× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای کیفیت بخشی آموزش

تعداد نتایج: 135661  
اعظم موحدی, حسن میرزا حسینی, مجید ضرغام حاجبی,

مقدمه: ازدواج یکی از مهم‎ترین تصمیماتی است که هر فرد در زندگی خود خواهد داشت. امری که اثرات عظیمی در زندگی فرد، خانواده و حتی اجتماع می‌تواند داشته باشد. لذا این پژوهش با هدف اثربخشی ایماگوتراپی بر ارتقای روابط زوجین انجام گرفته است. روش کار: جامعه آماری از مراجعان مرکز مشاوره آرامش شهر تهران در سال97 که در آزمون تعارض زناشویی نمرات بالاتر از 25کسب کرده اند. ح...

ژورنال: :فناوری آموزش 0
صادق نصری, دانشیار روان شناسی، دانشگاه تربیت دبی..., استادیار مدیریت بازاریابی، دانشگاه صن..., کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه ت...,

هدف این پژوهش شناسایی راه های کیفیت بخشی به آموزش های ضمن خدمت در دانشگاه شهید رجایی بوده است. این تحقیق یک تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی است و چون در نهایت پیشنهادهای کاربردی ارائه خواهد نمود در دسته­ی تحقیقات کاربردی قرار دارد. برای این منظور 5 شاخص نیازسنجی آموزشی، تدوین اهداف و محتوای آموزشی، راهبردهای یاددهی - یادگیری، شرایط و امکانات آموزشی، و ارزشیابی، و مؤلفه های آن­ها مورد بررسی قرار گ...

امین روستایی, سیدشهاب الدین طباطبایی, عفت سادات رباط جزئی, علیرضا محمدی آریا, فاطمه لچیانی, مبین هدایتی,

زمینه و هدف: کهنسالی دوره اجتناب‌ناپذیری از زندگی هر فرد است که شناخت و واکنش صحیح نسبت به آن می‌تواند کیفیت زندگی را بهبود بخشد. کیفیت زندگی خوب با شادکامی و کاهش استرس در ارتباط است. لذا هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مصون‌سازی در برابر استرس بر میزان شادکامی و کیفیت زندگی سالمندان استان مازندران بود. مواد و روش‌ها: روش پژوهش حاضر نیمه‌تجربیی و طرح آن از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گرو...

زهرا پاداش, محمد رضا عابدی, مریم‌السادات فاتحی زاده,

 هدف: محققان حوزه‌های روان شناختی، علوم زیستی و علوم اجتماعی به اهمیت نقش شادی در بهداشت روانی، سلامت جسمانی، کارآمدی، بهره‌وری و مشارکت اجتماعی اشاره نموده‌اند و به ارائه‌ی انواع روشهای افزایش شادی پرداخته‌اند. این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر شادکامی زنان و مردان متأهل شهر اصفهان پرداخته است. روش: این پژوهش تجربی از نوع میدانی است. جامعه آماری این پژوهش...

هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش حل مساله بر کیفیت زندگی و حل مسأله اجتماعی دختران تیزهوش ناموفق بود . روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ، پس آزمون و گروه گواه و پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان مقطع دوم متوسطه استعداد های درخشان کرج بودند. از بین 4 مدرسه فرزانگان ، یک مدرسه به طور تصادفی انتخاب شد . با مراجعه به پرونده مشاوره ای دانش آموزان تعداد 70 نفر تیز هوش ناموفق ...

ژورنال: مشاوره کاربردی 2013
ضرغام ضرغامیان, منصور سودانی, مهناز مهرابی زاده هنرمند,

هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش کسب معنا بر بهبود حیطه‌های کیفیت زندگی مادران دارای فرزند با نیاز ویژه شهر برازجان بود. نمونه اولیه این پژوهش شامل 222 نفر بودند که پس از اعلام آمادگی جهت شرکت در پژوهش، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی را تکمیل نمودند. از کسانی که نمره آنها در پرسشنامه کیفیت زندگی یک انحراف معیار پایین‌تر از میانگین بود 40 نفر به روش تصادفی انتخاب و مجدداَ به‌طور تصاد...

زارع هرفته, زینب, کیا, سمانه,

اهداف: خانواده کانونی است که بسیاری از آسیب ها و مسائل اجتماعی مانند طلاق، اعتیـاد، کودکـان خیابانی، کودک آزاری، فرار از خانه و ... از آن سر بر مـی آورد. بر اساس مطالب عنوان شده هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری  بر اضطراب و کیفیت زندگی  زنان سرپرست خانوار  شهرستان اردکان می باشد. مواد و روش ها:در این پژوهش آزمایشی با طرح دو گروهی (یک گروه آزمایش و یک گر...

برجعلی, احمد , زنجیران, شایسته , کراسکیان, آدیس,

 Background:The elderly are one of increasing social groups in the present communities which has gained importance with respect to the age pyramid of our country. The study purpose was evaluating the effectiveness of group logotherapy education on quality of life and general health in women of sanatorium. Methods: The population included all elderlies living in private sanatorium in city...

هدف از اجرای این تحقیق، بررسی اثر بخشی آموزش تفکر مثبت بر کیفیت زندگی زنان در شهرستان قشم بود. در این پژوهش از روش آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل و گمارش تصادفی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را 300 نفر از زنان مراجعه کننده به دو مرکز مشاوره شهرستان قشم تشکیل می دادند که60 نفر از آنها به طور تصادفی به دو گروه 30 نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابتدا از هر دو گروه کنترل و آ...

سمیه نجابت, مریم افضل خانی,

هدف این پژوهش، بررسی راهکارهای کیفیت بخشی به دوره­های آموزش ضمن خدمت کارکنان و معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان در سال90-1389 بوده است. پژوهش به شیوه توصیفی پیمایشی انجام شده است و به لحاظ هدف در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش، تمامی معلمان، کارکنان و کارشناسان اداره آموزش و پرورش شهرستان سمنان، به ترتیب مشتمل بر 1438معلم، 264 کارمند و30 نفر کارشناس بودند. حجم نمونه م...