نتایج جستجو برای پیچ داخل پدیکل

تعداد نتایج: 24041  

ژورنال: پژوهنده 2008
دکتر حسین نائب آقایی, , دکتر حمیدرضا خیاط کاشانی, , دکتر شیرزاد ازهری, , دکتر مسعود شابه پور, ,

سابقه و هدف: با توجه به اندیکاسیون کارگذاری پیچ های داخل پدیکل و آمار متفاوت فراوانی جاگذاری ناصحیح آن و عوامل مرتبط با آن در تحقیقات کشورهای خارجی به منظور تعیین فراوانی جاگذاری ناصحیح پیچ های داخل پدیکل و عوامل مرتبط با آن و نقش آن در پیش آگهی بیماران این تحقیق در مراجعین به بیمارستان امام حسین (ع) در سال های 1386- 1384 انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق با طراحی Case- Series انجام گرفت. کلیه بیم...

ژورنال: :پژوهنده 0
دکتر شیرزاد ازهری, azhari s associate prof., dept. of ne..., khayat kashani hr دکتر مسعود شابه پور, shabehpur m دکتر حسین نائب آقایی, naebaghaii h,

سابقه و هدف: با توجه به اندیکاسیون کارگذاری پیچ های داخل پدیکل و آمار متفاوت فراوانی جاگذاری ناصحیح آن و عوامل مرتبط با آن در تحقیقات کشورهای خارجی به منظور تعیین فراوانی جاگذاری ناصحیح پیچ های داخل پدیکل و عوامل مرتبط با آن و نقش آن در پیش آگهی بیماران این تحقیق در مراجعین به بیمارستان امام حسین (ع) در سال های 1386- 1384 انجام شد. مواد و روش ها: تحقیق با طراحی case- series انجام گرفت. کلیه بیم...

سید حامد حسینی نسب, فرزام فرهمند, محسن کرمی, محمدحسین کارگرنوین,

در این مطالعه، چندین مدل المان محدود خطی و غیر خطی از ستون مهره در حالت سالم و تثبیت شده مورد تحلیل قرار گرفته است. مدل سالم با استفاده از تصاویر سی تی اسکن توسعه یافته و پس از بررسی اعتبار آن، عمل تثبیت با استفاده از دو نوع ایمپلنت رایج شبیه سازی شده است. نتایج مدل ها، شامل رفتار بار- تغییر مکان و توزیع تنش در ساختارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین اثر تغییر در پارامترهای هندسی پدی...

ژورنال: :فصل نامه علمی پژوهشی مهندسی پزشکی زیستی 2005
سید حامد حسینی نسب, فرزام فرهمند, محمدحسین کارگرنوین, محسن کرمی,

در این مطالعه، چندین مدل المان محدود خطی و غیر خطی از ستون مهره در حالت سالم و تثبیت شده مورد تحلیل قرار گرفته است. مدل سالم با استفاده از تصاویر سی تی اسکن توسعه یافته و پس از بررسی اعتبار آن، عمل تثبیت با استفاده از دو نوع ایمپلنت رایج شبیه سازی شده است. نتایج مدل ها، شامل رفتار بار- تغییر مکان و توزیع تنش در ساختارهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین اثر تغییر در پارامترهای هندسی پدی...

محمدعلی اخوان بهابادی,

در این تحقیق مسأله چگالش فرئون 22 داخل لوله های افقی که در داخل آنها سیم پیچ نصب شده است به صورت تجربی مورد مطالعه قرار گرفته و اثرات ناشی از افزایش انتقال حرارت بررسی می شود. دستگاهی که در این بررسی مورد استفاده قرار می گیرد ، در واقع یک سیستم کامل تبرید تراکمی بخار مجهز به کلیه وسایل اندازه گیری مورد لزوم است. کندانسور این سیستم شامل چهار مبدل حرارتی از نوع لوله های هم محور می باشد که به صورت...

اسماعیلی جاه, علی اکبر, اعتمادی, سید رامین, شفایی زاده, احمد, صداقت نیا, مریم, کرمی, محسن,

پیش زمینه: استفاده از پیچ پدیکولار، یک روش متداول برای فیوژن ستون فقرات توراسیک و کمری در اصلاح دفورمیتی‌های ستون فقرات در کودکان است. در زمان جاگذاری، پیچ‌ها می‌توانند عوارضی را ایجاد کنند و هدف از این مطالعه بررسی صحت جاگذاری پیچ پس از عمل جراحی با سی‌تی‌اسکن در تعدادی از کودکان بود.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی، ۷ کودک زیر ۵ سال که به دلیل دفورمیتی ستون فقرات در دو مرکز درمانی تهران تحت ...

ژورنال: :نشریه دانشکده فنی 2000
محمدعلی اخوان بهابادی,

در این تحقیق مسأله چگالش فرئون 22 داخل لوله های افقی که در داخل آنها سیم پیچ نصب شده است به صورت تجربی مورد مطالعه قرار گرفته و اثرات ناشی از افزایش انتقال حرارت بررسی می شود. دستگاهی که در این بررسی مورد استفاده قرار می گیرد ، در واقع یک سیستم کامل تبرید تراکمی بخار مجهز به کلیه وسایل اندازه گیری مورد لزوم است. کندانسور این سیستم شامل چهار مبدل حرارتی از نوع لوله های هم محور می باشد که به صورت...

ژورنال: :مهندسی مکانیک مدرس 2008
محمدعلی اخوان بهابادی, حسین رمضان زاده,

در تحقیق حاضر، مطالعه آزمایشگاهی درباره ضریب انتقال حرارت در جریان جوششی داخل لوله افقی صاف و همچنین لوله های افقی دارای سیم پیچ داخلی انجام شده است. دستگاه مورد استفاده در این بررسی، نوعی سیستم تبرید تراکمی بخار مجهز به کلیه وسایل اندازه گیری مورد نیاز است. تست اواپراتور این سیستم لوله ای به قطر داخلی mm5/7 است که مبرد a134-r جاری در آن به وسیله گرمکن برقی گرم می شود. محدوده تغییرات سرعت جرمی ...

ژورنال: :مهندسی مکانیک مدرس 0
محمدعلی اخوان بهابادی, پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران ..., پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران,

در تحقیق حاضر، مطالعه آزمایشگاهی درباره ضریب انتقال حرارت در جریان جوششی داخل لوله افقی صاف و همچنین لوله های افقی دارای سیم پیچ داخلی انجام شده است. دستگاه مورد استفاده در این بررسی، نوعی سیستم تبرید تراکمی بخار مجهز به کلیه وسایل اندازه گیری مورد نیاز است. تست اواپراتور این سیستم لوله ای به قطر داخلی mm5/7 است که مبرد a134-r جاری در آن به وسیله گرمکن برقی گرم می شود. محدوده تغییرات سرعت جرمی ...

سابقه و هدف: ناحیه اتصالی توراکو لومبار(T11  تا L1) شایع ترین محل شکستگی در ستون فقرات است. روش جراحی این شکستگی ها به دو روش سگمان طویل و سگمان کوتاه انجام می شود که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. علاوه بر این دو روش، روش تغییر یافته سگمان کوتاه که شامل قرار دادن پیچ پدیکولار در مهره شکسته علاوه بر دو مهره مجاور سالم می­باشد هم معرفی گردیده است ولی میزان موفقیت این روش هنوز به وضوح ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید