× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای یاد دهی و یادگیری

تعداد نتایج: 788500  
پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده ریاضی 1392

چکیده: هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش و اهمیت استفاده از مثال های نقض در یادگیری و آموزش ریاضیات است و اینکه چگونه مثال های نقض می توانند به عنوان ابزاری توانمند در ایجاد تفکر خلاق ریاضی به کار گرفته شوند. در این پژوهش که به صورت توصیفی و کتابخانه ای ارائه می شود سعی شده است که مفاهیم کلی مثال های نقض و دیدگاه های مختلف در این زمینه مطرح گردد. بیان تعریف مثال نقض در ریاضیات و بررسی روش های تولید...

ژورنال: :پژوهش های آموزش و یادگیری 0
علیرضا شواخی, a.r shavvakhi عزت ا... نادری, e. naderi احمد عابدی, a. abedi,

در پژوهش حاضر، به منظور بررسی تأثیر سه رویکرد یاد دهی ـ یادگیری اکتشافی، تعاملی و انتقالی بر عملکرد یادگیری دانش آموزان در درس زیست شناسی، از طرح شبه تجربی با سه گروه (60=1n، 71=2n و 63=3n) بهره گیری شد تا به این سؤال پاسخ داده شود که: آیا عملکرد یادگیری دانش آموزانی که با این رویکردها آموزش دیده اند، با هم تفاوت معنادار دارند؟ جهت پاسخ به این سؤال، 194 دانش آموز نمونه تحقیق در سه گروه مورد مطا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1388

معرفت شناسی یا نظریه دانش، بنیادهای معرفت را تعریف می کند. معرفت شناسی با مفاهیم کلی و بنیادین شناخت سر و کار دارد. هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه معرفت شناسی ابوعلی سینا و استخراج دلالت های آن در زمینه فرایند یاددهی- یادگیری بود. روش این پژوهش کیفی و برای رسیدن به اهداف پژوهش از رویکرد تحلیلی، اسنادی استفاده شده است. شیوه تحلیلی در پی آن است تا شرح واضح و روشنی از یک موضوع در اختیار گذارد. مقول...

مهدی ایران نژاد پاریزی,

امروزه، مفاهیم یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده به عنوان دو مقوله مکمل ( و بعضاّ مرادف) در متون مدیریت مطرح می باشند.با توجه به تحولات شگرفی که در سال های آغازین هزاره سوم، دنیای کار را شدیداّ و به طور روز افزون تحت تأثیر قرار داده است،سازمان ها به منظور ادامه حیات و موفقیت در محیط جدید، باید تمهیداتی برای یادگیری بیندیشند و به عوامل محیطی پاسخ دهند. در این مقاله سعی شده است، با توضیح مدلهای تغ...

کریمیان, حسن,

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

ژورنال: :آینده پژوهی مدیریت 2002
مهدی ایران نژاد پاریزی,

امروزه، مفاهیم یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده به عنوان دو مقوله مکمل ( و بعضاّ مرادف) در متون مدیریت مطرح می باشند.با توجه به تحولات شگرفی که در سال های آغازین هزاره سوم، دنیای کار را شدیداّ و به طور روز افزون تحت تأثیر قرار داده است،سازمان ها به منظور ادامه حیات و موفقیت در محیط جدید، باید تمهیداتی برای یادگیری بیندیشند و به عوامل محیطی پاسخ دهند. در این مقاله سعی شده است، با توضیح مدلهای تغ...

ژورنال: اثر 1996
کریمیان, حسن,

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

میشل ویرالی, ناصرعلی منصوریان,

در آثار شعری بزرگ و فخیم دنیا، ریخت ازنظر ارزش، همسنگ محتواست. در میان ویژگی‌های صوری شعر، ویژگی‌های آوایی اهمیت خاصیدارند و در بالا بردن کیفیت شعر، نقش بسزایی ایفا می‌کنند. در ترجمة شعر، مترجم بایدهمپای انتقال محتوا، به ‌انتقال ریخت نیز توجه کند. ویژگی‌ها و ساختار‌های آواییخاص شعر که آن را از نثر متمایز می‌کند، دارای پیچیدگی‌ها و ظرافت‌هایی است که درترجمه توجه خاصی را می‌طلبد. در مقالة حاضر بر...