× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

نتایج جستجو برای ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺷﺪت ﭘﺮﺗﻮ

تعداد نتایج: 20  
ژورنال: ریاضی و جامعه 2017

از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎیی ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ می‌سازد،ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می‌رود ﺑﻪ ﻃﻮری که ازﻫﺮ هزار نفر، پنج ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻮعی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ. یکی از روشﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن، ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎنی اﺳﺖ. ﻫﺪف از ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎنی، ازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن دی-إن-إی (DNA) ﺳﻠﻮلﻫﺎی آﻟﻮده و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ و تکثیر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺑ...

ژورنال: :نشریه ریاضی و جامعه 2015
علیرضا بابایی بندارتی,

از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎیی ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ می سازد،ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می رود ﺑﻪ ﻃﻮری که ازﻫﺮ هزار نفر، پنج ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻮعی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ. یکی از روشﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن، ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎنی اﺳﺖ. ﻫﺪف از ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎنی، ازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن دی-إن-إی (dna) ﺳﻠﻮلﻫﺎی آﻟﻮده و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ و تکثیر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺑ...

ژورنال: مطالعات سیاسی 2012
رضا صولت, علیرضا ازغندی,

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رواﺑﻂ اﯾﺮان و ﺗﺮﮐﯿﻪ در درون ﺗﺤﻮﻻت اﺧﯿﺮ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب و ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺮ رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش دارد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎزی رﺋﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺎزه اﻧﮕﺎری از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی آﻧﺎرﺷﯽ دوﺳﺘﯽ، رﻗﺎﺑﺖ ﯾﺎ دﺷﻤﻨﯽ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﺎد ﺷﺪه را در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در رواﺑﻂ دو ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ رﻫﯿﺎﻓﺖ رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮﮔﺬاری ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎدی ﻗﺪرت...

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﺳﺘﻮنﻓﻘﺮات، ﻗﻮسﮐﻤﺮی اﺳﺖ و ﮐﻤﺮدرد ﯾ ﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮارض آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﺮﺑـﻮط  ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮات ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ و ﯾ ﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ آب درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﺷـﺪت  درد و   ﺗـﺎ 18  ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل (ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﺳـﻨﯽ 21  ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ و 22)  ﻧﻔﺮ65 ﻟﻮردوز ﮐﻤﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﻮد .ﺗﻌﺪاد  ﻫﻔﺘـﻪ ) ﻫﻔﺘـﻪ اﯾـﯽ  ﺳـﻪ 12  ﺳﺎل داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﮐﺖ ...

ژورنال: دانش آب و خاک 2016

ﺳﺮرﯾﺰﻫﺎ ﺑﻪ زه ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﺎده اﻧﺪا ﻪ ﮔﯿﺮی ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن در آﺑﺮاﻫ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﯾﺎ در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺪ ﺑﺎﺷﻨ ﺎ .ﺳﺮرﯾﺰﻫ ﻪ ی ﻟﺒ ﻣﯽ ﺗﯿﺰ ﻞ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑ ﻫﺎ ﻪ ذوزﻧﻘ ﺮه ، ی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ، ﻣﺜﻠﺜﯽ  داﯾ ،ای ای  ، و ﺳﻬﻤﻮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮری از ت Q Khn اﯾﻦ ﺳﺮرﯾﺰﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﺎر =  ﻣﯽ ﺑﯿﺎن  ﺷﻮد .در اﯾﻦ  n  ﺗﻮان ً ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺪ ﮐﻨ  و ﻋﺪد ﻏﯿﺮﺻﺤﯿﺢ ﺖ ﻫ...

زمینه و هدف: دیابت عامل خطر مهمی برای بیماری‌های قلبی به شمار می‌آید. نوروپاتی قلبی یکی از عوارض دیابت می‌باشد که احتمال دارد بتواند ادراک درد انفارکتوس را مختل نماید. مطالعه حاضر به منظور بررسی مقایسه‌ای درد درک شده انفارکتوس میوکارد در افراد مبتلا و غیر مبتلا به دیابت نوع دو انجام شد. مواد و روش‌ها: در این پژوهش تحلیلی- مقطعی، ۱۸۰ بیمار بستری با تشخیص انفارکتوس میوکارد در دو گروه بیماران مبتل...

ﻣﺠﻴﺪ ﻣﺴﻌﻮدی ﻓﺮد,

ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺎرﺳﻲ  ﺟﺮاﺣﺎت ﺗﺎﻧﺪون و ﻟﻴﮕﺎﻣﺎن و ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﻧﺮم اﺳﺐ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﻳﺠﺎد ﻟﻨﮕﺶ ﺑﺨﺼﻮص در اﻧﺪام ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻗﺪاﻣﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. اوﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش آﺳﺎن، دﻗﻴﻖ، ﺑﻲ ﺧﻄﺮ و ﻏﻴﺮ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﻋﻮارض ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻣﺤﻞ ﺑﺮوز ﺟﺮاﺣﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮم، ﺷﺪت آﺳﻴﺐ و روﻧﺪ ﺗﺮﻣﻴﻢ را ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داد. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺮور ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮ ﺳ...

ژورنال: :دانش آب و خاک 0
حسین شریعتی, گروه مهندسی آب دانشگاه فردوس مشهد سعی..., گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد,

ﺳﺮرﯾﺰﻫﺎ ﺑﻪ زه ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی ﺳﺎده اﻧﺪا ﻪ ﮔﯿﺮی ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن در آﺑﺮاﻫ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﯾﺎ در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽ ﺪ ﺑﺎﺷﻨ ﺎ .ﺳﺮرﯾﺰﻫ ﻪ ی ﻟﺒ ﻣﯽ ﺗﯿﺰ ﻞ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑ ﻫﺎ ﻪ ذوزﻧﻘ ﺮه ، ی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ، ﻣﺜﻠﺜﯽ  داﯾ ،ای ای  ، و ﺳﻬﻤﻮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯽ دﺑﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﺒﻮری از ت q khn اﯾﻦ ﺳﺮرﯾﺰﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺒﺎر =  ﻣﯽ ﺑﯿﺎن  ﺷﻮد .در اﯾﻦ  n  ﺗﻮان ً ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﺪ ﮐﻨ  و ﻋﺪد ﻏﯿﺮﺻﺤﯿﺢ ﺖ ﻫ...

آموزش حرفه‌ای حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی به نیروهای دریایی در زمان صلح، پیش‌شرط اساسی رفتار صحیح در زمان مخاصمه مسلحانه و ابزاری برای ترمیم آلام قربانیان، نجات انسانیت و اجرای یک جنگ قانونمند می‌باشد. آموزش حقوق مخاصمه مسلحانه دریایی به نیروهای دریایی به عنوان ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﭘﺎﯾﻪای است که نه تنها موجبات ترویج و تقویت حقوق مخاصمه را فراهم می-آورد بلکه منجر به ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و حفظ تمامیت ارضی جمهوری ...

نقشبندی, نبات, وزیری, سمیرا,

زﻣﯿﻨﻪ و اﻫﺪاف: ﺷﯿﺮ و ﻓﺮاورده ﻫﺎی آن ﺑﻪ ویﮋه ﭘﻨﯿﺮ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ وﺳﯿﻌﯽ از اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻏﺬایﯽ اﻧﺴﺎن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ‬ ‫ﺟﺰو ﻣﻮاد ﻏﺬایﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﻧﻈﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر, در ایﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺰان‬ ‫آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﻨﯿﺮﻫﺎ ﻣﺤﻠﯽ ﻟﯿﻘﻮان ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻔﺮم و اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.‬ ‫ روش ﺑﺮرﺳﯽ: ﺗﻌﺪاد100 ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻃﻮل ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮاﻏﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری و در ﺷﺮایﻂ اﺳﺘﺮیﻞ ﺑﻪ‬ ‫آزﻣﺎیﺸﮕﺎه ﻣﻮ...