نتایج جستجو برای HEC-HMS

تعداد نتایج: 2325  

ژورنال: اکو هیدرولوژی 2020

تحقیق حاضر با هدف پهنه‌بندی سیلاب و تعیین حد بستر و حریم رودخانۀ مارون با استفاده از نرم‌افزار HEC-RAS در محیط GIS پی‏ریزی شد. با استفاده از نرم‌افزار GIS نقشه‏های کاربری اراضی، توپوگرافی، و مدل رقومی ارتفاع تهیه شد. در گام بعد، مشخصات شبکۀ رودخانه‏ای و مشخصات هندسی رودخانه با استفاده از نرم‌افزار HEC- GeoRAS استخراج شد. در نهایت، با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS اقدام به مدل‏سازی و تخمین ...

شعبانی بازنشین, آرمان, عمادی, علیرضا, فضل اولی, رامین,

Flood is one of the natural hazards that its frequent occurrence has increased in the recent years and the damages of it, had affected apart of country in every year. Prioritization of sub basins has an important effect in watershed management. The purpose of prioritization of sub basins is offer a pattern for control and decrease flood hazards and evaluating the role of each sub basin in peak ...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1332

چکیده ندارد.

2016
Prasada Rao, Theodore V. Hromadka,

The performance of two popular hydraulic models (HEC-RAS and WSPG) for modeling hydraulic jump in an open channel is investigated. The numerical solutions are compared with a new experimental data set obtained for varying channel bottom slopes and flow rates. Both the models satisfactorily predict the flow depths and location of the jump. The end results indicate that the numerical models outpu...

Journal: :International journal of pharmaceutics 2016
Samuel K Owusu-Ware, Joshua Boateng, Daniel Jordan, Sara Portefaix, Renata Tasseto, Camila D Ramano, Milan D Antonijević,

Molecular mobility has long been established to relate to textural properties and stability of polymer films and is therefore an important property to characterise to better understand pharmaceutical film formulations. The molecular mobility of solvent cast hydroxyethyl cellulose (HEC) films has been investigated by means of thermally stimulated current (TSC) below the temperature at which the ...

Journal: :Cancer research 1998
J I Risinger, A Umar, W E Glaab, K R Tindall, T A Kunkel, J C Barrett,

Results from the analysis of human tumor cell lines with mutations in DNA mismatch repair genes have contributed to the understanding of the functions of these gene products in DNA mismatch repair, microsatellite instability, cell cycle checkpoint control, transcription-coupled nucleotide excision repair, and resistance to cytotoxic agents. However, complementation of human DNA mismatch repair ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 1380

برآورد دبی سیلابی یکی از مهمترین اطلاعات مورد نیاز در اداره منابع آب آبخیزها می باشد. در تحقیق حاضر با توجه به برآوردهای متفاوت با روشهای مختلف برآورد دبی سیلابی سعی شده است برآورد دبی سیلابی به روش شیب - سطح و مدل هیدرولیکی hec_hms در حوضه آبخیز جاغرق خراسان مقایسه شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که دبی سیلابی برآوردشده با استفاده از مدل کامپیوتری hec_ hms و دبی های سیلابی برآوردشده به روش شیب --...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی 1393

مدیریت حوضه های آبریز مستلزم استفاده از مدل های هیدرولوژیکی است که نقش مهمی را در پیش بینی پاسخ حوضه به فرآیندهای بارش-رواناب ایفا می کنند. از طرفی ارزیابی رفتار حوضه نیز با استفاده از مدل های ریاضی هیدرولوژیکی مستلزم واسنجی مدل می باشد که هدف آن تخمین و برآورد دسته پارامترهای حوضه با بیشترین تطابق خروجی مدل با مجموعه ای از مقادیر مشاهداتی است. مهم ترین هدف در واسنجی مدل های بارش-رواناب پیدا کر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی 1391

به خاطر تغییرپذیری اقلیم و عدم یکنواختی مکانی و زمانی بارندگی و شرایط متفاوت آب و هوایی در طول سال، سبب شده است که قسمت عمده ی ریزش های جوی در مدت زمان کوتاهی رخ داده و باعث سیلاب های عظیم در سطح حوزه ی آبخیز آتشگاه گردد. بنابراین همه ساله به خاطر سیلاب، کشاورزان پایین دست حوزه ی آبخیز خسارات فراوانی می بینند. حوزه ی آبخیز آتشگاه یکی از زیرحوزه های مهم حوزه ی آبخیز یدی بولیک چای با مساحت 9/40 ک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید