نتایج جستجو برای نوع تمرین

تعداد نتایج: 145337  
پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بجنورد - دانشکده علوم انسانی 1394

چکیده انتقال متقاطع پدیده ای است که با تمرین یک عضو (تمرینات یک طرفه) آثار سودمندی در عضو طرف مقابل تمرین نکرده ایجاد می‏کند و آن را به سازوکارهای دستگاه عصبی مرکزی نسبت می‏دهد. این موضوع کاربردهای کلینیکی و توانبخشی روشنی دارد و برای ورزشکارانی مفید است که دارای شکستگی یا پیچ خوردگی شدید در یک پای خود هستند و به ثابت نگه داشتن عضو آسیب دیده برای یک دوره طولانی مدت نیازمند هستند. اعمال این روش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391

این مطالعه به منظور تحقیق در انتخاب راهبردهای فراادراکی زبان آموزان ایرانی انجام شده است.در این رابطه دو سئوال تحقیق مطرح شده است.سئوال اول این است که آیا رابطه ای بین سطح کارآمدی و انتخاب راهبردهای فراادراکی در پاسخ گویی به چهار نوع تمرین خواندن ( سئوالات پاسخ کوتاه-صحیح و غلط - تکمیل جملات و اسکن و اسکیم کردن) وجود دارد.در سئوال دوم رابطه بین انتخاب راهبردهای فراادراکی و نتایج پاسخ گویی به چه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1391

سابقه و هدف: دیابت ملیتوس یک اختلال متابولیک شایع و گسترده در دنیا می باشد که با افزایش قند خون، ترشح ناکافی و یا اختلال عملکرد انسولین همراه است. حوادث قلبی عروقی یکی از علل اصلی مرگ و میر در بیماران دیابتی می باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح hs-crp ، هموگلوبین گلیکوزیله و شاخص های لیپیدی زنان دیابتی نوع دو بود. مواد و روش ها: تعداد آزمودنی های گروه تجربی شا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1391

با توجه به کمبود پژوهش ها در زمینه تاثیر انواع تمرینات مقاومتی، هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر حاد و مزمن دو نوع تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر سطوح سدیم، پتاسیم و اسیداوریک سرم و ادرار زنان جوان فعال بود. 21 زن جوان فعال، به طور تصادفی به سه گروه تمرین تداومی، تمرین تناوبی و کنترل تقسیم شدند. دو گروه تجربی در 8 هفته تمرین مقاومتی فزاینده شرکت کردند. قبل، بلافاصله بعد و دو ساعت بعد از آزمون او...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده علوم انسانی 1391

هدف: هدف پژوهش حاضر مطالعه اثر تمرین هوازی و مقاومتی بر نشانگرهای بیوشیمیایی اختلال آندوتلیال در افراد مبتلا به دیابت نوع 2و ارتباط آن ها با شاخص مقاومت انسولینی بود. روش : 27نفر زن مبتلا به دیابت نوع دو به طور تصادفی در 3گروه هوازی (11 نفر با دامنه ی سنی سال=50/81±7/87 و bmi=29.68±4.83) و گروه مقاومتی (11نفر با دامنه ی سنی سال=42/87±6.23 و bmi=28/93±4/83) و گروه کنترل (5 نفر با دامنه ی سنی سال...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1386

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده تربیت بدنی 1390

هدف این پژوهش بررسی آثار تمرین با دستکاری و بدون دستکاری دارویی بر میزان برخی از متابولیت ها و سوبستراهای خون در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 بوده است. 49 زن مبتلا به دیابت نوع 2 به طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند: تمرین - داروی کامل، تمرین - نیمه دارو، بدون تمرین - داروی کامل، و بدون تمرین - نیمه دارو. مداخله تمرینی شامل 8 هفته سه جلسه ای فعالیت ایروبیک بود. گلوکز خون ناشتا، گلوکز 2 ساعت بعد از ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان 1389

هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر بلند مدت تمرین استقامتی بر مقادیر غلظت سرمی آدیپونکتین و لیپوکالین-2 رتهای سالم و دیابتی نوع 2 بود. تعداد 50 رت نژاد ویستار نر در سن 4 هفتگی با میانگین وزنی8/10±7/95 گرم انتخاب و بر اساس وزن بدن به طور تصادفی به 4 گروه شاهد سالم (10n= )؛ تمرینی سالم (10n= )؛ شاهد دیابتی (15n= )و تمرینی دیابتی (15n= ) تقسیم شدند. دیابت از طریق ترکیب تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1390

زمینه و هدف:. دیابت وضعیتی است که با افزایش نشانگرهای التهابی خون همراه است. مطالعات نشان می دهند کاهش در انرژی دریافتی و افزایش فعالیت بدنی باعث کاهش التهاب کلی می شود. با توجه به اینکه دیابت با تولید نشانگرهای التهابی و ایجاد آتروفی همراه است لذا بررسی اینکه آیا تمرین مقاومتی در افراد دیابتی می تواند اثرات آتروفی و التهاب را کاهش دهد جالب توجه خواهد بود.. هدف پژوهش حاضر مطالعه ی تاثیر یک دوره...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1387

چکیده ندارد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید