نتایج جستجو برای ﻧﻘﺎط ﻣﺆﺛﺮ

تعداد نتایج: 32  
ژورنال: ریاضی و جامعه 2017

از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎیی ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ می‌سازد،ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می‌رود ﺑﻪ ﻃﻮری که ازﻫﺮ هزار نفر، پنج ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻮعی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ. یکی از روشﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن، ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎنی اﺳﺖ. ﻫﺪف از ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎنی، ازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن دی-إن-إی (DNA) ﺳﻠﻮلﻫﺎی آﻟﻮده و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ و تکثیر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺑ...

ابوالقاسم امیر احمدی, بهار گلکار استادی, مهناز ناعمی تبار,

چکیده منطقه باجگیران به دلیل شرایط جغرافیایی از جمله مناطق مستعد برای وقوع زمین لغزش است. ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از اﯾﻦ پژوهش اولویّت ­بندی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش و  پهنه بندی خطر وقوع زﻣﯿﻦ ﻟﻐﺰه در منطقه می­ باشد. بدین منظور بعد از انجام مطالعات کتابخانه­ای و تهیّه نقشه پراکندگی لغزش منطقه از ده پارامتر تاثیر گذار شامل ارتفاع، بارندگی، شیب، جهت شیب، شکل شیب، فاصله از آبراهه، فاصله از جاده، فاصله از گسل،...

ژورنال: :نشریه ریاضی و جامعه 2015
علیرضا بابایی بندارتی,

از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎیی ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ می سازد،ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، دوﻣﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر می رود ﺑﻪ ﻃﻮری که ازﻫﺮ هزار نفر، پنج ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻧﻮعی از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼﺳﺖ. یکی از روشﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن، ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎنی اﺳﺖ. ﻫﺪف از ﭘﺮﺗﻮ درﻣﺎنی، ازﺑﯿﻦ ﺑﺮدن دی-إن-إی (dna) ﺳﻠﻮلﻫﺎی آﻟﻮده و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رﺷﺪ و تکثیر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻘﺎط ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺎﺑ...

دینخوان هو, علی برهان زاده,

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ ایرا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از نفاط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ داﺧﻠﻲ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺳـﺘﺮاﺗﮋیﻫـﺎﻳﻲ در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ SWOT ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑـﺎ دو روش ﺗﺎﭘﺴـﻴﺲ ﻓﺎزی و QSPM رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ. اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی بازاریابی و فروش ﭘﺴﺘﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋ...

ژورنال: :فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی 2015
علی برهان زاده, دینخوان هو,

در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺻﺎدرات ﭘﺴﺘﻪ ایرا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از نفاط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ داﺧﻠﻲ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﺳـﺘﺮاﺗﮋیﻫـﺎﻳﻲ در ﻗﺎﻟـﺐ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ swot ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی ﻛﻠﻴﺪی ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑـﺎ دو روش ﺗﺎﭘﺴـﻴﺲ ﻓﺎزی و qspm رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺷﺪﻧﺪ. اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﺿﻌﻒ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی بازاریابی و فروش ﭘﺴﺘﻪ ﺻﺎدراﺗﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋ...

هر منطقه پتانسیل محدودی در جذب گردشگر دارد، که این محدودیت‌ها را بیشتر با مفهوم ظرفیت ‌برد تعیین می‌کنند. داده‌های لازم برای برآورد ظرفیت برد گردشگری در پارک‌ملی و پناهگاه حیات‌وحش قمیشلو، از طریق مطالعه‌ میدانی، پرسش‌نامه، آمار آب و هوایی ایستگاه هواشناسی نجف‌آباد و نیز نظر کارشناسان جمع‌آوری ‌شد. پس از شناسایی پهنه‌های تفرجی از شاخص‌های ظرفیت برد در قالب پرسش‌نامه استفاده شد. اطلاعات محیطی، ا...

شرایط ژئوپلیتیکی و وجود منابع عظیم گازی ایجاب می‌کند که ایران به بزرگترین صادر کننده گاز در جهان تبدیل شود اما این مهم تا کنون محقق نشده است. مسأله اصلی اﯾﻦ تحقیق بررسی ﭼﺮایی استفاده نکردن اﯾﺮان از موقعیت ژئوپلیتیکی و ذخایر عظیم گازی و ناکامی در بازی‌های منطقه‌ای و جهانی در عرصه صادرات گاز است.این تحقیق که به شیوه توصیفی – تحلیلی تلاش کرده است ضمن تبیین مسأله فوق به ریشه‌یابی موضوع بپردازد.تحقق...

حسن یگانه, صدیقه زارع کیا, علی احسانی, فرهنگ جعفری, نیلوفر زارع,

هر یک از گونه‌‏های مرتعی در ماه‌های فصل چرا و سالهای مختلف تولید معینی دارند. بدون شناخت ویژگیهای تولیدی گیاهان یک مرتع در طول دوره چرا، برنامه‏ریزی و مدیریت مرتع و دام مقدور نمی‏باشد. بنابراین شناخت تولید سالانه و ماهانه تیپ­های مختلف مرتعی اساساً برای مدیریت کارآمد و مؤثر مراتع ضروریست. ﺍﻳـﻦ ﻣﻬﻢ ﺑـﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴـﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﮔﻴﺎﻫـﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎﻱ ﺍﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺁنها به­ویژه ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ‫ﺳـ...

ژورنال: فناوری آموزش 2015

هدف این پژوهش ارائه الگویی جهت پیش­بینی عملکرد و افزایش کارایی و موفقیت یادگیری دانشجویان در یک محیط آموزشی با استفاده از داده­کاوی است. با تکیه به روش­های کتابخانه­ای و پرسشنامه­ای و مشاوره با افراد خبره تعدادی از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗأﺛﯿﺮﮔﺬار در ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن شناسایی شد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻧﺘﺨﺎب وﯾﮋﮔﯽ، مؤثرترین آنها اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و برای روشن­تر شدن روابط بین ویژگی­های انتخاب شده، ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪی ﻓﺎزی ﺑﺮ روی...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود