نتایج جستجو برای نوع تمرین

تعداد نتایج: 145337  
ابوالفتحی, فرزانه, شعبانی, مهرزاد, علی زاده, علی اکبر,

مقدمه: هورمون اینکرتین پپتید شبه گلوکاگون نوع یک ( (GLP-1به تنظیم غلظت انسولین و گلوکز کمک می‌کند، اما اثرات تمرین حاد هوازی بر پاسخ  GLP-1مشخص نیست. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر تمرین حاد هوازی بر سطوح سرمی GLP-1، گلوکز و انسولین بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی نیمه تجربی، 20 زن مبتلا به دیابت نوع دو به طور تصادفی به دو گروه تجربی (10=تعداد) و شاهد (10=تعداد) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت ...

ژورنال: کودکان استثنایی 2017

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ آثار دو نوع تمرینات هوازی (طناب‌زنی و دویدن) بر عوامل آمادگی جسمانی دانش‌آموزان پسر کم‌توان ذهنی 10-12 ساله صورت گرفت. روش: 30 دانش‌آموز پسر کم‌توان ذهنی با میانگین سن 96/0±81/10 سال، قد 94/7±67/141 سانتی‌متر و وزن 16/5±22/36 کیلوگرم به روش خوشه‌ای تصادفی از مدرسه استثنایی ابتدایی انتخاب شدند و به‌طور تصادفی به سه گروه طناب‌زنی (10 نفر)، دویدن (10 نفر) و کنترل (10 ...

مقدمه : تحقیقات نشان داده اند دیابت نوع1 و تا حدودی نوع2 ممکن است در تشدید پوکی استخوان نقش داشته باشند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر تراکم توده استخوانی(BMD) در زنان یائسه دارای دیابت نوع2 بود. مواد و روش ‌ها : 20 زن یائسه دارای دیابت نوع2 از میان بیماران عضو انجمن دیابت شهر سنندج انتخاب (میانگین سن، قد، وزن و نمایه توده بدنی به ترتیب = 6±51 سال، 5±4/153 سانتی متر، 11±...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1392

چکیده: هدف از انجام تحقیق حاضر مقایسه ی اثرات سه نوع تمرین هوازی، مقاومتی و تمرین درآب بر نیمرخ چربی و برخی فاکتورهای فیزیولوژیک در افراد مبتلا به دیابت نوع دو می باشد. به همین منظور تعداد 60 نفر بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و سپس به طور تصادفی در چهار گروه تمرین هوازی، تمرین در آب، تمرین مقاومتی و کنترل قرار گرفتند. گروه های تجربی به مدت 8 هفته (3 جلسه در هفته، هر...

ژورنال: :پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 2009
رستم علیزاده, مریم نورشاهی,

چکیده هدف از تحقیق حاضر، مقایسة تأثیر سه نوع برنامة تمرینی مختلف (تناوبی، بازی در گروه های کوچک و تمرین رقابتی) در میزان توان هوازی، چابکی، ظرفیّت بی هوازی، حدِّ اکثر و حدِّ اقل توان، شاخص خستگی و شاخص افت سرعت فوتبالیست های آماتور بود. تعداد 36 نفر با میانگین (قد 94/3±159 سانتی متر، وزن 08/4±96/55 کیلو گرم، سن 5/ ± 05/16سال) از بین بازیکنان فوتبال شهرستان آبدانان به صورت تصادفی انتخاب شدند و در سه ...

بهپور, ناصر , بیات, زهرا , تأدیبی, وحید , دلبری, محمداحسان , رحیمی, مهرعلی , رشیدی, صیاد , یوسفی‌پور, پیمان ,

زمینه و هدف : هورمون لپتین نقش مهمی در چاقی و دیابت نوع 2 دارد. این مطالعه به منظور مقایسه اثر هشت هفته تمرین هوازی و ترکیبی (تمرین هوازی و مقاومتی) بر سطوح هورمون لپتین و گلوکز سرم مردان مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد. روش بررسی : این کارآزمایی بالینی روی 24 مرد مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به مرکز دیابت بیمارستان طالقانی کرمانشاه در سال 1391 انجام شد. بیماران به‌طور تصادفی در سه گروه هشت...

Background: The purpose of the present study was the evaluate the effect of 12 weeks of yoga exercise on serum cortisol values, stress, anxiety and depression in women with diabetes type 2. Methods: A total of 45 people were selected from diabetic women residing in Semnan city with an average age of (46.85 ± 3.35 years), weight of (69.79±17.18 kg), height (155.03±5.00 cm),...

مقدمه تا کنون روش‌های درمانی متعددی برای درمان بیماری دیابت پیشنهاد شده‌است، اما این که کدام یک از این روش‌ها با توجه به شرایط بیمار، کارایی بیشتری دارد، هنوز به روشنی مشخص نشده است. لذا، هدف از پژوهش حاضر مقایسه تأثیر سه روش مصرف دارچین، تمرینات هوازی و ترکیب آنها بر گلوکز و انسولین ناشتای خون و مقاومت به انسولین مردان دیابتی نوع II بود. روش کار در این پژوه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده تربیت بدنی 1391

مقدمه: رزیستین آدیپوکاینی است به عنوان یک مارکر التهابی در افراد چاق و مبتلا به دیابت سطوح بالاتری دارد. پژوهش ها نشان داده اند که فعالیت بدنی منظم در پیشگیری و کنترل دیابت نوع 2 و عوارض آن موثر بوده است. هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه اثر تمرین هوازی و ترکیبی بر سطوح رزیستین سرم، شاخص مقاومت به انسولین، اکسیژن مصرفی بیشینه و ترکیب بدن افراد مبتلا به دیابت نوع 2 بوده است. روش ها: 24 مرد غیرفعا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید