نتایج جستجو برای نوع تمرین

تعداد نتایج: 145337  
پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده تربیت بدنی 1388

در این مطالعه، اثرات حاد دو نوع تمرین اکسنتریک و کانسنتریک بر برخی عوامل اکسایشی و ضد اکسایشی خون زنان رشته تربیت بدنی دانشگاه الزهرا تعیین شد.بیست و چهار دانشجوی دختر به طور داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند که به صورت تصادفی در 3 گروه: کنترل ( میانگین سن 0/18 ± 20/52 و میانگین شاخص توده بدنی 0/43 ± 21/15 ، بدون اجرای تمرین)، گروه تمرین اکسنتریک( میانگین سن 0/49 ± 21/37و میانگین شاخص توده بدنی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

چکیده هدف از پژوهش حاضر مطالعه اثر مصرف مکمل امگا-3 در یک دوره تمرین هوازی فزاینده بر پاسخ سایتوکاین های پیش التهابی tnf-?،?1-ilو شاخص مقاومت انسولینی در مردان دیابتی نوع 2 بود. بدین منظور 30 مرد مبتلا به دیابت نوع دو با میانگین سن8/7±75/51سال، به عنوان آزمودنی های پژوهش به سه گروه مصرف مکمل(10نفر)،گروه تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل(نفر10) وگروه کنترل(10 نفر) تقسیم شدند. گروهمصرف مکمل وگروه ت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1391

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر 8 هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر عوامل خطرزای قلبی عروقی و کلیوی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بود. بدین منظور 45 مرد مبتلا به دیابت با میانگین سنی سال، قد سانتی متر و وزن کیلوگرم به عنوان آزمودنی انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه کنترل، ورزش هوازی و ورزش مقاومتی (هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. اندازه گیری های تن سنجی و خونی دو روز قبل از مرحله اجرایی تحقیق جهت کلیه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1387

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1389

هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثرات سه نوع تمرین استقامتی وامانده ساز (e)، مقاومتی شدید (r) و ترکیبی(c) بر میزان ترشح هورمون رشد(gh) مردان فعال بود. بدین منظور 15 مرد جوان فعال و سالم (با میانگین± انحراف معیار سن 1.60±23 سال، قد 3.75±174 سانتی متر، وزن 8.74±69 کیلوگرم) بصورت در دسترس انتخاب شدند.آزمودنی ها، هر یک از سه نوع تمرین را در سه روز مختلف با فاصله زمانی 7 روز در زمان یکسانی از روز اجرا کردن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی 1392

به خاطر اهمیت یادگیری واژگان، hulstijn و laufer ایده فرضیه درگیری بار که یک ساختار شناختی انگیزشی ناشی از درگیری تمرین است را در سال 2001 ارائه کردند. بر اساس این فرضیه ، تمرین ها با بار مشارکت ( درگیری) بالاتر اثرات بهتری از حفظ واژگان ایجاد میکنند و نوع تمرین هیچ تاثیری در یادگیری واژگان ندارد . هدف این تحقیق این است که اول اعتبار فرضیه درگیری بار را آزمایش کند و پس از آن به بررسی نقش تمرین ه...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1391

در بسیاری از سالمندان، افزایش سن با از دست دادن قدرت، انرژی و تناسب همراه است که همه اینها به عنوان کاهنده کیفیت زندگی و کاهش فعالیت و تحرک شناخته می شوند همچنین سالخوردگی ممکن است به دلیل عدم تحرک بدنی همراه با علائمی نظیر دشواری راه رفتن همراه باشد، یقیناً همه افراد به خصوص سالمندان می توانند با انجام فعالیتهای بدنی منظم عملکرد خود را بهبود بخشند. هدف از انجام این پژوهش تأثیر دو نوع تمرین پیاد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده علوم انسانی 1392

چکیده مقدمه: هدف از این تحقیق بررسی اثر تمرین هوازی و مصرف مکمل رزوین بر شاخص های التهابی و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 بود. روش کار : برای انجام این تحقیق ، 24 زن مبتلا به دیابت نوع 2 انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه تجربی 1 (تمرین هوازی و مصرف مکمل. میانگین و انحراف معیار سن22/7± 62/54) ، تجربی 2( مصرف مکمل . میانگین و انحراف معیار سن11/5 ± 25/ 59) و گروه کنترل (میانگی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1391

با توجه به کمبود پژوهش ها در زمینه تاثیر انواع تمرینات مقاومتی، هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر حاد و مزمن دو نوع تمرین مقاومتی تداومی و تناوبی بر سطوح ast، alt و alp سرم زنان جوان فعال بود. 21 آزمودنی مورد بررسی قرار گرفته در این پژوهش، به طور تصادفی به سه گروه تمرین تداومی، تمرین تناوبی و کنترل تقسیم شدند. دو گروه تجربی در 8 هفته تمرین مقاومتی فزاینده شرکت کردند. قبل، بلافاصله بعد و دو ساعت بعد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید