نتایج جستجو برای HEC-HMS

تعداد نتایج: 2325  

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده فنی 1394

. در این تحقبق به بررسی اثر پارامترهای فیزیوگرافی مانند مساحت حوضه، محیط حوضه، شیب متوسط حوضه، شیب متوسط رودخانه، طول رودخانه و ارتفاع متوسط حوضه بر راندمان سدهای تاخیری پرداخته شد و سعی گردید تا با معرفی حساسترین پارامترها محدوده ای مناسب برای احداث سدهای تاخیری تعیین و بر اساس آن محل بهینه سد تاخیری مشخص شود. ضمنا سعی شدتا به یک معادله عمومی بین راندمان و ضرایب شکل و گراویلیوس حوضه آبریز دست ...

ژورنال: :تحقیقات منابع آب ایران 0
کاظم شاهوردی, دانشجوی کارشناسی ارشد /گروه مهندسی سا..., استاد /گروه مهندسی سازه های آبی دانشگ...,

مهمترین هدف در واسنجی مدل های مفهومی بارندگی-رواناب (crr) پیدا کردن مقادیر بهینه برای مدل می باشد که با استفاده از آن بتوان بهترین منحنی را برای هیدروگراف های مشاهده شده و محاسبه شده برازش داد.  با وجود عمومیت این مدل ها، در صورتی که نتوان یک مقدار بهینه منحصر به فرد برای پارامترهای آن با استفاده از واسنجی خودکار به دست آورد، کاربرد آن مدل ها بسیار مشکل خواهد بود. همچنین استفاده از هیدروگراف ها...

ژورنال: :پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز 0
مه روز نورعلی, بیژن قهرمان,

کمی کردن تأثیر پروژه­های آبخیزداری در سطح حوزه ها، اولین گام در ارزیابی اثربخشی این اقدامات می­باشد. مسئله مهم در ارزیابی، انتخاب شاخص­ مناسب برای ارزیابی است که برپایه نوع پروژه، روش ارزیابی، دقت مورد نیاز و داده­های در دسترس تعیین می­شود. از سال 1375 اجرای طرح­های آبخیزداری در حوزه آبخیز گوش و بهره در استان خراسان رضوی، آغاز شده است. در این مطالعه با توجه به اهمیت ارزیابی اثربخشی اقدامات آبخی...

Journal: :VLSI Signal Processing 1996
Michael Sheliga, Edwin Hsing-Mean Sha,

Hardware/Software co-design is an increasingly common design style for integrated circuits. It allows the majority of a system to designed quickly with standardized parts, while special purpose hardware is used for the time critical portions of the system. The framework considered in this paper performs Hardware/Multi-Software (HMS) co-design for iterative loops, given an input speciication tha...

ژورنال: :نشریه جنگل و فرآورده های چوب 2015
مریم مرادنژادی, مقداد جورغلامی, آرش ملکیان,

پوشش جنگلی یکی از عوامل بسیار مؤثر بر کاهش سیلاب در شمال ایران است؛ به طوری که در سال های اخیر تخریب، تغییر کاربری، و بهره برداری بی رویه از مناطق جنگلی به شدت سبب افزایش تعداد و بزرگی سیلاب شده است. تاکنون مطالعات اندکی در زمینة هیدرولوژی جنگل‏های کشور، به‏ویژه جنگل‏های شمال، صورت گرفته است. در این مطالعه، با بررسی تأثیر اجرای عملیات های بهره برداری فرضی بر هیدروگراف خروجی حوضه، امکان اولویت ب...

1998
Jan-Peter Richter,

Fault tolerance measures like the CRC-based Header Error Control (HEC) algorithm in ATM can be used to reduce failure probabilities and by this enhance the performance/Quality of Service (QoS) of a transmission service. However, a detailed analysis of the applied algorithms is crucial for a system design that is well balanced with respect to the trade-off of redundancy cost and benefit. The ana...

ژورنال: :مهندسی فناوری اطلاعات مکانی 0
علی کلانتری اسکوئی, بهرام ثقفیان, علی اصغر آل شیخ,

از جمله مشکلات اصلی در استفاده از مدل هیدرولوژیکی مدکلارک (modclark) در محیط hec-hms، تهیه ورودی های مدل در سیستم مختصات shg و ساختار dss است. هدف اصلی این تحقیق به کارگیری gis در ارائه راه حلی برای رفع این مشکل بوده است. بدین منظور پروژه ای مبتنی بر gis، برای تعیین شدت سیل خیزی و اولویت بندی پتانسیل تولید سیل براساس روش عکس العمل سیل واحد و مدل هیدرولوژیکی مدکلارک در حوضه آبخیز قرنقو واقع در ا...

ژورنال: :پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز 0
سعید شکری,

برای برآورد روآناب در حوزه آبخیز از روش­های گوناگونی استفاده می­شود که در این میان روش scs کاربرد جهانی دارد . بنابراین استفاده از روش scs و چگونگی شکل­گیری آبنمود سیلاب موضوع اصلی این تحقیق را تشکیل می­دهد. در این راستا به منظور تخمین سیلاب حوزه آبخیز ایدنک از مدل هیدرولوژیکی بارش- رواناب hec-hms استفاده شد. سپس با استفاده از تابع حداقل سازی مجموع مربعات باقیمانده نسبت به عملیات واسنجی اقدام گ...

ژورنال: :نشریه جنگل و فرآورده های چوب 2015
مریم مرادنژادی, مقداد جورغلامی, آرش ملکیان,

روش شمارة منحنی سرویس حفاظت خاک (scs-cn) از روش های بسیار کاربردی است که به طور گسترده برای پیش بینی رواناب مستقیم ناشی از بارندگی در نقاط مختلف دنیا استفاده می شود. در این مطالعه، برای تهیة نقشة شمارة منحنی و ورود اطلاعات مدل فیزیکی حوضة آبخیز خیرود به برنامة hec-hms، از الحاقیة hec-geohms، نرم افزار arcgis و تصاویر ماهواره ای google earth استفاده شد. همچنین به منظور آنالیز آماری داده های حداک...

Journal: :جنگل و فرآورده های چوب 0
مریم مرادنژادی, دانشجوی کارشناسی‏ ارشد مهندسی جنگل، د..., دانشیار گروه جنگل داری و اقتصاد جنگل،..., دانشیار گروه احیاء مناطق خشک و کوهستا...,

soil conservation service curve number method (scs-cn) is a widely applied technique for predicting direct runoff from rainfall has been used around the world. in this study, the curve number maps and entry physical model data of kheyrud basin to hec-hms model, the hec-geohms extension in arcgis software and google earth satellite images were used. in addition to the statistical analysis of sur...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید