نتایج جستجو برای کدگذاری متغیرهای طبقه‌ای

تعداد نتایج: 46116  
ژورنال: تدریس پژوهی 2018

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی پیش‌بینی‌پذیری موفقیت مهارت‌آموزان دانشگاه فرهنگیان در آزمون اصلح متغیرهای طبقه‌ای با استفاده از کدگذاری در رگرسیون چند متغیری می‌باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، از نوع همبستگی است. جامعه پژوهشی کلیه مهارت‌آموزان ماده 28 سال 94-95 دانشگاه فرهنگیان کشور است که تعداد آنها 2823 نفر می‌باشد. حجم نمونه 341 نفر تعیین شد. نمونه با استفاده از روش خوشه‌ا...

In this paper, a multi-stage Z-source inverter with high boost factor is proposed. The proposed topology by using the combination of a power supply and Z-source networks are increased the voltage. Regarding voltage increase capability over the wide range, good resistance against electromagnetic noise and immunities against shoot through (ST), this inverter can be used widely in the photovoltaic...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان فارس - دانشکده علوم پایه 1390

در این پایان نامه مفاهیم اساسی نظریه کدگذاری جبری را معرفی می کنیم. برای مثال ساختار جبری کدهای دوری و نوع خاصی از کدها به نام کد رید-سالمون که با rs(k,q ) معرفی می شود را بیان خواهیم کرد.این نوع از کدها روی میدان متناهی ? f?_qساخته می شوند . تعدادی از این عضوها در میدان متناهی اغلب به شکل p^m هستند که p یک عدد اول و m یک عدد صحیح مثبت است. روش های کدگذاری و کدگشایی در کدهای رید-سالمون را بیان...

مقدمه: به علت اهمیت داده‌های کددهی شده در فعالیت‌های مدیریت کیفیت، مدیریت کیس‌میکس، برنامه‌ریزی، بازاریابی، فعالیت‌های تحقیقاتی، پرداخت به ازای خدمت، پایش امنیت بیمار و توسعه ابزارهای حمایت تصمیمات بالینی، ضرورت رعایت عناصرکیفی کدگذاری بیش از پیش احساس می‌گردد. در این مطالعه اعتبار، کامل بودن و به هنگام بودن کدگذاری در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی مقایسه...

هدف این مقاله مطالعه دینامیک کدگذاری فوق چگال در مدل جینز کامینگنز به عنوان یک کانال کوانتومی است. ابتدا با معرفی مدل مورد نظر توصیف مختصری درباره کدگذاری چگال ارائه می‌کنیم. سپس با محاسبه ظرفیت کدگذاری چگال، اثر تعداد حالت‌های فوک کاواک بر مقدار بهینه کدگذاری چگال را بررسی کرده و نشان می‌دهیم چگونه مدل جیمزکامینگز که حاصل برهمکنش میدان و اتم است می‌تواند به عنوان یک کانال کوانتومی مؤثر در کدگذ...

چکیده میزان پایایی یک پژوهش علمی از مهم‌ترین شاخص‌های تأیید آن پژوهش است. اندازه‌ی بالای پایایی، در یک پژوهش (اغلب بالاتر از شصت درصد) به این معناست که چنانچه همان تحقیق، در زمان‌های دیگر انجام گیرد یا افراد دیگری آن را انجام دهند، نتایج مشابهی خواهد داشت. اگرچه کدگذاری داده‌های مصاحبه یکی از مهم‌ترین فرایندها، در پژوهش‌های سازمانی و پیمایش افکار عمومی است، مطالعات اندکی در مورد شیوه‌ی محاسبه‌...

مقدمه: استفاده از اطلاعات بیماران سرطانی هنگامی میسر است که این اطلاعات به طور صحیح سازماندهی و طبقه بندی گردد که این امر از طریق کدگذاری تشخیص­ها و اقدامات درمانی انجام می­شود. لذا هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان صحت کدگذاری نئوپلاسم­ها در بیمارستان سیدالشهداء اصفهان در سال 1390 بوده است. روش: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی بوده است جامعه پژوهش پرونده­های شش ماهه دوم سال 1390 بوده و ...

مقدمه: استفاده از اطلاعات بیماران سرطانی هنگامی میسر است که این اطلاعات به طور صحیح سازماندهی و طبقه بندی گردد که این امر از طریق کدگذاری تشخیص­ها و اقدامات درمانی انجام می­شود. لذا هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان صحت کدگذاری نئوپلاسم­ها در بیمارستان سیدالشهداء اصفهان در سال 1390 بوده است. روش: مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی بوده است جامعه پژوهش پرونده­های شش ماهه دوم سال 1390 بوده و ...

ژورنال: مدیریت سلامت 2008

Introduction: Every health organization life depends on its correct coding system. One of the best tools in collecting correct and valid data is to make a clinical coding and procedures. Clinical Coding policy and procedures, in face of personals changes causes stability, and continues the clinical coding and provide a frame for decision making and doing duties . Methods: This research was carr...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد 1390

هدف اصلی این پژوهش بررسی قضیه توسیع مک ویلیامز بوده که در 3 فصل تنظیم شده است. ابتدا در فصل اول به بیان تعاریف و مفاهیم مقدماتی می پردازیم. بخش های ابتدایی این فصل مفاهیم اولیه نظریه حلقه ها و مدول ها بوده و در انتهای فصل با بیان چند قضیه و لم، خواص حلقه های شبه فروبنیوسی و فروبنیوسی را(که ارتباط مستقیم با قضیه توسیع(هم ارزی) مک ویلیامز در فصل سوم دارند)، مورد بررسی قرار می دهیم. در فصل دوم، با...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود