نتایج جستجو برای ������ RegCM4

تعداد نتایج: 56  

این پژوهش به‌منظور تعیین روش برتر پس‌پردازش آماری بر بارش حاصل از اجرای الگوی RegCM4 در شمال ‌غرب انجام گرفت. داده‌های مورد ‌نیاز اجرای الگوی RegCM4 شامل داده‌های بازتحلیل وضع جوی (NNRP1)، داده‌های دمای سطح دریا (SST) و داده‌های سطح زمین (SURFACE) از مرکز ICTP دریافت شد. به‌منظور اجرای این الگو، آزمون تعیین طرحوارة همرفت و جداسازی افقی مناسب انجام گرفت که با استناد به آن، طرحوارة Kuo به نسبت دو...

ژورنال: فیزیک زمین و فضا 2015

هدف این پژوهش بررسی کارایی مدل اقلیمی RegCM4 در شبیه‌سازی بارش دورۀ سرد (سپتامبر تا فوریه) سال‌های 1990 تا2010 در جنوب غرب ایران (استان فارس) از طریق ریزمقیاس نمایی دینامیکی داده‌های دوباره تحلیل‌شدۀ مراکز ملی پیش‌بینی محیطی مرکز ملی پژوهش جوی (NCEP/NCAR) با تفکیک افقی 5/2 × 5/2 درجه است. داده‌های شرایط مرزی از مرکز بین‌المللی فیزیک نظری و بارش دیدبانی ماهانه از ادارۀ کل هواشناسی استان فارس اخذ...

2015
Mujtaba Hassan, Shaofeng Jia, Waheed Iqbal, Rashid Mahmood, Anthony R. Lupo,

We assessed the present and future climatologies of mean summer monsoon over South Asia using a high resolution regional climate model (RegCM4) with a 25 km horizontal resolution. In order to evaluate the performance of the RegCM4 for the reference period (1976–2005) and for the far future (2070–2099), climate change projections under two greenhouse gas representative concentration pathways (RC...

Journal: :پژوهش های جغرافیای طبیعی 0
نوذر قهرمان, دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی،..., استادیار گروه پژوهشی تغییر اقلیم پژوه..., دانشیار پژوهشکدة هواشناسی و علوم جو ص..., دانشجوی دکتری هواشناسی کشاورزی، گروه ...,

introduction the main perspective in seasonal prediction of precipitation is presentation of a qualitative prediction for upcoming seasons. the information gained from such predictions can be used for decision making in various disciplines such as agriculture, water management and hydropower production. besides, it can help us reduce the adverse effects of climatic changes like drought and floo...

ژورنال: ژئوفیزیک ایران 1394
ایمان بابائیان, جواد بذرافشان, زهرا آقا شریعتمداری, صدیقه لوک‌زاده, نوذر قهرمان,

پیش‌بینی‌‌های فصلی بارش در تصمیم‌گیریهای مدیریتی در بخشهای کشاورزی و منابع آب و نیز ارزیابی و پایش پدیده‌‌های فرین نظیرخشکسالی و سیل اهمیت ویژه‌‌ای دارد. در این تحقیق بهمنظور ارزیابی کارایی مدل RegCM4در پیش‌بینی بارش ماهانه، فصلی و سالانه در چند ایستگاه منتخب شمال غرب کشور و همچنین بررسی میزان دقت پیش‌بینیها بعد از پس‌پردازش روی برون‌داد مدل، مدل در دوره 30 ساله 1982 تا 2011 با طرحوارة بارش کوK...

سابقه و هدف: مدل سازی اقلیم منطقه‌ای برای ریزمقیاس نمایی به داده‎های شرایط مرزی از یک مدل گردش کلی نیازمند است. مدل سازی اقلیمی منطقه‌ای نیز در واقع یک روش زیر مقیاس نمایی دینامیکی است. هدف از این پژوهش بررسی عملکرد طرحواره‌ی سطح CLM4.5 جفت شده در مدل اقلیمی منطقه‌ای RegCM4 در برآورد مؤلفه‌های بودجه‌ی انرژی و آبی با استفاده از سناریوی جدید RCP (RCP4.5) در محدوده‌ی دشت تویسرکان است. بدین منظور م...

ژورنال: :پژوهشهای جغرافیای طبیعی 2015
نوذر قهرمان, ایمان بابائیان, مجید آزادی, صدیقه لوک زاده,

این پژوهش به منظور تعیین روش برتر پس پردازش آماری بر بارش حاصل از اجرای الگوی regcm4 در شمال غرب انجام گرفت. داده های مورد نیاز اجرای الگوی regcm4 شامل داده های بازتحلیل وضع جوی (nnrp1)، داده های دمای سطح دریا (sst) و داده های سطح زمین (surface) از مرکز ictp دریافت شد. به منظور اجرای این الگو، آزمون تعیین طرحوارة همرفت و جداسازی افقی مناسب انجام گرفت که با استناد به آن، طرحوارة kuo به نسبت دو ط...

ژورنال: فیزیک زمین و فضا 2017

هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی حساسیت مدل RegCM4 به طرحواره‌های بارش همرفتی در مدل‌سازی بارش‌های بهاره در محدودۀ خاورمیانه و شمال‌غرب ایران است. از مجموعه خروجی‌های حاصل از اجرای مدل، مقادیر بارش بزرگ مقیاس و مقادیر بارش همرفتی به‌عنوان متغیرهای اصلی جهت بررسی تأثیر انواع طرحواره‌های همرفتی شامل امانوئل، گرل و کو انتخاب شدند. ارزیابی خطای مدل‌سازی، از طریق مقایسۀ مقادیر بارش بزرگ‌مقیاس و بارش همرفت...

Convection as a short-term and long-term atmospheric processes that affect the climate and weather system, has been much studied. In this study, different types of parameterizing convection in precipitation field will be assessed in fourth version of the dynamic model of regional climate (RegCM4). The simulations are conducted for 2004 with 60*60 km grid spacing in mother domain, then the North...

In this study, precipitation simulated annual and seasonal in East and North-East of Iran ,in 1987-2011, by using RegCM4 dynamic model in two case; with and without using post-processing technique. The required data for RegCM4 model with NetCDf format, received from ICTP center. For the implementation of the main dynamic model, Convective precipitation test scheme and the horizontal resolution,...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید