نتایج جستجو برای گلمکان

تعداد نتایج: 64  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشگاه پیام نور مرکز تهران - دانشکده علوم 1386

چکیده ندارد.

در جهان امروز، کسب شخصیت اجتماعی وابسته به مشارکت و خارج شدن از دایرة فعالیت‌های شخصی در جهت توسعه امری ضروری است. از‌این‌روست که مشارکت زنان به‌منزلة بخش مهمی از نیروی توسعه و نابرابری جنسیتی به‌منزلة یکی از مسائل و مشکلات مهم‏ جامعه شناخته شده‏ است. زنان روستایی، به‌عنوان عناصر تأثیرگذار فضاهای روستایی، به علت ناآگاهی از حقوق خود تا حد زیادی در معرض این تبعیض قرار دارند. ازاین‌رو، هدف مطالعة ...

ژورنال: جغرافیای طبیعی 2020

مطالعه با هدف ارزیابی پتانسیل تاثیرات تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژی و عملکرد انگور صورت گرفته است. ابتدا مقادیر روزانه دما (حداقل ، حداکثر) و بارش روزانه براساس مدلHADCM3 در دوره پایه و آینده براساس سناریوهای واداشت تابشRCP8.5, RCP4.5 برای اقلیم آتی دوره (2020-2050) استخراج و با روش ﻋﺎﻣــﻞ ﺗﻐﻴﻴــﺮ3، ریزمقیاس شده است. سپس از داده های ایستگاه و خروجی های ریزمقیاس نمایی و به کارگرفتن شبکه عصبی پویا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم 1377

به منظور مشخص شدن موضع بیوسیستماتیکی رات شمال خراسان نمونه برداری از راتهای کوهپایه های اطراف مشهد با استفاده از تله های زنده گیر انجام گرفت و شناسایی در سه مرحله کاریولوژی، مورفولوژی و مورفومتری صورت گرفت . نتایج حاصل از کاریولوژی اینگونه با کاریوتیپ r.turkestanicus در کشورهای همجوار مقایسه شدند و از نظر مورفولوژیک و مورفومتریک نیز با گونه های rattus rattus و r.norvegicus مقایسه انجام شد. نتای...

علی اصغر کدیور, محمدعلی داوریار, مهدی وفایی,

    بر اساس آمار و گزارش­های سازمان جهانی گردشگری، امروزه جریان گردشگری به یکی از پررونق­ترین و گسترده­ترین فعالیت­های اقتصادی جهان تبدیل شده به طوری که در بیش از 150 کشور، یکی از پنج منبع اصلی درآمد و ارزآوری محسوب می­شود. در همین راستا فعالیت­های مربوط به میهمان­داری و پذیرایی گردشگران یکی از بخشهای اصلی اقتصاد گردشگری را تشکیل می­دهد که ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال و درآمد بویژه در نواحی ر...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1339

چکیده ندارد.

در این تحقیق کارایی یک روش نسبتاً جدید به نام متریک[1] در برآورد تبخیر و تعرق واقعی بر روی سه محدوده کشاورزی واقع در مجاورت ایستگاه­های سینوپتیک مشهد، گلمکان و قوچان مورد بررسی قرار گرفته است. برای انجام این کار از تصاویر سنجنده استر[2] استفاده شد. به دست آوردن تبخیر و تعرق در وضوح بالا  )قدرت تفکیک مکانی بالا) با کالیبراسیون داخلی[3]، یک مدل پردازش تصویر ماهواره ای برای محاسبه تبخیر و تعرق واقع...

ژورنال: علوم زمین 2012

منطقه تیار، جنوب شهر آمل واقع در البرز مرکزی دربردارنده یک افق گیاهی شامل 9 گونه ماکروفسیل گیاهی از راسته اکوئی‌ستال‌ها، فیلیکال‌ها، بنتیتال‌ها، سیکادال‌ها، گینکگوآل‌ها و کنیفرال‌ها است. با توجه به گونه‌های شاخص Equisetites beaniiو  Elatidesthomasiiسن آالنین- باژوسین برای این مجموعه ماکروفسیل گیاهی خاطر نشان می‌شود. این مجموعه قابل تطابق با مجموعه‌های گیاهی م...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1338

چکیده ندارد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید