نتایج جستجو برای نوع تمرین

تعداد نتایج: 145337  
ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 0
روح اله رنجبر, rohullah ranjbar department of exerci..., abdolhamid habibi department of exerc..., farzaneh abolfathi facalty of physica..., najeme nagafian facalty of physical e...,

زمینه و هدف: التهاب عامل مؤثر شناخته شده در دیابت نوع دو و بروز عوارض تأخیری در آن است و تعدیل این عامل، رویکرد مؤثری در پیش گیری از عوارض ناشی از آن می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر سطوح سرمی اینترلوکین های 6 و 10 در زنان مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی 18 زن ( با دامنه سنی 33-53 سال و شاخص توده بدنی 25 – 30 کیلوگرم بر مترم...

ژورنال: فیزیولوژی ورزشی 2015

هدف این پژوهش مقایسۀ تأثیر تمرین ترکیبی بر سطوح گلوکز خون ناشتا، هموگلوبین گلیکوزیله، پروتئین واکنش‌گر C با حساسیت بالا و مقاومت به انسولین در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 بوده‌است. در این مطالعه 33 نفر زن مبتلا به دیابت نوع 2 با دامنۀ سنی 40 تا 60 سال به سه گروه تجربی1) تمرین ترکیبی (مقاومتی- هوازی) با فاصله 20 دقیقه استراحت، تجربی2) اجرای تمرین ترکیبی بدون استراحت و 3) گروه کنترل تقسیم شدند. بر...

اصغر توفیقی, زهرا صمدیان,

زمینه و هدف:رزیستین به عنوان یک آدیپوکین در ارتباط با چاقی و مقاومت انسولینی است، اما اثر تمرینات مختلف ورزشی بر سطوح این هورمون نامشخص است. هدف تحقیق حاضر، مقایسه اثر دو نوع تمرین ورزشی هوازی و مقاومتی بر تغییرات رزیستین در زنان یائسه چاق مبتلا به دیابت نوع 2 بود. روش بررسی:در یک پژوهش نیمه تجربی، 40 نفر از بین زنان مبتلا به دیابت نوع 2، به صورت در دسترس و با...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان 0
حامد عیدی, hamed aidi department of physical edu..., marzieh saghebjoo department of physi..., mehdi hedayati cellular and molecular..., saeed ilbeigi department of physical ...,

زمینه و هدف: فعالیت ورزشی و شرایط هایپوکسی مهمترین عوامل موثر بر عامل رشد اندوتلیال عروق (vegf) می باشند. هدف تحقیق حاضر، شناخت پاسخ سطح سرمی vegf و ضربان قلب به یک وهله تمرین شنای کرال سینه با کنترل تنفس و لوله تنفسی در مردان جوان بود. روش بررسی: ده شناگر مرد، در این تحقیق شرکت نمودند. ضربان قلب آزمودنی ها قبل، بلافاصله پس از هر تکرار و یک دقیقه بعد از اتمام هر تمرین اندازه گیری شد. نمونه گیری...

ژورنال: :حرکت 2007
احمد رضا موحدی, محمود شیخ, فضل اله باقرزاده, حسن عشایری, رسول حمایت طلب,

هدف از انجام پژوهش حاضر, بررسی اثربخشی دو نوع محیط انگیزشی تمرین بر یادگیری یک تکلیف ادراکی حرکتی (پرتاب آزاد بسکتبال) است. نمونة آماری این پژوهش شامل 37 نفر از دانشجویان پسر رشتة تربیت بدنی بود که به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول (19 نفر) در محیطی با شرایط انگیزشی و برانگیختگی بیشتر و گروه دوم (18 نفر) نیز در محیطی با شرایط انگیزش و برانگیختگی کمتر تمرین کردند. هر دو گروه تمرین ها...

ژورنال: :مجله دیابت و متابولیسم ایران 0
رحمن سوری, دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران شیر..., مرکز تحقیقات غدد/ پژوهشکده علوم غدد و..., دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران فاط..., دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران,

مقدمه: رتینول متصل به پروتئین چهار (rbp4)، به عنوان یک آدیپوکاین در تنظیم عملکرد انسولین و متابولیسم گلوکز شرکت دارد. افزایش سطح سرمی rbp4 به عنوان یکی از عوامل موثر در بروز اختلال در تحمل گلوکز و پیامد آن دیابت در انسان و حیوانات مشخص شده است. مطالعات نشان داده اند تمرینات ورزشی سبب بهبود عوامل سندرم متابولیک می شود. اما هنوز آثار تمرین تناوبی بر rbp4 سرم و شاخص مقاومت به انسولین در بیماران دی...

ژورنال: :فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی 0
حسن عموزاده مهدیرجی, داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﺳﺎری ولی اله ..., داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران الهه طالبی گرکانی, داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران,

مقدمه: مقاومت انسولینی در پاتولوژی دیابت نقش مهمی دارد. واسپین، آدیپوکین جدیدی است که در افزایش حساسیت انسولین و بهبود تحمّل گلوکز نقش دارد. اطلاعات اندکی در مورد تأثیر تمرین منظم ورزشی به ویژه تمرین مقاومتی بر غلظت واسپین وجود دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین مقاومتی دایره ای بر غلظت پلاسمایی واسپین، شاخص مقاومت انسولینی و ارتباط آن ها در مردان بزرگسال مبتلا به بیماری دیابت نوع ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان 1377

به منظور بررسی تاثیر یک برنامه منتخب هوازی بر میزان اضطراب صفتی، 60 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان خواف-استان خراسان انتخاب گردید.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1394

زمینه و هدف: کنترل مناسب قند خون در بیماران دیابتی منجر به کاهش بروز عوارض دیابت می شود. بنابراین تمام تلاش ها در جهت کاهش سطح hba1c سوق داده می شود. مطالعه حاضر با هدف تاثیر تمرین اینتروال هوازی بر hba1c و شاخص مقاومت به انسولین در زنان دیابتی نوع دو صورت گرفت. روش بررسی: آزمودنی ها در این پژوهش به صورت تصادفی به دو گروه تجربی(15 نفر) و گروه کنترل(15 نفر) تقسیم بندی شدند. نمونه های خونی در حا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1394

سابقه و هدف: آیریزین، مایوکینی جدید است که اخیراً شناسایی شده و به نظر می رسد که نقش مهمی در تنظیم هموستاز و بهبود مقاومت به انسولین دارد. تأثیر تمرین ورزشی بر میزان آیریزین سرمی در دیابت نوع 2 همچنان مورد بحث است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر شش هفته تمرین منتخب ایروبیک بر سطوح آیریزین سرمی و مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع 2 انجام گرفته است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع بررسی نیمه تجر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید