نتایج جستجو برای کلمات کلیدی: بارش-رواناب

تعداد نتایج: 10619  

سید حسن زهرایى,

خاصیت ترکیب پذیری کلمات از جمله موضوعاتی است که در علم نحو روسی به هنگام بر رسی نحوهء ترکیب کلمات با یکدیگر مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد ویژگی ترکیب پذیری کلمات را می توان در دوسطح متفاوت زبان، یعنی در دو سطح معنا و دستور مشاهده نمود. زباشناسان روس خاصیت ترکیب پذیری کلمات را در درون "گروه واژه های وابستگی " مورد مطالعه و بررسی قرار داده و بر این اساس در درون تمامی گروه واژه های وابستگی، کلم...

ژورنال: ادب فارسی 2020

شعر فارسی در قرون چهارم و پنجم هجری در قیاس با شعر ادوار دیگر، آینۀ طبیعت است. شاعر این دوره بیشتر از عناصری سخن می‎گوید که مخاطب او، شاه و درباریان، آن‌ها را می‌بینند و می‌شناسند؛ از جملۀ این عناصر، منسوجات، انواع پارچه‌ها و جامه‌هایی است که چه بسا امروز نوع و نام آن‌ها در طیّ تاریخ تغییر یافته باشد، و «کردوانی» یکی از آن‌هاست که منسوجی است ضخیم و از جمله در صاف‌کردن شراب، بستن زخم و دوختن خیمه...

ژورنال: :نقد ادب معاصر عربی 0
علی نجفی ایوکی, زهرا وکیلی, نفیسه میرگلوی بیات,

چکیده نشانه شناسی علمی است که به بررسی نشانه های زبانی می پردازد، این نشانه ها در حقیقت ترکیبی از دو بخش صوت آوایی(دال) و معنا (مدلول) می باشد؛ سطح نخستین، جانب بیرونی زبان را شکل می دهد و سطح دیگر، القاگرِ معنا و اندیشه ای است که زبان در بر دارد. جستار حاضر می کوشد تا سرودۀ (کلمات سبارتاکوس الاخیره) أمل دنقل شاعر معاصر مصر(1940- 1983) را بر اساس اصول نشانه شناسی در دو محور افقی و عمودی نقد و تح...

ژورنال: :ادب پژوهی 2007
علی اشرف صادقی,

زبان فارسی، مانند همه زبانهای دنیا، مشمول تحول قرار می گیرد. کلمات از آغاز، وسط و پایان تحول می یابند. تحول پایانی و میانی کلمات رایج تر از تحولات آغازی هستند. در این مقاله به نوع خاصی از تحول کلمات فارسی اشاره شده که کمتر به آن پرداخته اند و آن حذف هجای اول کلمات است، مانند «رخت» به جای «درخت». این نوع تحول در گذر از فارسی میانه به فارسی دری نیز دیده می شود، مانند کلمه «هَشاگرد» که در فارسی به ...

ژورنال: :مطالعات بلاغی 0
عباسعلی وفایی,

زبان کارکردهای گوناگونی دارد و کارکرد آن با توجه به شگرد و مقاصد ‏گوینده متفاوت خواهد بود. زبان نوشتاری روزنامه با یک اثر علمی ـ تخصصی ‏دیگرگونه است. هم چنین زبان شاعرانه، بی شک با عناصری که در یک نوشته ی ‏ارجاعی مستقیم به کار می رود، یکسان نخواهد بود؛ حتّی، زبان شاعران یا ‏نویسندگان در یک موضوع واحد نیز تفاوت هایی خواهد داشت. این تفاوت ها در ‏استخدام واژگان و ترکیب و هم نشین سازی آن ها، خود را ...

Journal: :زبان و ادب فارسی 0

0

Journal: :فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران 0

چکیده: یکی از اجزای زیربنایی سیستم های تشخیص تصویری کلمات پایگاه داده هاست. هر سیستمی که در این زمینه طراحی گردد لاجرم می بایست از یک نوع پایگاه داده ها استفاده کند. بدیهی است چون موضوع مورد مطالعه در این سیستم ها شکل نوشتاری زبان های مختلف میباشد پس برای هر زبان مشخص پایگاه داده بخصوصی لازم است. زبانی که این مقاله بر آن متمرکز شده کردی است و در این مقاله مراحل مختلف چگونگی طراحی اولین پایگاه د...

ژورنال: منطق پژوهی 2017

کریپکی در کتاب مشهور «نامگذاری و ضرورت» مفهوم دلالت ثابت(rigid designation) را برای کلمات مفرد(singular terms) و به منظور رد نظریه های وصفی معرفی کرد؛ به این مضمون که یک کلمه دلالتگر، ثابت است اگر‌و‌تنها‍‌اگر در همه جهانهای ممکن بر یک چیز دلالت کند. او در سخنرانی سوم این مفهوم را به کلماتی که برای انواع‌طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند تعمیم داد.در باب اینکه این تعمیم چگونه خواهد بود بحثهای بسی...

سارا ابراهیمی, مریم شریفیان, وحید نجاتی,

فونت و رنگ از متغیرهای چاپی متن کتب درسی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر فونت و رنگ بر یادگیری فهرست کلمات است؛ بدین منظور که با شناسایی عوامل تأثیرگذار این متغیرها، بتوانیم از موانع موجود بر سر راه یادگیری کلمات بکاهیم. نمونه پژوهش شامل 101 نفر شرکت‌کننده بود که از طریق نمونه‌گیری در دسترس از میان دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی انتخاب شدند. از آزمون یادگیری کلامی به منظور بررسی یادآوری فوری و تأخ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید