نتایج جستجو برای نوع تمرین

تعداد نتایج: 145337  
ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی گیاهان دارویی 0
کریم آزالی علمداری, کیلومتر 35 جاده تبریز مراغه، دانشگاه ..., 2- دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربی..., 3- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد...,

مقدمه: کنترل دیابت، ترکیب روش های رژیمی، دارویی و ورزش را شامل می شود، ولی در مصرف همزمان هندوانه تلخ و ورزش احتمال بروز هیپوگلیسمی وجود دارد و تأثیر هندوانه تلخ بر چربی خون نیز روشن نیست. هدف: هدف بررسی تأثیر توام تمرین هوازی و مصرف پودر هندوانه تلخ بر کنترل متابولیک زنان دیابتی نوعii بود. روش بررسی: ابتدا مقدار گلوکزناشتا و پس جذبی، هموگلوبین گلیکوزیله، لیپوپروتئین پرچگال، لیپوپروتئین کم چگال...

ژورنال: :پرستار و پزشک در رزم 0
کیوان احمدی دهرشید, دانشگاه پیام نور تهران,

سابقه و هدف: تغییرات پاتولوژیک آترواسکلروز از دوران کودکی آغاز می شود و طی چند مرحله در سنین بالاتر بروز می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تمرینات ورزشی صبحگاهی بر برخی عوامل خطرزای قلبی-عروقی در نوجوانان بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی و نیمه تجربی است که بصورت مقطعی در سال 1391 بر روی 60 دانش آموز دوره راهنمایی از 10 مدرسه که بصورت خوشه ای - تصادفی در شهرستان سنندج انتخ...

ژورنال: :دانشور پزشکی 0
سید محمد عظیمی, seyed mohammad azimi دانشکده تربیت بد..., hamid marefati گروه فیزیولوژی ورزش، د..., gholamreza yousefzadeh گروه داخلی غدد..., majid mohajeri دانشکده تربیت بدنی و ع...,

مقدمه و هدف: ویسفاتین یک آدیپوکین تازه کشف­شده­است. مطالعات گذشته، رابطه­ای مستقیم را میان ویسفاتین پلاسما و دیابت نوع 2 نشان­دادند. مطالعه حاضر به ­منظور بررسی اثر ورزش هوازی بر ویسفاتین پلاسما در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 تحت درمان با متفورمین انجام­ شد.   مواد و روش­ها: 36 مرد مبتلا به دیابت نوع 2 مصرف کننده متفورمین (میانگین سن 08/3 ±08/46سال، نمایه توده بدنی 32/2±1/30 کیلوگرم بر متر مربع)...

ژورنال: :نشریه رشد و یادگیری حرکتی 2010
جمال فاضل, مرتضی همایون, امیر شریعتی,

در پژوهش حاضر، یادگیری سه مهارت والیبال با سه شرایط تمرینی (مسدود، تصادفی و سریالی) بررسی شد تا تأثیرات آن در سه مرحلة اکتساب، یادداری و انتقال مشخص شود. شرکت کنندگان مبتدی 60 دانشجوی پسر (با میانگین سنی = 5/2 سال، انحراف معیار = 2/1) بودند که به صورت داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه تمرینی مسدود، تصادفی و سریالی قرار گرفتند. پس از پیش آزمون، آزمودنی های هر گروه در مرحلة اکتساب ...

ژورنال: :مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 0
محمد پرستش, mohammad parastesh university, hameda..., ali heidarianpour university, hamedan..., mohammad bayat medical sciences, arak..., abbas saremi arak universityدانشگاه ا...,

زمینه و هدف: دیابت ملیتوس با کاهش شاخص‎های باروری همراه است. از طرفی تمرینات مقاومتی با کاهش عوارض دیابت تأثیر مثبتی بر افراد دیابتی دارد. هدف مطالعه حاضر،  بررسی اثر 10 هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی هورمون‎های جنسی و پارامترهای اسپرم موش‎های صحرایی دیابتی نوع 2 بود. مواد و روش‏ها: در این مطالعه تجربی، 36 سر موش صحرایی نژاد ویستار در محدوده وزنی  200±48 کیلوگرم به طور تصادفی به سه گروه (کنترل...

ژورنال: علوم زیستی ورزشی 2015

دیابت نوع2 یک بیماری­ متابولیکی و متفورمین یکی از پرمصرف­ترین داروهای کاهندۀ قند خون در این بیماران است. مطالعات نشان­ داده است ورزش نقش مهمی در بهبود نیمرخ چربی و کنترل قند خون در بیماران دیابتی نوع2 دارد. هدف این پژوهش، بررسی اثر تمرین تناوبی روی دوچرخۀ ‌کارسنج بر مقاومت ­به ­انسولین و نیمرخ چربی مردان دیابتی نوع2 تحت درمان با متفورمین بود. 36 مرد مبتلا به دیابت نوع2 مصرف‌کنندۀ متفورمین (میان...

ژورنال: ارمغان دانش 2016
افشون پور, محمدطاهر, حبیبی, عبدالحمید, رنجبر, روح الله,

چکیده زمینه و هدف: آپلین، آدیپوکاین جدیدی است که نقش مهمی‌در تنظیم هومئوستاز انرژی و بهبود مقاومت به انسولین دارد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تمرین هوازی تداومی‌بر غلظت آپلین پلاسما و شاخص مقاومت به انسولین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 بود. روش بررسی: این مطالعه از نوع کاربردی و به روش نیمه تجربی بود. در این مطالعه 24 مرد بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 شهر اهواز به روش هدفمند انتخاب شدند و به ...

مقدمه: کمرین نقش مهمی در التهاب و متابولیسم گلوکز دارد و سطوح خونی آن در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بالاست. از طرف دیگر، تمرینات در آب می تواند بر متابولیسم چربی تاثیر داشته باشد و ممکن است سطوح کمرین بعنوان یک آدیپوکاین را تعدیل نماید. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر 12 هفته تمرین در آب بر سطوح کمرین در مردان مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد. روش کار: در این تحقیق نیمه تجربی، 28 مرد م...

امیدفر, کبری, حسین‌نژاد, آرش, رجبی, حمید, عتابی, فرشته, قراخانلو, رضا, لاریجانی, باقر, منظمی, امیرعباس, نیکویی, روح‌اله,

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید