نتایج جستجو برای: Cancers geroprotective

تعداد نتایج: 100312  

Journal: :????????? ??????????? ?????? 2022
D. Yu. Grebnev I. Yu. Maklakova D. I. Titova N. S. Permyakov

Journal: :Aging 2021
D e v i n K e p c h i a A n t o n i o C u r r a i s R i c h a r d D a r g u s c h K i m F i n l e y D a v i d S c h u b e r t P a m e l a M a h e r

Journal: :BMC Genomics 2018
A l e x e y M o s k a l e v M i k h a i l S h a p o s h n i k o v N a d e z h d a Z e m s k a y a A l e x e y B e l y i E u g e n i a D o b r o v o l s k a y a A n n a P a t o v a Z u l f i y a G u v a t o v a E l e n a L u k y a n o v a A n a s t a s i y a S n e z h k i n a A n n a K u d r y a v t s e v a

Journal: :Aging 2021
L i u b o v K o v a l N a d e z h d a Z e m s k a y a A l e x a n d e r A l i p e r A l e x Z h a v o r o n k o v A l e x e y M o s k a l e v

Journal: :Frontiers in Pharmacology 2016
E k a t e r i n a P r o s h k i n a E k a t e r i n a L a s h m a n o v a E u g e n i a D o b r o v o l s k a y a N a d e z h d a Z e m s k a y a A n n a K u d r y a v t s e v a M i k h a i l S h a p o s h n i k o v A l e x e y M o s k a l e v

Journal: :??????? ? ?????????? ??????? ??????????? 2022
Anastasiya Fedorova Lyubov Dyshlyuk Irina Milentyeva Anna Loseva Olga Neverova Mohammed El Amine Khelef

Journal: :Ageing & longevity 2023
Mamuka G. Baramiya Sergiy Mykhalskiy

Journal: :Medical news of the North Caucasus 2017
A l e x e y M o s k a l e v M i k h a i l S h a p o s h n i k o v I l y a S o l o v e v

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید