× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای نکات دستوری

تعداد نتایج: 6346  
پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

بلاغت مجموعه شگردهایی است که کلام عادی را کم و بیش تبدیل به کلام ادبی می کند یا کلام ادبی را به سطح والاتری تعالی می بخشد. گاهی در مطالعه اشعار به شگردها و فنونی بلاغی بر می خوریم که در حیطه بلاغت سنتی تعریفی برای آن وجود ندارد و حتی گاهی با تعاریف موجود در کتابهای بلاغت سنتی در تضاد است. مثلا در کتابهای بلاغت سنتی صنعت ارصاد و تسهیم _ که در آن اجزاء جمله و نسق کلام به گونه ای باشد که مخاطب بتو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

لغت نامه دهخدا بزرگترین و جامع ترین فرهنگ زبان فارسی است که به وسیله علی اکبر دهخدا پایه گذاری شد. این فرهنگ حاوی واژه ها، ترکیبات، اعلام و اصطلاحات بیشمار در 26575 صفحه است. این لغت نامه غیر از معنی لغات، دربرگیرنده عمده قواعد زبان فارسی است و نکات و مباحث دستوری به مناسبت موضوع و واژه در آن دیده می شود. ازآنجاکه پژوهشهای دستوری ما دستخوش نابسامانی و آشفتگی در قواعد است و لغت نامه نیز از این...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1339

چکیده ندارد.

پونه کیمیا قلم,

امروزه روش‌های متعددی برای ترک اعتیاد به اپیوئیدها وجود دارد. در روش‌هایی که از داروهای خوراکی برای ترک استفاده می‌شود، داروهای مختلفی عرض اندام می‌کنند که یکی از آن‌ها بوپرنورفین است. در این مبحث قصد داریم کمی به ویژگی‌ها و کاربرد این دارو بپردازیم. بوپرنورفین بخش فعال و اصلی دو دارو با نام‌های سوبوکسان و سوبوتکس است که هر دو آگونیست نسبی اپیوم هستند و برای درمان وابستگی به مواد به کار می‌رون...

ژورنال: ذهن 2007
مرتضی فتحی زاده,

زهرا طاهری, ساسان مهرانی, غلامرضا کرمی,

این نوشتار به پنج اثر مهم در حوزه تئوری های‌ دستوری حسابداری پرداخته است: مک‌نیل (1939)، پیتون و لیتلتون (1940)، لیتلتون (1953)، چمبرز (1966) و ایجیری (1975). در این بررسی، خواهیم دید که بین این تئوری ‌پردازان توافقی از باب مفروضات اساسی و نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان وجود نداشته و این عدم توافق، به توصیه‌های متفاوتی در مورد شناخت و اندازه‌گیری انجامیده است. همچنین خواهیم دید بسیاری از ایده...

ایهام از آرایه‌های پندارخیز است که سخن را دوگانه یا چندگانه می‌کند. سخنی که ایهام دارد، توصیف دستوری یگانه و یکسانی ندارد. چرا که با هر معنی از معانی ایهامی، نوعی و نقشی ویژه می‌پذیرد. در این مقاله، دربارة چگونگی و چندگانگی تأثیر ایهام در مقوله‌های دستوری بحث و دری تازه در این زمینه به روی محققان گشوده‌ شده است تا به این نکتة نو، به دیدة تحقیق بنگرند.