نتایج جستجو برای: ������������������ (GST)

تعداد نتایج: 6161  

ژورنال: :hormozgan medical journal 0
بی بی فاطمه حقیرالسادات f. haghirasadat طاهره نظری t. nazari میثم امیدی m. omodi مصطفی عظیم زاده m. azimzadeh دکتر محمدحسن شیخها m.h. sheikhha

مقدمه: خانواده ژنی گلوتاتیون اس– ترانسفراز (gst) از آنزیم های متابولیکی مهم در سم زدایی مواد جهش زا و حذف کارسینوژنها می باشد. فقدان آللی ژنهای gstمی تواند در جمعیت های مختلف با افزایش خطر انواع سرطان به خصوص مرتبط با مصرف سیگار همراه باشد. هدف از این مطالعه، تعیین میزان فقدان ژنهای gstt1 و gstm1 در افراد سالم و بیماران مبتلا به سرطان ریه و تعیین رابطه آن با افزایش خطر ابتلا به سرطان ریه می باش...

Journal: :Australian Veterinary Journal 2000

Journal: :Revenue Law Journal 2000

Journal: :Journal of Management and Science 2017

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1380

آنزیم گلوتاتیون ‏‎-s‎‏ ترانسفراز‏‎(gst)‎‏ نقش بسیار مهمی در کونژوگاسیون مواد سمی و بیگانه با گلوتاتیون دارد که اولین مرحله در مسیر سمزدایی مرکاپتوریک اسید محسوب می شود. علاوه بر آن برخی کلاسها این آنزیم از جمله ‏‎gst-a‎‏ خاصیت گلوتاتیون - پراکسیدازی داشته مصرف گلوتاتیون احیا و به حفاظت سلولها در برابر واکنشهای اکسیداتیو کمک می کنند. تئوفیلین دارویی است که در درمان آسم مصرف گسترده ای دارد. مطالع...

Class-Pi of glutathione s-transferases (GST-Pi) is the specific form of GSTs that are known to participate particularly in the mechanisms of resistance to drugs and carcinogens. This class of the enzyme is referred to as class-P or class-Pi or class π. The accepted terminology in this review article is class-Pi. In this article following a brief description of identified molecular forms of GSTs...

Journal: :Applied and environmental microbiology 2003
Young Hak Kwak Dong Seok Lee Han Bok Kim

The chromate reductase purified from Pseudomonas ambigua was found to be homologous with several nitroreductases. Escherichia coli DH5alpha and Vibrio harveyi KCTC 2720 nitroreductases were chosen for the present study, and their chromate-reducing activities were determined. A fusion between glutathione S-transferase (GST) and E. coli DH5alpha NfsA (GST-EcNfsA), a fusion between GST and E. coli...

Journal: :iranian journal of allergy, asthma and immunology 0
parvin mosadeghi department of biology, basic science faculty, payam noor university of mashhad, mashhad, iran hafez heydari zarnagh molecular and cellular research center, sabzevar university of medical science, sabzevar, iran mohammad mohammad-zadeh molecular and cellular research center, sabzevar university of medical science, sabzevar, iran masoud salehi moghaddam department of biology, basic science faculty, payam noor university of mashhad, mashhad, iran

expression of htlv-i p19 protein in an escherichia coli expression system always leads to the formation of inclusion body. solubilisation and refolding of the inclusion bodies is complex, time consuming and difficult during large-scale preparation. this study aimed to express and purify a soluble form of recombinant htlv-i p19 protein in an e. coli expression system. the synthetic dna encoding ...

Journal: :iranian journal of public health 0
ma seyyedi a farahnak m jalali mb rokni

hydatid disease is a term used to refer infection with the methacestode of echinococcus granulosus parasite in humans, and echinococcusis is restricted to infection with the adult stage in carnivores.glutathione s-transferase (gst) represents the major class of detoxification enzymes from helminth parasites such as echinococcus protoscoleces (psc) and it is candidate for chemotherapeutic and va...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید