نتایج جستجو برای نوع تمرین

تعداد نتایج: 145337  
پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1393

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر 3 نوع تمرین قدرتی , سرعتی و استقامتی بر برخی فاکتورهای هماتولوژیک دختران دنشجوی تمرین کرده بود. در این مطالعه 12 دختر تمرین کرده دانشجو با میانگین سنی و vo2,ax انتخاب شدند. تمرینات در 3 هفته مجزا از هم و با فاصله یک هفته ای انجام شدند.تمرین سرعتی در هفته اول تمرین قدرتی با شدت 80% قدرت بیشینه در 6 حرکت در هفته دوم و تمرین استقامتی با شدت 60-70% حداکثر اکسیژن مصر...

ژورنال: :طب جنوب 0
میترا خادم الشریعه, mitra khademosharie department of exe..., tayebeh amiri parsa 2department of ex..., mohammad reza hamedinia department of..., marzieh alsadat azarnive department o..., syed ali raza hosseini-kakhk departme...,

زمینه: دیابت با اختلالات متابولیکی زیادی از جمله تغییر در آدیپوکاین هایی مثل واسپین و کمرین همراه است. اثر تمرینات ورزشی هوازی بر این آدیپوکاین ها در زنان دیابتی نوع دو کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر دو نوع پروتکل تمرین هوازی بر واسپین، کمرین و نیم رخ لیپیدی در زنان دیابتی نوع 2 می باشد. مواد و روش ها: بررسی کنونی به روش نیمه تجربی انجام شد. بدین منظور36 زن مبت...

ژورنال: :مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش 0
آسیه میرزا آقاجانی, کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه..., استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی..., استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی..., دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگا...,

چکیده زمینه و هدف: از آنجا که استفاده از تمرینات تناوبی موجب تاثیر بیشتر بر عملکرد هوازی می شود؛ در پژوهش حاضر به مقایسه اثر دو نوع تمرین تداومی و تناوبی شدید بر عملکرد هوازی قایقرانان نخبه پرداخته شد. روش تحقیق: از بین 60 قایقران حاضر در مسابقات قهرمان کشوری سال 1394، تعداد 18 قایقران مرد دعوت شده به اردوی تیم ملی روئینگ، به صورت تصادفی به دو گروه تمرینی تداومی و تناوبی شدید تقسیم شدند. از ارگ...

ژورنال: :فیزیولوژی ورزشی 2015
محمد گله داری, محمدعلی آذربایجانی,

مطالعة حاضر با هدف بررسی تأثیر محدودیت کالری همراه با تمرین اینتروال شدید و تمرین مقاومتی بر غلظت پلاسمایی ادیپونکتین، tnf-α و انسولین ناشتا انجام شد. در یک کارآزمایی نیمه تجربی 28 مرد چاق سالم با میانگین سنی 2/7 ± 6/31 سال داوطلب به طور تصادفی به 3 گروه محدودیت کالری (cr; n=8)، ترکیب محدودیت کالریک و تمرین اینتروال شدید (crhit; n=10) و ترکیب محدودیت کالریک و تمرین مقاومتی (crrt; n=10) تقسیم شد...

ژورنال: :ناتوانی های یادگیری 2015
هما پورعباس وفا, جلیل باباپورخیرالدین, زینب خانجانی, آمنه کاظمی,

هدف مطالعه ی حاضر بررسی تأثیر تمرین های مبتنی بر بازسازی سیستم عصبی مرکزی بر اختلال نارساخوانی نوع زبان شناختی بود. بدین منظور ابتدا 41 دانش آموز مقطع ابتدایی مبتلا به نارساخوانی به مراکز اختلالات یادگیری شهر تبریز انتخاب شده، پس از مصاحبه ی اولیه و تشخیص اولیه ی نارساخوانی و بررسی ملاک های ورود مراجعه کننده و بعد از غربالگری و تعیین نوع نارساخوانی با استفاده از آزمون خواندن پوراعتماد در گروه ز...

ژورنال: :دانشور پزشکی 0
رحیمه مهدی زاده, شاهرود، ایران نسرین رضویان زاده, شاهرود، ایران سارا حاصلی, شاهرود، ایران,

مقدمه و هدف: ضعف عضلات کمربند لگنی و عضلات تنفسی و افزایش قند خون با کاهش ظرفیت-های ریه ارتباط دارد؛ ازاین رو هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر تقویت عضلات مرکزی بر عملکرد ریوی زنان چاق مبتلا به دیابت نوع 2 بود. مواد و روش ها: جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه زنان مبتلا به دیابت نوع 2 ناحیه دو شهر یزد بودند. 24 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 با دامنه سنی 40 تا 55 سال، میانگین شاخص توده بدنی (bmi) 18/4...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 0
نادر شوندی, nader shavandi arak universityا عباس ..., abbas saremi arak universityار اکبر ق..., akbar ghorbani arak universityدانشگاه..., mohammad parastesh arak universityدان...,

زمینه و هدف: آدیپونکتین پروتئینی است که ابتدا توسط آدیپوسیت ها تولید می شود، ولی در آزمودنی های چاق و اضافه وزن مقدار تولیدی آن کاهش می یابد. آدیپونکتین با یک توانایی ضد التهابی، به عنوان کاهش دهندۀ خطر دیابت نوع دو و امراض قلبی-عروقی عمل می کند. هدف این مطالعه تعیین سطوح سرمی آدیپونکتین و بررسی ارتباط آن با مقاومت انسولینی مردان مبتلا به دیابت نوع دو متعاقب تمرین هوازی می باشد. مواد و روش ها: ...

ژورنال: :مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران 0
فرزانه ابوالفتحی, farzaneh abolfathi abolfathi15@yahoo...., mehrzad shabani m.shabani@scu.ac.ir ع..., aliakbar alizadeh aliakbar.alizadeh19...,

مقدمه: هورمون اینکرتین پپتید شبه گلوکاگون نوع یک ( (glp-1به تنظیم غلظت انسولین و گلوکز کمک می کند، اما اثرات تمرین حاد هوازی بر پاسخ  glp-1مشخص نیست. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر تمرین حاد هوازی بر سطوح سرمی glp-1، گلوکز و انسولین بود. مواد و روش ها: در این مطالعه ی نیمه تجربی، 20 زن مبتلا به دیابت نوع دو به طور تصادفی به دو گروه تجربی (10=تعداد) و شاهد (10=تعداد) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت ...

ژورنال: علوم زیستی ورزشی 2017

هدف از تحقیق حاضر، تعیین تأثیر تمرین استقامتی بر برخی پارامترهای متابولیکی موش­های صحرایی دیابتی نوع دو ناشی از نیکوتین آمید و استروپتوتوزوسین بود. بدین منظور، 24 سر موش نر بالغ غیرچاق پس از القای دیابت (تجویز نیکوتین آمید و استروپتوتوزوسین) به سه گروه هشت‌تایی شامل غیردیابتی، دیابتی تمرین و دیابتی کنترل تقسیم شدند. چهار هفته پس از پیشرفت دیابت، گروه دیابتی تمرین چهار هفته روی نوار گردان دویدند...

مقدمه: فعالیت ورزشی برخلاف این‌که با ایجاد فشار اکسایشی موجب افزایش رادیکال‌های آزاد می‌شود، با افزایش تولید آنزیم‌های ضداکسایشی موجب کاهش رادیکال‌های آزاد در بدن نیز می‌گردد. یافته‌های به دست آمده از تمرین‌های بدنی مختلف در افزایش یا کاهش رادیکال‌های آزاد، پرسشی اساسی در مورد نوع تمرین به حساب می‌آید. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات دو نوع فعالیت اکسنتریک و کانسنتریک بر برخی عوامل اکسایشی و ضد ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید