نتایج جستجو برای: �������������� (CAT)

تعداد نتایج: 34983  

Journal: :bulletin of the iranian mathematical society 2014
bijan davvaz murat alp

in this paper‎, ‎we give the notions of crossed polymodule and cat$^1$-polygroup‎ ‎as a generalization of loday's definition‎. ‎then‎, ‎we define the pullback cat$^1$-polygroup and we obtain some results in this respect‎. ‎specially‎, ‎we prove that by a pullback cat$^1$-polygroup we can obtain a cat$^1$-group‎.

Journal: :iranian journal of microbiology 0
k oskouizadeh department of clinical sciences, faculty of veterinary medicine, shahid chamran university of ahvaz, ahvaz, iran. t zahraei-salehi microbiology faculty of veterinary medicine, university of tehran, tehran, iran. sj aledavood clinical sciences, faculty of veterinary medicine, university of tehran, tehran, iran.

background and objectives : bartonella species are being recognized as increasingly important bacterial pathogens in veterinary and human medicine. these organisms can be transmitted by an arthropod vector or alternatively by animal scratches or bites. the objectives of this study were to identify contamination of cat's saliva and nail with b. henselae as a causative role to infect human in a s...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تفرش - دانشکده ریاضی 1390

در این پایان نامه به مطالعه و تحقیق درباره فضاهای متریک ژئودزیک پرداخته ، دراین راستا فضاهای متریک ژئودزیک با خاصیت (cat(k را معرفی کرده و به بررسی ویژگی های خاص این فضاها می پردازیم و بویژه درمورد ویژگی های فضاهای cat(1) و cat(0 مطالعه می کنیم ، و نشان می دهیم که این فضاها دارای خواص مشابه به فضای هیلبرت می باشند و آن را به عنوان تعمیم متریک فضاهای هیلبرت می شناسیم . در ادامه نگاشت های چند مق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده ریاضی 1393

در این پایان نامه نشان می دهیم که نتایج نقاط ثابت اخیر در فضاهای cat(0) تحت شرایط کرانداری مناسب برای فضاهای cat(1) و برای هر فضای cat(k) برقرار است. همچین مفهومی جدید از همگرایی در فضای ژئودزیک به نام دلتا همگرایی را معرفی می کنیم. و برخی خواص هندسی فضای cat(0) را نیز بررسی می کنیم

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم پایه 1391

به اثبات قضیه های همگرایی قوی برای نگاشت های نا انبساطی چند مقداری می پردازیم . به طوری که شامل قضیه های همگرایی قوی کرک در فضای ‎$ cat(0) $‎ می باشد.قضیه حقیقتا حاوی یک نتیجه از جونگ برای فضای هیلبرت می باشد . سپس ما نتیجه تقریبی برای یک نقطه ثابت مشترک از خانواده شمارش پذیر از نگاشت های نا انبساطی تک مقداری و نگاشت های نا انبساطی به هم پیوسته بدست می آوریم .

Journal: :iranian journal of veterinary research 2016
c. debnath t. mitra a. kumar i. samanta

in recent times increasing occurrence of dermatophytosis, especially among the school children in eastern india was evidenced along with increased tendency of keeping companion animals such as dogs and cats. this study was undertaken to detect the occurrence of dermatophytes with antifungal susceptibility among the companion animals. a total of 1501 healthy companion animals comprising 1209 dog...

Journal: :iranian journal of veterinary research 2010
h. salci a. s. bayram n. celimli g. u. calıskan o. s. gorgul

the objective of this study was to assess the etiology, diagnosis, treatment methods, surgical findings, postoperative results and necropsy findings of seventeencases of thoracic traumaby evaluating medical records. a car accident, falling down, stabbing and bites were identified asthe causes of trauma. diagnosed pathologies in the cases included pneumothorax, hemothorax, pulmonary contusion, l...

Journal: :iranian journal of public health 0
m.emami m.moghadami

twenty patients, a family, their neighbors, and friends; with lesions suspicious of ringworm infection, were referred to us within a period of 80 days. the source of infection was found to be 3 persian cats (a mother and two kittens) living with the family. the cats had multiple lesions around their nose and on abdomen which reveales the prevalence of cutaneous fungi both on direct microscopic ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی 1393

گیاه اطلسی (petunia hybrida) گیاهی زینتی و گلدار می باشد که دارای ارقام گلدانی و ارقام مناسب جهت کاشت در فضای سبز است. اطلسی گیاهی متحمل به خشکی است، بنابراین احتمالاً آنزیم های آنتی اکسیدانت، از جمله کاتالازcat)) و سوپراکسید دیسموتاز ((cu/zn-sod به عنوان محافظت کننده های اکسیداتیو در گیاه اطلسی، در شرایط تنش خشکی وارد عمل می شوند. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر تنش خشکی بر روی بیان ژن های cat و cu...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید