نتایج جستجو برای واژه های کلیدی

تعداد نتایج: 528169  

سابقه و هدف: هر یک از شاخص‌های ارزیابی کمی و کیفی بروندادهای علمی پژوهشگران دارای مزایا و معایبی هستند. در این پژوهش امکان بهره گیری از واژه های کلیدی بعنوان ابزاری جهت ارزیابی کیفی پژوهش ها برای جمعی از محققان دانشگاه علوم پزشکی بابل مورد بررسی قرار گرفته است.   مواد و روش ها: این مطالعه به صورت مقطعی و برای یک دوره شش ساله، از سال 2005 تا 2010 میلادی در میان مقالات منتشره از سوی کلیه اعضای هی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید