نتایج جستجو برای و کوسه

تعداد نتایج: 794027  

ژورنال: زیست شناسی دریا 2012
اسماعیلی ساری, عباس , ترسلی , احمد , ولی نسب, تورج ,

این تحقیق به منظور بررسی غلظت کادمیوم و سرب در بافت‌های عضله و کبد کوسه چانه سفید (Carcharhinus dussumieri) و کوسه چاک (Rhizoprion odonacutus) در سواحل بندرعباس در زمستان 1389 انجام گردید. غلظت کادمیوم و سرب با دستگاه جذب اتمی مدل Perkin Elmer 800 تعیین شد. میانگین (SD±) غلظت کادمیوم و سرب در بافت عضله کوسه چانه سفید به ترتیب 02/0> و 02/0±13/0 و کوسه چاک لب به ترتیب 02/0> و 01/0±09/0 میکروگرم ب...

ژورنال: :زیست شناسی دریا 0
احمد ترسلی, ahmad tarasoli دانشگاه تربیت مدرس، دا..., abass esmaeili دانشگاه تربیت مدرس، دا..., touraj valinasab موسسه تحقیقات شیلات ...,

این تحقیق به منظور بررسی غلظت کادمیوم و سرب در بافت های عضله و کبد کوسه چانه سفید (carcharhinus dussumieri) و کوسه چاک (rhizoprion odonacutus) در سواحل بندرعباس در زمستان 1389 انجام گردید. غلظت کادمیوم و سرب با دستگاه جذب اتمی مدل perkin elmer 800 تعیین شد. میانگین (sd±) غلظت کادمیوم و سرب در بافت عضله کوسه چانه سفید به ترتیب 02/0> و 02/0±13/0 و کوسه چاک لب به ترتیب 02/0> و 01/0±09/0 میکروگرم ب...

گربه کوسه لکه‌دار یک کوسه کفزی است و برخلاف اغلب کوسه‌ها برای جذب اکسیژن آب از طریق آبشش نیاز به حرکت پیوسته ندارد. در این تحقیق تعداد 36 عدد گربه کوسه لکه‌دار (Chiloscyllium punctatum) از خور درویش در شمال خلیج فارس صید شدند. بخش معینی از بافت آبشش آن‌ها خارج و بلافاصله جهت تثبیت در محلول ثبوتی بوئن قرار داده شدند. سپس از نمونه‌ها به روش معمول پارافینه، برش‌های میکروسکوپی به ضخامت 5 میکرومتر ت...

ژورنال: علوم آب و خاک 2008
حیدری‌زاده , پریسا , خواجه‌پور, محمد رضا ,

  During the past years, safflower genotypes have been selected from local variety of Isfahan, named Kouseh. The response of these genotypes to planting date might be different. To determine this, performances of several genotypes selected from Kouseh plus Arak 2811 ) as check ( were studied at the Agricultural Research Station, Isfahan University of Technology in 2002-2004. The experiment was ...

حیدری‌زاده , پریسا , خواجه‌پور, محمد رضا ,

  During the past years, safflower genotypes have been selected from local variety of Isfahan, named Kouseh. The response of these genotypes to planting date might be different. To determine this, performances of several genotypes selected from Kouseh plus Arak 2811 ) as check ( were studied at the Agricultural Research Station, Isfahan University of Technology in 2002-2004. The experiment was ...

ژورنال: طب جنوب 2008
باباخانی, ابولفضل, تابنده, محمدرضا, رزمی, نعمت الله, کلالیان مقدم, حمید,

زمینه: در سال های اخیر مصرف غضروف کوسه به دلیل ابتلاء نادر کوسه‎ها به سرطان, محتوای بالای غضروف و وجود ترکیبات مهار کننده رگ سازی, در بیماران سرطانی افزایش یافته است. هدف از این تحقیق بررسی اثر ضد توموری غضروف کوسه بر ایجاد و رشد تومور پستانی القاء شده با استفاده از دی متیل بنز آنتراسن (DMBA) در موش صحرایی و نیز تأثیر آن بر برخی شاخص های بهبود کیفیت زندگی می باشد. مواد و روش‎ها: القاء تومور با ...

2016

شور و داوم اه : ،یبرجت همین قیقحت نیا رد 28 نیماتیو ،نیرمت ،لرتنک هورگ راهچ هب یفداصت روط هب و باختنا قاچ رتخد C یبیکرت و دندش میسقت . نیرمت تدش اب يزاوه 50 ات 70 ،رثکادح بلق نابرض دصرد 3 تدم هب و هتفه رد هسلج 8 هتفه دش ماجنا . هورگ ياه نیماتیو C و صرق یبیکرت 500 یلیم نیماتیو یمرگ C ار 3 فرصم هتفه رد راب دندومن . هنومن و لبق اتشان ینوخ ياه 48 هلخادم نیرخآ زا سپ تعاس اه عم...

2010
Mohammad-Ayman A. Safi,

تاسياقلما فلتخم ىلع ءوضلا ضعب ءاقلإ تم ةعجارلما هذه يف دضتسلماب دضلا تلاعافت ىلع دمتعت يتلا ةموسولما ةيعانلما ةيعانلما و ،ةيقلأتلا ةيعانلما تاسايقلما لمشت يتلاو Ag-Ab هذه فيرعت تم .)EIA, ELISA( ةييمزنلإا ةيعانلما و ،ةيعاعشلا و تلاعافتلا أدبلم رصتخم فصو عم لًاوأ ةثلاثلا تاسياقلما اهروطت حيضوتل يخيراتلا جردتلا بسح تشقون مث ،تاقيبطتلا امك .لماك لكشب ةيلآ ةينقت ىلإ ةياهنلا يف داق يذلا يجيردتلا ةخطلل...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید