نتایج جستجو برای واژه ادبی

تعداد نتایج: 40507  

ژورنال: اثر 1994

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

مقالة ‌حاضر کوششی است در راستای پیشنهاد یک شیوة ‌نقد بر اساس معیارهای محسوس و سنجش پذیر. زبان ادبی از دیدگاه شکل‌گرایان، نشان دهندة ‌نقش‌ خاصی از زبان است که توسط عناصر شکلی برجسته شده است. بر این اساس به نظر می‌رسد تمام عناصر این‌گونه از زبان قابل شناخت و توصیف‌‌پذیر باشند. برای تعیین ادبیّت یک متن، نخست باید عناصر شکلی آن را مشخص کرد و برشمرد. سپس با توجّه به فاصلة ‌این عناصر از زبان خودکار، تر...

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 14، بهمن 1394، 912-911 تفاوت ما بین واژه اراتم (Erratum) و واژه کوریجندوم (Corrigendum) The Difference Between Erratum and Corrigendum محسن رضائیان[1] M. Rezaeian واژگان اراتم (Erratum) و کوریجندوم (Corrigendum)، ریشه لاتین دارند [1]. این دو واژه زمانی در چاپ و انتشارات مقالات علمی به کار م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1390

چکیده : با گذشت زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی وانقلاب صنعتی در اروپا، تحول بزرگی در فرهنگ و زبان ملل غرب پدید آمد؛ و به تبع آن واژه های نوین سر برآوردند.و به تدریج مفهوم" واژه سازی" (néologisme)در زبان های اروپایی شکل گرفت . از آن پس، با گسترش ارتباط و رویارویی فرهنگ ها با یکدیگر، ملل شرقی، از جمله ایران ، همواره با چالشی بزرگ مواجه بوده تا کمبودهای واژگانی ناشی از این تحولات را برطرف ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید