نتایج جستجو برای کتاب درمانی

تعداد نتایج: 55514  

ژورنال: :بیهق، مجله کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار 2015
منصوره فیض آبادی,

ژورنال: :فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات 2008
ابراهیم سلمانی ندوشن, شفیع حبیبی, علیرضا اکبری,

زمینه: کتاب، جایگاه عرضۀ اندیشه‌های بکر از ژرفای تفکر و احساس است و چون از روح و روان گـوینده در شرایط خاص خود نشأت می‌گیرد در شرایط مشابه بر خواننده، اثر می‌گذارد؛ به مصداق «سخن کز دل برآید لاجرم بر دل نشیند». از آغاز، علت تألیف کتاب، راهنمایی و پرورش روح آدمی با هدف حفظ تجارب گذشتگان بوده است؛ آنچه که امروزه بدان «کتاب درمانی» می‌گویند. در فرهنگ قدیم و غنی ایران همواره از کتاب برای درمان مشکل...

ژورنال: :مطالعات روان شناسی بالینی 2015
نرگس هنردوست,

ژورنال: :سالمند 0
صغری قلی زاده, s gholi zadeh حمیدرضا خانکه, hamid reza khankeh university of soci..., f mohammadi,

اهداف: هدف اصلی این مطالعه، تعیین تاثیر کتاب درمانی بر میزان توانایی های خودمدیریتی سالمندان بود. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است. جامعه پژوهش شامل کلیه سالمندان 65 سال به بالای عضو کانون جهاندیدگان منطقه چهار شهر تهران بودند. نمونه شامل 60 نفر سالمند بود که با توجه به معیارهای ورود و خروج انتخاب شده بودند. اعضای نمونه با استفاده از جدول اعداد تصادفی در دو گروه مداخله (n=30) ...

ژورنال: :اخلاق در علوم و فناوری 0

زمینه: کتاب، جایگاه عرضۀ اندیشه های بکر از ژرفای تفکر و احساس است و چون از روح و روان گـوینده در شرایط خاص خود نشأت می گیرد در شرایط مشابه بر خواننده، اثر می گذارد؛ به مصداق «سخن کز دل برآید لاجرم بر دل نشیند». از آغاز، علت تألیف کتاب، راهنمایی و پرورش روح آدمی با هدف حفظ تجارب گذشتگان بوده است؛ آنچه که امروزه بدان «کتاب درمانی» می گویند. در فرهنگ قدیم و غنی ایران همواره از کتاب برای درمان مشکل...

امیری, شعله, بانکی, یاسمن, اسعدی, سمانه ,

 This research studied the efficacy of bibliotherapy in detachment anxiety and depression of children of divorced parents. Through random sampling 30 children were selected from 6to8- year-old children of divorced parents in Isfahan. Then, they were assigned to the experimental and control groups. The research design was a semi-experimental one pretest and posttest were administered to the cont...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

موضوع سلامت یکی از موضوعات مهم از بدو پیدایش بشر تا کنون بوده است و اندیشمندان، پزشکان و روان شناسان بسیاری در این راه قدم گذاشته اند تا با ارائه راهکارهای خود، سلامت آدمی را حفظ و بهبود بخشند. سلامت، حالت کامل خوب بودن از نظر جسمی، روانی و اجتماعی است. . اما هرگاه از سلامت بحث می شود بیشتر بعد جسمانی آن مد نظر قرار می گیرد و کمتر به سایر ابعاد آن توجه می شود در حالی که سلامت روانی نیز بخشی از...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید