نتایج جستجو برای HEC-HMS

تعداد نتایج: 2325  

ژورنال: مرتع و آبخیزداری 2013

پارامترهایی همچون برگاب، نفوذ، ذخیرة آب در چالاب‏های سطح زمین و پروفیل خاک، و تبخیر و تعرق از مجموعۀ عواملی است که در یک حوضه سبب تلفات و مانع تبدیل مستقیم بارش به رواناب می‏شود. در این تحقیق، سعی بر آن شد تا با استفاده از مدل HEC- HMS و مقایسة نتایج حاصل از روش‏های مختلف برآورد تلفات بارش (روش تلفات‌نمایی، شرایط اولیه و میزان ثابت تلفات، گرین و آمپت، شمارة منحنیSCS))، کمبود اولیه و میزان ثابت ...

ژورنال: آبخیزداری ایران 2018

در این تحقیق ضمن برآورد حداکثر بارش محتمل و دوره بازگشت متناظر، واسنجی مدل HEC-HMS به منظور برآورد مشخصه­های حداکثر سیل محتمل در حوضه آبخیز اسکندری از سرشاخه­های زاینده رود انجام شد. در ابتدا با استفاده از روش هرشفیلد و برازش توزیع­های آماری، مقادیر حداکثر بارش 24 ساعته در دوره بازگشت­های مختلف و همچنین PMP تعیین گردید. در مرحله بعد با استفاده از دو رویداد که بهترین ضریب کارائی مدل را بدنبال دا...

ژورنال: اکو هیدرولوژی 2020

سیل یکی از پدیده‏های پیچیده و مخرب طبیعی است که هرساله خسارت‌های سنگینی به وجود می‌آورد. از این‏رو، برای اجرای برنامه‏های کنترل سیلاب در بالادست حوضه‏های بزرگ باید چگونگی تأثیر آنها را بر سیلاب حوضه ارزیابی کرد. در تحقیق حاضر به اولویت‏بندی زیرحوضه‏‏ها از نظر سیل‏خیزی در حوضۀ آبخیز چنارسوخته با مساحت 036/141 کیلومترمربع با استفاده از نرم‏افزار HEC-HMS پرداخته ‏شده است. در تحقیق پیش رو پس از تهی...

2015
Hua Jin, Rui Liang, Yu Wang, Xixi Wang,

This paper presents a modeling application of surface runoff using the Hydrologic Modelling System (HEC-HMS). A case study was carried out for the Jianghe watershed, a typical semi-arid and sub-humid geo-climatic region in northern China. Two modeling schemes using different descriptive sub-mechanism models provided by HEC-HMS for runoff volume, direct runoff and routing (channel flow) were inv...

Journal: :مرتع و آبخیزداری 0
قباد رستمی زاد, دانشجوی دکتری آبخیزداری دانشکدة منابع..., استاد‏یار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه..., استاد دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران,

parameters as interception, infiltration, water storage on surface holes and soil profile, evapotranspiration are factors of loss water in a watershed and avoid from changing of precipitation to runoff. in this study, by use of hec-hms model and comparison of results of different methods of precipitation loss evaluation (initial and constant, green & ampt, scs curve number, deficit & constant a...

Journal: :آب و خاک 0
رضا گرمه ای, علیرضا فرید حسینی, مجید هاشمی نیا, علی حجتی,

introduction: planning and management of water resource and river basins needs use of conceptual hydrologic models which play a significant role in predicting basins response to different climatic and meteorological processes. evaluating watershed response through mathematical hydrologic models requires finding a set of parameter values of the model which provides thebest fit between observed a...

2010
James H. Christensen,

Properly architected holonic systems can enhance the ability of each set of players in the industrial automation and control market to deliver added value by encapsulating, reusing and deploying their specialized intellectual property at succeedingly higher levels of integration. Such an architecture expands on the HMS concept of cooperation domains to include both low-level control (LLC) and h...

2012
Wenxian Fu,

Researchers from Harvard Medical School and Massachusetts General Hospital have developed a magnetic nanoparticle-based MRI technique for predicting whether—and when—subjects with a genetic predisposition for diabetes will develop the disease. While done initially in mice, preliminary data show that the platform can be used in people as well, so far to distinguish patients that do or do not hav...

Journal: :Eng. Appl. of AI 2009
Patrick Pujo, Nicolas Broissin, Fouzia Ounnar,

This paper presents a holonic and isoarchic approach to the FMS (Flexible Manufacturing System) control. This approach is based on a flat holonic form, where each holon is a model for each entity of the FMS, with a unifying level of communication between holons. After description of this model, called PROSIS, the interaction protocol and decision rules are presented. The objective is to increas...

چکیده حوضه مارون در بالادست شهر بهبهان قرار دارد و یکی از شاخه های رودخانه جراحی می باشد. طرح سد مخزنی مارون با حداکثر حجم 1193 میلیون متر مکعب گنجایش توسط سازمان آب وبرق خوزستان ساخته شد. این سد ضمن جلوگیری از خسارات سیلابهای شدید فصلی باعث می شود تا حجم قابل توجهی آب جهت مصارف کشاورزی ذخیره گردد. سیلابهای این رودخانه بسیار ناگهانی و دارای پیک بالایی می باشد.به نظر می رسد کنترل و مدیریت آن اهم...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید