نتایج جستجو برای ویژگی

تعداد نتایج: 53503  

بررسی ویژگی های مشارکت کنندگان در انقلاب اسلامی ایران با هدف شناخت بیشتر مشارکت کنندگان در انقلاب و تطبیق آن با نظریه های موجود، در قالب تحقیق صورت گرفت که مقاله حاضر حاصل آن است. در این تحقیق با بهره گیری از نظریه های مارکس، هانتیگتون، گر، دیویس، بریتون و نیز بررسی نظرات مربوط به انقلاب اسلامی ایران (آبراهامیان، کاسی، فوکو، محمدی و امام خمینی) پنج فرضیه تدوین و به روش پیمایشی با ۵۰۰ نمونه از ا...

در معرفت‌شناسی فضیلت، فضیلت معرفتی به دو صورت تعریف شده است؛ سوسا آن را از سنخ قوای اعتمادپذیر می‌داند و زگزبسکی آن را از نوع ویژگی‌های منشی. در حالی که هر دو، فضیلت را معرفت‌ساز دانسته و تبیین و توجیه معرفت را بر پایۀ آن ممکن می‌دانند. در پاسخ به سؤال از دلیل این دو گانگی در‌ تحلیل، مقالۀ حاضر نگرش متفاوت فیلسوفان به معنا و ویژگی‌های معرفت را عامل آن می‌داند. تعریف سوسا از معرفت به باور صادق م...

رساله لوامع یکی از متون ادبی فارسی است که افزون بر مضامین بلند عرفانی، ارزش‏های ادبی‏هنری حایز اهمیتی را داراست. این دو ویژگی سبب شده است که از دیرباز مورد توجه عرفا و ادبا قرار گیرد. در گذشته برخی رسالات جامی از قبیل اشعّه‏اللمعات و فوائد‏الّضیائیه فی شرح الکافیه جزءِ منابع درسیِ حوزه‏های علمیه بوده است. وجود نسخه‏های خطی فراوان از رسائل و اشعار جامی نیز نشان‏دهندۀ توجه ...

ژورنال: مدیریت بازرگانی 2014

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر جامعة برند در ویژگی‌های برند است. مدل این پژوهش با استفاده از متغیرهای شناسایی و تعیین هویت جامعة برند، تعهد به جامعة برند، شناسایی و تعیین هویت برند، تعهد به برند، دلبستگی به برند و شباهت جامعه- برند شکل گرفته است. روش‌شناسی این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و برحسب روش‌ پژوهشی همبستگی است که با به‌کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی، داده‌های مورد نیاز، به روش تصادف...

مرضیه مهاجر بادکوبه, مهرداد مظاهری,

هدف از پژوهش حاضر تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش آموزان (MSLSS) بود. تعداد 765 نفر از دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر گرگان(376 دختر و 389 پسر) به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و پرسشنامه مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش آموزان(MSLSS) استفاده شد.یافته های روانسنجی مربوط به ضرایب پایایی نشان داد که ضرایب آلفای کرونباخ و تصنیف پرسشنامه مقیاس چند بعدی...

آگاهی از ویژگی ها و رفتار خریدگردشگران از اهمیت بالایی برای بازاریابی مقاصد گردشگری خرید برخوردار می باشد. این پژوهش شناسایی ویژگی های گردشگران شهر بانه و تاثیر آن بر رفتار خرید آنها را هدف قرار داده است. بدین منظور تعداد 384 گردشگر در دو دوره زمانی ایام تعطیلات عید و تابستان 1394 به روش نمونه گیری خوشه ای از مراکز خرید شهر انتخاب و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. نتایج تحقی...

در این مقاله، ابتدا ویژگی آگاهی کیفی به‌اختصار مورد بحث قرار گرفته و در ادامه آموزۀ نوخاسته‌گرایی وجودشناختی در مورد ویژگی‌‌ها مطرح شده و شاخصه‌‌های مفهومی ویژگی‌‌‌های نوخاسته بررسی می‌شود. سیستمی ‌بودن، بدیع بودن، داشتن علّی بدیع، تحویل‌ناپذیری کارکردی و وابستگی به سطح پایه به‌عنوان شاخصه‌‌های ویژگی‌‌‌های نوخاسته تمیز داده می‌شوند. در ادامه، دیدگاه علّی در مورد نحوۀ وابستگی ویژگی‌‌‌های نوخاسته ب...

دکتر محمد علی روشن ضمیر,

والت ویتمن و سهراب سپهری از نظر نوآوری و ایجاد سبک ویژه‘رهایی از قید و بند وزن و ردیف و قافیه و بکارگیری کلام آهنگین و خلق زبان شعری ویژه‘نکات مشترک فراوانی دارند. هردوشاعر از جریان سیال ذهن تبعیت می کنند و با هم نهشتی تصاویر و مفاهیم نه تنها شاعران تصویرگرا و امپرسیونیست محسوب می شوند بلکه با این شیوه آنچه که درما فی الضمیر دارند بیان می کنند. وجود انرژی و حرکت و تغییر سریع صحنه ها در اشعارشان...

سروش فولادچی, مجتبی گنجی, محمدفاروق حسینی,

یکی از روش های نوین جهت تعیین ویژگی های الاستیک سنگ استفاده از انتشار امواج در متن آن است. این روش از جمله آزمایش های غیر مخرب و ارزان مکانیک سنگ می باشد لکن به دلیل جدید بودن آن هنوز در مقیاسی همچون روش های مرسوم، پرهزینه و مخرب استاتیک (بارگذاری و شکست نمونه) مورد استفاده قرار نگرفته اند. به منظور فراهم آوردن شرایطی جهت جایگزینی این آزمایش و استفاده هرچه بهتر از آن می بایست از تاثیر پارامت...

حسن نیا, فاطمه, سعادتی, ابوالفضل, عالمی خواه, الناز,

هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس خودکارآمدی شیمی دبیرستان(HCSS) در نمونه ای از دانش آموزان دبیرستانی بود.طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود و جامعه آماری آن را دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهر بجنورد تشکیل می داد. تعداد 268 نفر از این دانش آموزان با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و مقیاس خودکارآمدی شیمی دبیرستان(آیدین و یوزون تریاکی، 2009) را تکمیل کردند. تحلیل دا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید