نتایج جستجو برای ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮ

تعداد نتایج: 14  
ژورنال: ریاضی و جامعه 2017

از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎیی ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ می‌سازد،ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می‌رود ﺑﻪ ﻃﻮری که ازﻫﺮ هزار نفر، پنج ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻮعی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ. یکی از روشﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن، ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎنی اﺳﺖ. ﻫﺪف از ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎنی، ازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن دی-إن-إی (DNA) ﺳﻠﻮلﻫﺎی آﻟﻮده و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ و تکثیر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺑ...

ژورنال: :نشریه ریاضی و جامعه 2015
علیرضا بابایی بندارتی,

از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎیی ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ می سازد،ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می رود ﺑﻪ ﻃﻮری که ازﻫﺮ هزار نفر، پنج ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻮعی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ. یکی از روشﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن، ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎنی اﺳﺖ. ﻫﺪف از ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎنی، ازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن دی-إن-إی (dna) ﺳﻠﻮلﻫﺎی آﻟﻮده و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ و تکثیر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺑ...

ژورنال: دانش آب و خاک 2016

ﺳﺮرﯾﺰﻫﺎ ﺑﻪ زه ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﺎده اﻧﺪا ﻪ ﮔﯿﺮی ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن در آﺑﺮاﻫ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﯾﺎ در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺪ ﺑﺎﺷﻨ ﺎ .ﺳﺮرﯾﺰﻫ ﻪ ی ﻟﺒ ﻣﯽ ﺗﯿﺰ ﻞ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑ ﻫﺎ ﻪ ذوزﻧﻘ ﺮه ، ی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ، ﻣﺜﻠﺜﯽ  داﯾ ،ای ای  ، و ﺳﻬﻤﻮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮری از ت Q Khn اﯾﻦ ﺳﺮرﯾﺰﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﺎر =  ﻣﯽ ﺑﯿﺎن  ﺷﻮد .در اﯾﻦ  n  ﺗﻮان ً ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺪ ﮐﻨ  و ﻋﺪد ﻏﯿﺮﺻﺤﯿﺢ ﺖ ﻫ...

زمینه و هدف: دیابت عامل خطر مهمی برای بیماری‌های قلبی به شمار می‌آید. نوروپاتی قلبی یکی از عوارض دیابت می‌باشد که احتمال دارد بتواند ادراک درد انفارکتوس را مختل نماید. مطالعه حاضر به منظور بررسی مقایسه‌ای درد درک شده انفارکتوس میوکارد در افراد مبتلا و غیر مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد. مواد و روش‌ها: در این پژوهش تحلیلی- مقطعی، ۱۸۰ بیمار بستری با تشخیص انفارکتوس میوکارد در دو گروه بیماران مبتل...

ژورنال: :دانش آب و خاک 0
حسین شریعتی, گروه مهندسی آب دانشگاه فردوس مشهد سعی..., گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد,

ﺳﺮرﯾﺰﻫﺎ ﺑﻪ زه ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﺎده اﻧﺪا ﻪ ﮔﯿﺮی ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن در آﺑﺮاﻫ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﯾﺎ در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺪ ﺑﺎﺷﻨ ﺎ .ﺳﺮرﯾﺰﻫ ﻪ ی ﻟﺒ ﻣﯽ ﺗﯿﺰ ﻞ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑ ﻫﺎ ﻪ ذوزﻧﻘ ﺮه ، ی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ، ﻣﺜﻠﺜﯽ  داﯾ ،ای ای  ، و ﺳﻬﻤﻮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮری از ت q khn اﯾﻦ ﺳﺮرﯾﺰﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﺎر =  ﻣﯽ ﺑﯿﺎن  ﺷﻮد .در اﯾﻦ  n  ﺗﻮان ً ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺪ ﮐﻨ  و ﻋﺪد ﻏﯿﺮﺻﺤﯿﺢ ﺖ ﻫ...

ژورنال: دانش آب و خاک 2016
امیر حسین ناظمی, رضا دلیر حسن نیا, علی اشرف صدرالدینی, محمد رضا حامی کوچه باغی,

از دﯾﺪﮔﺎه رﯾﺎﺿﯽ راﺑﻄﻪ ﻮ ﻓﺎﺋ- ﻦ ﭘﻨﻤ-  ﺚ ﻣﻮﻧﺘﯿ ﻊ ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺗﺎﺑ را ، ﻫﻤﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ   ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد دارد .ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻤﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻣﯽ دارای دو ﻣﺠﺎﻧﺐ اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی اﺳﺖ .ﻣﺠﺎﻧﺐ ﻋﻤﻮدی ﺑﺮای ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد رخ  دﻫﺪ وﻟﯽ ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔﯽ در ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﺑﯿن ﯿ ﮔﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺎد اﺳﺖ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻤﺖﻫﺎ  در راﺑﻄﻪ ه ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎد ﻣﯽ ﻗﺮار    ﻣﯿﺰان ﺗﺒﺨﯿﺮ و ﺗﻌﺮق اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ، ﻣﺠﺎﻧﺐ ﻋﻤﻮدی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد از ﺻ...

زﻣﯿﻨﻪ و اﻫﺪاف: ﺷﯿﺮ و ﻓﺮاورده ﻫﺎی آن ﺑﻪ ویﮋه ﭘﻨﯿﺮ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ وﺳﯿﻌﯽ از اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻏﺬایﯽ اﻧﺴﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺟﺰو ﻣﻮاد ﻏﺬایﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻧﻈﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر, در ایﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺰان‬ ‫آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﻨﯿﺮﻫﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﻟﯿﻘﻮان ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻔﺮم و اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.‬ ‫ روش ﺑﺮرﺳﯽ: ﺗﻌﺪاد100 ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻃﻮل ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮاﻏﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری و در ﺷﺮایﻂ اﺳﺘﺮیﻞ ﺑﻪ‬ ‫آزﻣﺎیﺸﮕﺎه ﻣﻮ...

ژورنال: :پرستاری داخلی - جراحی 0
شهلا خسروان, khosravan sh gonabad university of me..., tolidei-ie hr social development &amp..., sayah b social development & heal..., maleki f social development & hea..., saber n social development & heal...,

زمینه و هدف: دیابت عامل خطر مهمی برای بیماری های قلبی به شمار می آید. نوروپاتی قلبی یکی از عوارض دیابت می باشد که احتمال دارد بتواند ادراک درد انفارکتوس را مختل نماید. مطالعه حاضر به منظور بررسی مقایسه ای درد درک شده انفارکتوس میوکارد در افراد مبتلا و غیر مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد. مواد و روش ها: در این پژوهش تحلیلی- مقطعی، ۱۸۰ بیمار بستری با تشخیص انفارکتوس میوکارد در دو گروه بیماران مبتل...

ژورنال: دنیای میکروب ها 2016

سابقه و هدف: اشریشیا کلی یوروپاتوژن (UPEC) یکی از مهمترین باکتری های بیماری زاست که باعث عفونت مجاری ادراری می شود و هنوز هیچ واکسن انسانی علیه آن ساخته نشده است. هدف از این مطالعه، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی بیان پروتئین ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ PapG  به همراه پروتئین لنگری لاکتوباسیلوس به نام AcmA در اشریشیا کلی می باشد. ﻣﻮاد و روشﻫﺎ: ژن کدکننده PapG...

ژورنال: دنیای میکروب ها 2016

سابقه و هدف: اشریشیا کلی یوروپاتوژن (UPEC) یکی از مهمترین باکتری های بیماری زاست که باعث عفونت مجاری ادراری می شود و هنوز هیچ واکسن انسانی علیه آن ساخته نشده است. هدف از این مطالعه، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی بیان پروتئین ﻧﻮﺗﺮﮐﯿﺐ PapG  به همراه پروتئین لنگری لاکتوباسیلوس به نام AcmA در اشریشیا کلی می باشد. ﻣﻮاد و روشﻫﺎ: ژن کدکننده PapG...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود