نتایج جستجو برای: Blood metabolite

تعداد نتایج: 829402  

Journal: :Methods in molecular biology 2007
Oliver Fiehn Tobias Kind

Metabolite profiling has been established as a multiparallel strategy for relative quantification of a mixture of compounds or compound classes using chromatography and universal detection technologies (gas chromatography-mass spectrometry [GC-MS], liquid chromatography-MS). Despite its origins dating back to the late 1960s, it was only in the 1980s that its use was acknowledged to diagnose met...

Journal: :Canadian Journal of Animal Science 1982
R . R . G R A N D H I J . H . S T R A I N

Journal: :The Keio Journal of Medicine 1988
E d m u n d A . D e b l e r A b e l L a j t h a

Journal: :Proceedings of the National Academy of Sciences 2012
T . K a s u k a w a M . S u g i m o t o A . H i d a Y . M i n a m i M . M o r i S . H o n m a K . - i . H o n m a K . M i s h i m a T . S o g a H . R . U e d a

Journal: :American Heart Journal 2019
R a l f E . H a r s k a m p T h o m a s M . G r a n g e r R o b e r t M . C l a r e K y l e R . W h i t e R e n a t o D . L o p e s K a r e n S . P i e p e r C h r i s t o p h e r B . G r a n g e r C h r i s t o p h e r B . N e w g a r d S v a t i H . S h a h L . K r i s t i n N e w b y

Journal: :The Condor 2005
M i c h a e l K e r n W a y n e B a c o n D a v i d L o n g R i c h a r d J . C o w i e

DA Stinson F Jamali K Dooly SA Mostafavi

Acebutolol (AC) is a chiral b-adrenergic blocking drug, which is useful clinically as the racemate in treating hypertension and is metabolized to an equipotent chiral metabolite, diacetolol (DC). In this paper we report a case of a 32 year old woman who was receiving AC during her pregnancy and lactating time for management of hypertension. The maternal plasma level and breast milk as well as c...

DA Stinson F Jamali K Dooly SA Mostafavi

Acebutolol (AC) is a chiral b-adrenergic blocking drug, which is useful clinically as the racemate in treating hypertension and is metabolized to an equipotent chiral metabolite, diacetolol (DC). In this paper we report a case of a 32 year old woman who was receiving AC during her pregnancy and lactating time for management of hypertension. The maternal plasma level and breast milk as well as c...

Journal: :Journal of Perinatology 2007
M A R u s s e l l M W C a r p e n t e r M S A k h t a r T F L a g a t t u t a M J E g o r i n

Journal: :Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism 2015
B r i t t a n y N S i m p s o n M i n K i m Y i - F a n g C h u a n g L o r i B e a s o n - H e l d M e l i s s a K i t n e r - T r i o l o M i c h a e l K r a u t S e t h T L i r e t t e B G w e n W i n d h a m M i c h a e l E G r i s w o l d C r i s t i n a L e g i d o - Q u i g l e y M a d h a v T h a m b i s e t t y

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید