نتایج جستجو برای Ammodendron persicum

تعداد نتایج: 452  

امر علی شاهمرادی, حسین توکلی, عباسعلی فرهنگی, علی اصغر پاریاب,

مناطق پوشیده از شن‌های روان در سطح وسیعی از کشور ایران ملاحظه می‌گردد که همواره تهدیدی برای ساکنین این مناطق بشمار می‌رود. بر روی این ماسه بادی‌ها گیاهانی ملاحظه می گردد که شناخت خصوصیات و ویژگیهای آنها برای تثبیت بیولوژیکی شنهای روان و مدیریت این گونه مناطق دارای اهمیت است. به همین منظور در این مطالعه نیازهای بوم شناختی آمودندرون (Ammodendron persicum) شامل سازگاریهای اقلیمی با بررسی شرایط اقل...

Journal: :Annals of botany 2005
Jie Song, Gu Feng, Changyan Tian, Fusuo Zhang,

BACKGROUND AND AIMS Germination is very important for plant establishment in arid regions. The strategies taken by halophytes during the seed germination stage to adapt to saline environments in an arid zone were investigated in Suaeda physophora (euhalophyte), Haloxylon ammodendron (xero-halophyte) and Haloxylon persicum (xerophyte). METHODS Seeds of S. physophora, H. ammodendron and H. pers...

ژورنال: :تحقیقات مرتع و بیابان ایران 2006
حسین توکلی, امر علی شاهمرادی, علی اصغر پاریاب, عباسعلی فرهنگی,

مناطق پوشیده از شن های روان در سطح وسیعی از کشور ایران ملاحظه می گردد که همواره تهدیدی برای ساکنین این مناطق بشمار می رود. بر روی این ماسه بادی ها گیاهانی ملاحظه می گردد که شناخت خصوصیات و ویژگیهای آنها برای تثبیت بیولوژیکی شنهای روان و مدیریت این گونه مناطق دارای اهمیت است. به همین منظور در این مطالعه نیازهای بوم شناختی آمودندرون (ammodendron persicum) شامل سازگاریهای اقلیمی با بررسی شرایط اقل...

ژورنال: مدیریت بیابان 2018

اثر غلظت­ های مختلف شوری بر برخی ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دیودال (Ammodenron persicum conollyi) در قالب طرحی کاملاً تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. فاکتور شوری در پنج سطح شاهد (آب شرب)، شوری 2،4، 8 و 12 دسی­ زیمنس بر متر اعمال گردید. نتایج نشان داد که اثر شوری بر تمام صفات مورفولوژیکی گیاه دیودال معنی­ دار بود؛ افزایش شوری تا سطح 12 دسی ­زیمنس بر متر مو...

ارست, مینا, شجاعی, سعید, طویلی, علی,

A vast area of Iran is covered by sand dunes. Biological control is an appropriate method for sand dune fixation. So, it is essential to recognize characteristics of psammophyte plant species and introducing suitable species for sand dunes. Ammodendron persicum is one of the important and compatible species in desert ecosystems. The current research was carried out to investigate the effect of ...

امروزه با توجه به رویکرد جهانی به مقوله بیابان و لزوم استفاده از گیاهان سازگار با این شرایط جهت مهار بیابان­زایی، لازم است که نسبت به شناخت و رفع موانع تولید و استقرار این گیاهان اقدام شود. گیاه Ammodendron persicum یکی از گونه­های بااهمیت و سازگار با شرایط بیابان می­باشد. تحقیق حاضر به­منظور بررسی تأثیر تیمارهای مختلف شکست خواب و تحریک جوانه­زنی بذر گیاه A. persicum و پیشنهاد مؤثرترین تیمار د...

ژورنال: :تحقیقات مرتع و بیابان ایران 2010
علی طویلی, سلمان زارع, رضا یاری,

امروزه با توجه به رویکرد جهانی به مقوله بیابان و لزوم استفاده از گیاهان سازگار با این شرایط جهت مهار بیابان­زایی، لازم است که نسبت به شناخت و رفع موانع تولید و استقرار این گیاهان اقدام شود. گیاه ammodendron persicum یکی از گونه­های بااهمیت و سازگار با شرایط بیابان می­باشد. تحقیق حاضر به­منظور بررسی تأثیر تیمارهای مختلف شکست خواب و تحریک جوانه­زنی بذر گیاه a. persicum و پیشنهاد مؤثرترین تیمار در...

Ammodendron persicum (Bunge & Boiss.)is a desert shrub specie which grows on some sand dunes and sandy areas of South Khorasan and Sistan-va-Baluchestan provinces in east of Iran. Low distribution and narrow ecological range have put this species under threat. In order to evaluate the possibility of long-term preservation of A. persicum seeds in cryogenic conditions (-196°C), the seeds of speci...

بررسی پتانسیل منابع سلولزی بیابانی از سال‌های گذشته یکی از اولویت‌های تحقیقاتی کشور بوده است. در این پژوهش ویژگی-های ریخت‌شناسی الیاف چوب‌درون و چوب‌برون گونه درختچه‌ای دیودال (Ammodendron persicum) با هدف تعیین ویژگی-های کاربردی و صنعتی آن در 5 سطح ارتفاعی تنه درخت بررسی شد. همچنین مقدار پلیمرهای اصلی چوب (لیگنین، سلولز و همی‌سلولزها) و خاکستر موجود در چوب تنه و همچنین آنالیز کروماتوگرافی گازی...

Journal: :iranian journal of natural resources research 2012
hossein tavakoli,

sand dune habitats in desert regions have harsh conditions for plant establishment and survival. ammodendron persicum, an psamophyte shrub plant belongs to leguminosae family, which grows over the desert sand dunes of zirkohgaen, gezik and khash  along east part of iran. recognizing the adaptive features of the plant species may help towards its conservation and introducing to other sand dune h...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید