولین دارد. تأثیر تمرین ورزشی بر میزان آیریزین سرمی در دیابت نوع 2 هم چنان مورد بحث است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر شش هفته تمرین منتخب ایروبیک بر سطوح آیریزین سرمی و مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع 2 انجام گرفته است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع بررسی نیمه تجربی ب...

ژورنال: :سوخت و ساز و فعالیت ورزشی 0
نسرین رمضانی, دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه ..., استاد دانشگاه تهران سیروس چوبینه, دانشیار دانشگاه تهران محمدرضا کردی, دانشیار دانشگاه تهران مهدی هدایتی, دانشیار پژوهشکده علوم غدد درون ریز و ...,

هدف: رتینول متصل به پروتئین چهار (rbp-4) آدیپوکاینی است که در تنظیم عملکرد انسولین و متابولیسم گلوکز شرکت دارد. هدف از این پژوهش بررسی اثر تمرین هوازی بر غلظت سرمی rbp-4 و شاخص مقاومت انسولینی در موش های صحرایی نر دیابتی نوع دو بود. روش شناسی: هجده سر موش صحرایی نر 8 هفته ای (میانگین وزنی 1/13±6/233 گرم) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. موش ها با استفاده از داروی نیکوتین آمید و استرپتوزتوسین د...

ژورنال: :پژوهش در طب ورزشی و فناوری 0
علی کاظمی, محمد فشی,

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر اجرای سه نوع بازیافت به صورت فعال، غیرفعال و حرکات کششی حین انجام تمرین استقامتی شدید تکراری بر ظرفیت تامپونی و تنظیم یون هیدروژن خون و ارائه راهبردهایی برای بهبود پاسخهای فیزیولوژیکی در رابطه با سیستمهای بافری بدن میباشد که ممکن است موجب تأخیر در بروز خستگی و بهبود اجرای ورزشی در مورد برخی از رشتههای ورزشی که الگوی فعالیت بدنی آن ها شبیه به پروتکل انجام شده در این تح...

ژورنال: :ورزش و علوم زیست حرکتی 0
سعیده طبیبی راد, saideh tabibi university of arakاراک ..., nader shavandi university of arakاراک..., elahe malekyian kashan, shahid ardeha...,

ممقدمه و هدف: خطر بیماری های قلبی عروقی به ویژه آترواسکلروزیس در افراد دیابتی دو برابر افراد غیر دیابتی است. فاکتور فون ویلبراند یکی از فاکتورهای انعقاد خون است که به همراه افزایش قند خون و مقاومت انسولینی به عنوان علت اصلی اختلال عملکرد آندوتلیال و پیشرفت آترواسکلروزیس در نظر گرفته شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر فاکتور فون ویلبراند در زنان مبتلا به دیابت نوع ...

ژورنال: :مجله دیابت و متابولیسم ایران 0
حمید رجبی, دانشگاه تربیت معلم تهران روح اله نیکویی, دانشگاه تربیت معلم تهران رضا قراخانلو, دانشگاه تربیت مدرس تهران کبری امیدفر, مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم..., دانشگاه تربیت معلم تهران فرشته عتابی, دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقا...,

مقدمه: هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر تمرین استقامتی بر میزان بیان ژن های mct1 وmct4  در عضلات اسکلتی رت های دیابتی نوع 2 بود.روش ها: تعداد 40 رت نژاد ویستار نر در سن 4 هفتگی با میانگین وزن 8/9 ± 7/93 گرم انتخاب و به طور تصادفی به 3 گروه کنترل سالم (10=n)، کنترل دیابتی (15=n) و تمرینی دیابتی (15=n) تقسیم شدند. دیابت از طریق ترکیب تزریق درون صفاقی استرپتو زوتوسین و مصرف غذای پر چرب ایجاد و تمرین...

ژورنال: :مجله دانشکده پزشکی اصفهان 0
مهدی دهقانی فیروزآبادی, کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی، دانشکد..., استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده ی ..., پزشک عمومی، دانشکده ی پزشکی، دانشگاه ..., متخصص پزشکی اجتماعی، دانشکده ی پزشکی،..., کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی، دانشکد...,

مقدمه: هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر یک برنامه ی تمرین درمانی بر دامنه ی حرکتی مفاصل، آمادگی هوازی و اضطراب بیماران مبتلا به هموفیلی نوع a بود. روش ها: نمونه ی مورد استفاده در این تحقیق شامل 20 مرد مبتلا به هموفیلی نوع a بود. پس از پر کردن فرم رضایت نامه توسط آزمودنی ها، از آن ها طی یک هفته آزمون های اولیه به عمل آمد. سپس آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. نمونه ها در گروه تج...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 0
داود خورشیدی, khorshidi حسین متین همایی, matinhomaee محمدعلی آذربایجانی, azarbayjani آرش حسین نژاد, hossein-nezhad,

مقدمه: این مطالعه به منظور بررسی تاثیر 10 هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آلکالین فسفاتاز و استئوکلسین در بیماران دیابتی نوع 2 انجام شد. روش بررسی: در یک کارآزمایی نیمه تجربی، 21 مرد مبتلا به بیماری دیابت نوع 2(40 تا 50 سال) به طور تصادفی در دو گروه تمرین هوازی(11نفر) و کنترل(10نفر) قرار گرفتند. گروه تمرین به مدت 10 هفته در یک برنامه تمرین هوازی(سه جلسه در هفته و 60-45 دقیقه در هر جلسه) با شدت 65...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید