نتایج جستجو برای نوع تمرین

تعداد نتایج: 145337  

چکیده زمینه و هدف: اگرچه تا به حال فعال شدن دستگاه انعقاد خون در پاسخ به فعالیت بدنی تا حدودی مشخص شده است، اما سهم فعالیت برون‌گرا یا اکسنتریک و مقایسه آن با فعالیت ایزومتریک (هم‌طول) به‌صورت مقاومتی در کنار هم، هنوز مشخص نیست. بنابراین، این تحقیق با هدف بررسی اثر یک جلسه تمرین مقاومتی برون‌گرا و هم‌طول بر برخی عوامل انعقاد خون در مردان پرورش اندام انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه نیمه‌تجربی...

حسین صمدی, حمید صداقت, علی رضا صابری کاخکی, علی رضا فارسی, کوروش قهرمان تبریزی,

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر روش های مختلف تمرین بر یادگیری و انتقال برنامة حرکتی تعمیم یافته و پارامتر زمان در یک تکلیف زنجیره ای انجام گرفت. به منظور اجرای این طرح، 80 آزمودنی داوطلب مرد (با دامنة سنی 23-19 سال) به طور تصادفی در چهار گروه تمرینی قالبی، تصادفی و ترکیبی (قالبی – تصادفی و تصادفی – قالبی) قرار گرفتند. آزمایش شامل اجرای تکالیف زنجیره ای با برنامة حرکتی تعمیم یافتة متفاوت (تغییر ...

ژورنال: علوم زیستی ورزشی 2016

  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ده هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی پروتئین شوک حرارتی 70 (HSP70) و مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع دو بود. روش‌: 20 زن مبتلا به دیابت نوع دو به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه تجربی (10 نفر، میانگین سنی 27/6±13/47 سال و شاخص تودۀ بدنی 32/3±45/28 کیلوگرم بر متر مربع) و گروه کنترل (10 نفر، میانگین سنی 97/9±30/50 سال و شاخص تودۀ بدنی 45/2±7...

حناچی, پریچهر, شمشکی, افسانه, نوروزیان, سکینه,

فعالیت ورزشی علی رغم این که با ایجاد فشار اکسایشی موجب افزایش رادیکال های آزاد می شود، با افزایش تولید آنزیم های ضد اکسایشی موجبات کاهش رادیکال های آزاد در بدن را نیز فراهم می آورد. نتایج موجود حاصل از تمرین های بدنی مختلف در افزایش یا کاهش رادیکال های آزاد، سوالی اساسی در مورد این نوع تمرین به حساب می آید. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات حاد دو نوع فعالیت اکسنتریک و کانسنتریک بر برخی عوامل اکسا...

ژورنال: افق دانش 2015

اهداف: هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر دو برنامه تمرین ورزشی (قدرتی عضلات تنفسی و ویژه عضلات تنفسی) بر عملکرد تنفسی و جسمانی بیماران مبتلا به آسم بود. مواد و روش‌ها: در این پژوهش نیمه‌تجربی در سال 93-1392، 23 زن مبتلا به آسم که طی سال‌های 1385 تا 1392 سابقه بستری در بیمارستان واسعی سبزوار را داشتند به‌روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده و به‌طور تصادفی در یکی از سه گروه تمرین قدرتی عضلات تنفسی (انجام...

سابقه و هدف: تغییرات پاتولوژیک آترواسکلروز از دوران کودکی آغاز می‌شود و طی چند مرحله در سنین بالاتر بروز می‌کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تمرینات ورزشی صبحگاهی بر برخی عوامل خطرزای قلبی-عروقی در نوجوانان بود. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی و نیمه‌تجربی است که بصورت مقطعی در سال 1391 بر روی 60 دانش‌آموز دوره راهنمایی از 10 مدرسه که بصورت خوشه‌ای - تصادفی در شهرستان سنندج انت...

آوسه, ملیحه , امیدفر, کبری , عتابی, فرشته , لاریجانی, باقر, میرزایی‌زاده, زهرا , نیکویی, روح الله ,

Background: the aim of this study was to investigate the effect of seven weeks endurance training on RBP4 gene expression in Soleus and Extensor Digitrum Longouse (EDL) Muscles, liver, visceral and subcutaneous fat in type 2 diabetic rats. Methods: 50 male wistar rats (5 weeks years old, weight = 93.7 ± 8.9) were purchased and randomly divided into four groups: Control (n=10) (C), Trai...

علی رضا رمضانی, محمدعلی قرائت,

زمینه و هدف: تمرینات تناوبی اثرات متفاوتی بر شاخص های فیزیولوژیک و عملکردی ورزشکاران دارد. همچنین اثرات متنوعی بر عوامل خونی موثر بر عملکرد در پی این تمرینات گزارش گردیده ‌است. بنابراین، مطالعه حاضر قصد دارد به بررسی اثر دو نوع تمرین تناوبی بر شاخص‌های عملکردی و عوامل‌ خونی پاروزنان نخبه مرد و مقایسه آن  با تمرین سنتی بپردازد.  روش تحقیق: تعداد 30 پاروزن نخبه با میانگین سنی 3/60±22/40 سال، حاضر...

آزالی علمداری, کریم, بشیری, جبار, طهماسبی, سحر ,

مقدمه: کنترل دیابت، ترکیب روش‌های رژیمی، دارویی و ورزش را شامل می‌شود، ولی در مصرف ‌همزمان هندوانه‌تلخ و ورزش احتمال بروز هیپوگلیسمی وجود‌دارد و تأثیر هندوانه تلخ بر چربی‌خون نیز روشن نیست. هدف: هدف بررسی تأثیر توام تمرین ‌هوازی و مصرف پودر هندوانه‌‌تلخ بر کنترل ‌متابولیک زنان دیابتی ‌نوعII ‌ بود. روش بررسی: ابتدا مقدار گلوکزناشتا و پس‌جذبی، هموگلوبین‌‌گلیکوزیله، لیپوپروتئین‌پرچگال، لیپوپروتئ...

Background & Aims: Despite the development of new therapeutic and clinical mmethods, type 2 diabetes is widely increasing in the world. The aim of this study was to investigate the effect of 12 weeks resistance training on neural conduction in men with type 2 diabetes with peripheral neuropathy. Materials & Methods: This study was conducted on twenty­-two male with type 2 diabetes who were...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید