نتایج جستجو برای HEC-HMS

تعداد نتایج: 2325  

در تحقیق حاضر از الگوریتم DREAM(ZS) (از الگوریتم‌های مبتنی بر مونت کارلو زنجیره مارکوف) به‌منظور بررسی عدم قطعیت پارامترهای مدل-هیدرولوژیکی HEC-HMS در حوزه‌آبخیز تمر به مساحت 1530کیلومتر‌مربع واقع در استان گلستان استفاده شد. از سه رویداد برای واسنجی و یک رویداد در اعتباریابی استفاده گردید و تعداد 24 پارامتر واسنجی برای کل حوزه درنظر گرفته شد. همچنین تأثیر 5 تابع درستنمایی بر روی نتایج روش DREAM...

ژورنال: علوم آب و خاک 2018
جعفریان, زینب, پروینی, سمیرا, کاویان, عطااله,

Due to the lack of necessary equipment for measuring and recording changes in watershed runoff and flood situation after the implementation of corrective actions, using hydrologic models is considered as an efficient tool to assess the undertaken actions and simulate the behavior of the watershed before and after the implementation of these measures. The present study aimed to simulate the effe...

ژورنال: مهندسی منابع آب 2009

شبیه بارش – رواناب برای یک حوضه ی آبخیز بدون آمار، امکان برآورد دبی اوج و حجم سیلاب و شبیه سازی آب نگار سیلاب را برای حوضه ی مورد نظر فراهم می کند. در این پژوهش، یک شبیه بارش – رواناب با بکارگیری قابلیت های سامانه ی اطلاعات جغرافیایی(GIS) و روش SCS و شبیه آبشناسی HEC-HMS برای حوضه ی آبخیز کسیلیان، واقع در استان مازندران در شمال ایران، ارایه شده است. ابتدا با بکارگیری الحاقیه ی HEC-GeoHMS و شبیه...

باقر قرمز چشمه, علی آریاپور, مجتبی نساجی, نغمه پیروزی,

ارزیابی پروژه­های مرتعداری امروزه از بنیادی­ترین مسائلی است که در کشورها به منظور          برنامه­ریزی­های آتی در خصوص طرح­های اجرایی و مدیریت منابع طبیعی انجام می­گیرد. با توجه به نبود تجهیزات لازم به منظور اندازه­گیری و ثبت تغییرات ایجاد شده در وضعیت سیلاب، فرسایش و رسوب حوزه­های آبخیز استفاده از مدل­های توزیعی هیدرولوژیکی جهت شبیه­سازی رفتار حوزه در قبل و بعد از اقدامات مرتعداری ابزاری کارآم...

ژورنال: مرتع و آبخیزداری 2010
شهرام خلیقی سیگارودی, قباد رستمی زاده, مجید حسینی, محسن محسنی ساروی, محمد عباسی, میرمسعود خیرخواه,

ارزیابی پروژه‌های آبخیزداری امروزه از بنیادی ترین مسائلی است که در کشورها به منظور برنامه‌ریزی های آینده در زمینه طرح های اجرایی و مدیریت منابع طبیعی انجام می گیرد. با توجه به نبود تجهیزات لازم به منظور اندازه گیری و ثبت تغییرات ایجاد شده در وضعیت سیلاب، فرسایش و رسوب حوزه‌های آبخیز بهره‌گیری از مدل های توزیعی هیدرولوژیکی جهت همانند سازی رفتار حوزه در پیش و پس از فعالیت‌های آبخیزداری ابزاری کار...

ژورنال: دانش آب و خاک 2015
قربان وهاب زاده, محمود حبیب نژاد روشن, هیراد عبقری, یونس نویدی فر,

برآورد دقیق دبی جریان، یک گام کلیدی در برنامه­ریزی و مدیریت بهینه منابع آب به­ شمار می­آید. یکی از عوامل تأثیرگذار در تغییر روند رژیم جریان رودخانه­ها، تغییر کاربری اراضی در سطح حوضه می­باشد. در این مطالعه با استفاده از مدل هیدرولوژیکیHEC-HMS، اثرات تغییر کاربری اراضی بر رژیم جریان رودخانه آجرلو در استان آذربایجان غربی مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی تغییرات کاربری اراضی حوضه، از تصاویر سنجنده­...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده مرتع و آبخیزداری و شیلات و محیط زیست 1388

سیل مانند سایر پدیده های هیدرولوژیکی یک پدیده استوکستیک می باشد که در هر زمان و مکان احتمال وقوع آن وجود داشته و تحت تاثیر عوامل مختلف اقلیمی، مشخصات فیزیکی حوضه و دخالت های انسانی است. در این تحقیق با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (gis) و مدل هیدرولوژیک hec-hms اثرات تغییر کاربری اراضی بر دبی اوج و حجم سیل حوضه آبخیز سد بوستان بررسی و نیز واکنش هیدرولوژیک حوضه به ازای سناریو آمایشی پیش بی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده منابع طبیعی 1388

چکیده عموما پدیده بارش- رواناب موضوعی است که زمینه گسترده ای از هیدرولوژی را در بر می گیرد. ازعوامل مختلفی که می تواند در میزان تولید رواناب خروجی در حوزه تاثیر گذار باشد می توان مساحت حوزه، مقدار و شدت بارش، میزان نفوذپذیری خاک، نوع و بافت خاک را نام برد. در مدل hec-hms نیز با محاسبه تلفات و هدررفت آب به عنوان پارامتر اصلی مدل حوزه می توان میزان تولید رواناب و بارش مازاد را تعیین کرد. مشهورتر...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - پژوهشکده جغرافیا و علوم زیستی 1391

دراین پژوهش از روش شبیه سازی هیدرولوژیکی توسط نرم افزار hec-hms برای بازسازی مدل حوضه و بررسی وروند یابی هیدروگرافهای سیل در آن ونیز برای تحلیل حساسیت دبی سیلابی حوضه نسبت به تغییر سه پارامتر قابل مدیریت ژئومورفولوژی در سیلاب شامل : cn، شیب ومساحت در هریک از زیر حوضه هاو در گستره منطقی خود استفاده شده است. محاسبات حاصل از این تحقیق نشان میدهد نحوه مشارکت زیرحوضه ها در سیل خروجی لزوماً متناسب با ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید