نتایج جستجو برای واژه ادبی

تعداد نتایج: 40424  
Journal: :نشریه شهرسازی و معماری 0
سید محسن حبیبی,

0

ژورنال: :جامعه شناسی تاریخی 2011
محمدسالار کسرایی,

در این پژوهش با روش بررسی تاریخی و به صورت روایت تاریخی، تحول مفهومی واژۀ انقلاب را بحث و بررسی کرده ایم. انقلاب مفهومی پیچیده، چند بعدی و دارای سابقۀ دیرین در ادبیات، فلسفه و علوم دیگر مانند نجوم است. این مقاله با هدف جست و جوی تاریخی- مفهومی واژۀ انقلاب، با این فرضیه آغاز شده است که مفهوم انقلاب به معنای دگرگونی پیشروندۀ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، ثمرة عصر مدرن است. به عبارت دیگر، واژۀ انقلاب...

Journal: :زبان و ادب فارسی 0

0

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ 0
سیده سعیده سنجری, دکتری فرهنگ و زبان های باستانی و هیات...,

0

Journal: :زبان و ادب فارسی 0

0

Journal: :زبان و ادب فارسی 0

0

Journal: :recherches en langue et litterature françaises 0
fatemeh tehrani, maître de conférences, université all..., titulaire de maîtrise, université all...,

cet article s’intéresse aux titres littéraires et aux problèmes de leur traduction.  les stratégies de traduction sont plus nombreuses que ce que l’on croit; mais l’objectif de toute traduction est la restitution du sens. or à travers cette recherche, nous avons tenté de démontrer que la restitution du sens du titre original ne suffit absolument pas. en effet, le travail sur les mots d’un titre...

ژورنال: :متن پژوهی ادبی 0
محمود فتوحی, استادیار دانشگاه فردوسی مشهد,

بیشترین پژوهش ها در سبک شناسی به بازشناسایی سبک های ادبی، زبان شخصی وفردیت خلاق موئلف اختصاص دارد. به همین دلیلی، در مطالعات سبکی کاربرد زبان درادبیات بسیار مورد توجه قرار می گیرد.این مقاله، نخست با اشاره به اهمیت سبک درادبیات وکارکردهای سبک شناسی در مطالعات ادبی، تمایزفرمالیستی میان زبان وادبیات را مورد تردید `فرار می دهد. و باور به امری مستقلی و ذاتی به نام زبان ادبی،را رد می کند و نشان می ده...

ژورنال: :پژوهش های زبان شناسی 0
علی درزی, شجاع تفکر رضایی,

در این مقاله به بررسی وجود یا نبود پوچ­واژه (expletive) در زبان فارسی می­پردازیم. طبق نظر ریتسی(1982 و 1986) در زبان­های ضمیرانداز از آنجا که ضمیر ناملفوظ ارجاعی وجود دارد، ضمیر ناملفوظ پوچ­واژه (expletive pro) نیز موجود است؛ بدین مفهوم که زبان­های ضمیرانداز پوچ­واژۀ فاقد جوهر آوایی نیز دارند. این در حالی است که کریمی(2005) با توجّه به نقض تأثیر معرفگی (definiteness effect) معتقد است که در زبان ...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر 2010
گوران عرفانی, احسان دیزانی,

قرائت واژه ساماندهی در زمینة مداخلات شهری دارای تفاسیر متفاوت و گاه متناقض است. از این رو کاربرد این واژه در عناوین طرح¬های شهری با برداشت¬های متفاوتی، در حوزه نظری و اجرایی همراه شده است. کاربرد وسیع واژه ساماندهی در عناوین طرح¬های شهری از یک سو و قلمداد شدن این واژه به عنوان واژه¬ای تخصصی از سوی دیگر، ضرورت تبیین قرائت صحیح از این واژه را مشخص می¬کند. در همین راستا مقاله حاضر حوزه واژگان، اصط...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید